simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܢܘܢ ܓܙܪܝܢ ³ܗܘܘܐܟܘܬܟ . ܐܢ ܗܘ ܕܝܪܬܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܕܐܦ . ܘܫܪܟܐ ܕܥܘܠܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²ܕܩܘܫܬܐ .
- ܠܒܥܝܪܐ ܡܠܬܐ ܬܬܠ ܦܬܚ ܠܝ ܐܢܬ ܦܘܡܝ ܕܐܢܐ ܣܟܪܬܗ ܒܥܘܠܐ ܕܐܦ ܡܢ ܒܠܥܕܝܟ ܒܙܒܢ ܡܠܠܬ݀ ܐܦ ܐܬܢܐ ܕܢܕܥ ܟܠܢܫ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ
- ܫܬܐܣܬܐ ܠܥܕܬܐ ܣܡܗ ܠܡܘܢ ܤܛܢܐ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܩܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܦ ܗܘܝܬ ܗܫܐ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܠܡܘܢ ܐܬܡܠܠ 487 95 ܫܠܝܚܐ ܓܒܝܐ
- ܥܠ ܒܝܫܐ̈ ܕܢܚ ܫܡܫܟ ܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢ ܠܚܩܠܗ ܕܚܢܦܐ ܡܫܩܐ ܡܛܪܟ ܕܐܦ ܛܠܡܬ ܡܪܚܐܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܟܠܐ ܚܢܢܟ ܪܒܐ ܡܢ ܛܠܘܡܐ̈ 10
- ܠܐ ܡܠܐܟܐ̈ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܣܬܥܪܢ̈ . ܥܡܢ ܓܝܪ ܕܐܦ ܡܢ ܬܗܘܡܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܘܡܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ
- ܗܘܬ . ܪܝܫܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܢܚܬ ܣܒܪܢܝ ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܕܐܦ ܡܢ ܐܛܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܐܡܪ ܠܟ ܬܘܒ ܠܐ ܝܕܥܢ ܕܐܡܪܬܗ̇ ܠܟ ܐܝܟ
- ܐܬܥܒܕ . ܒܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܕܐܦ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܙܟܪܝܐ ܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܡܪܝܐ ܡܨܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܝ
- ܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܗܘ ܕܐܒܐ ܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܗܘ ܕܠܝܬ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܕܩܪܟܘܢ . ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ ܆ ܕܗܘܝܬܘܢ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
- ܐܠܗܐ ܗܘ ܟܕ ܛܒ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܒܙܩܝܦܗ ܠܡܘܬܐ ܩܛܠ ܘܐܢܬܝ ܥܠ ܕܐܦ ܘܗܫܐ ܕܙܩܝܦ ܠܡܘܢ ܡܣܬܓܕ ܥܕܬܐ ܬܗܪܬ ܠܝ ܒܟܝ ܕܠܐ ܡܫܪܬܝ
- ܟܝܢܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܕܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ̈ . ܘܗܕܐ ܚܟܡܬܗܘܢ ܐܝܟ X ܕܐܦ ܕܡܢ ܠܡ ܩܠܐ̈ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܥܠܝܗܘܢ ܐܡܝܪܝܢ̈ . ܝܕܝ̣ܥܐ ܗܝ
- ܐܩܝܡ ܡܢ ܡܘܬܐ ܇ ܐܠܐ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܕܐܦ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܗܫܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ . ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܬ ܠܗ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ
- ܡܠܐܟܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܦܓܪܐ ܚܝܠܬܢܝܢ ܒܣܘܟܠܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܦ ܡܦܪܫܐܝܬ ܕܠܐ ܦܓܪܐ ܢܣܬܟܠܢ̈ ܚܟܡܬܐ ܕܐܠܗܐ . 3 ܐܝܟܢܐ \
- ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܣܓܝ ܦܘܪܫܢܗ ܬܘܒ ܝܬܝܪܐ ܒܗܕܐ ܕܐܓܪ ܚܘܝ ܪܬܚܐ ܕܐܦ ܬܒܟܐ ܠܒܬܘܠܘܬܗ̇ ܐܬܛܦܝܣ ܟܗܢܐ ܕܢܓܪ ܪܘܚܗ ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ
- ܗܢܐ ܛܘܪܦܐ ܕܪܘܚܐ . ܡܛܠ ܕܒܣܘܓܐܬ ܚܟܡܬܐ ܣܘܓܐܬ ܪܘܓܙܐ . ܕܐܦ ܠܡܕܥ ܚܟܡܬܐ : ܘܝܕܥܬܐ : ܘܡܬܠܐ̈ : ܘܣܟܘܠܬܢܘܬܐ . ܘܝܕܥܬ
- ܗܢܘܢ . ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ . ܠܘܩܒܠ ܫܡܫܐ ܦܪܣܝܘ ܥܘܠܘܬܗܘܢ . ܕܐܦ ܐܝܟ ܕܠܘܩܒܠ ܫܡܫܐ . ܟܕ ܡܒܙܚܝܢ ܗܘܘ ܒܥܘܠܘܬܗܘܢ . ܐܝܟ
- ܐܢܬܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܗܘܝܬܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ : ܕܐܦ ܠܘܬܝ : ܕܥܡܪܝܢ ܥܡܟܘܢ : ܪܚܡܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܢܦܫܟܘܢ : ܡܛܠ
- ܗܢܘܢ ܐܫܬܟܚܘ ܒܙܒܢܐ ܚܪܝܩ ܠܢܒܝܐ̈ ܒܪܘܓܙܐ . ܒܠܥܡ ܕܐܦ ܕܩܡ ܥܠܝܢ ܠܙܒܢܐ ܩܫܝܐ ܘܡܪܝܪܐ ܕܐܬܬܪܝܡ ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ
- ܪܘܚܢܐ ܗܘ ܐܦ ܦܓܪܢܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܢ ܥܠܝܐ ܗܘ ܐܘ ܬܚܬܝܐ ܕܐܦ ܕܢܩܝܦܝܢ ܠܗ ܗܐ ܡܩܪܒ ܥܡܝ ܚܕ ܐܪܥܢܐ ܘܫܡܝܢܐ ܐܠܗ ܒܪܢܫ
- ܙܢܝܬܐ ܟܕ ܩܪܒܬ ܠܟ ܛܒ ܚܒܒܬܗ̇ ܠܥܨܒܟ ܓܝܪ ܐܠܐ ܬܒܝܪܐ̈ ܠܐ ܕܐܦ ܠܝ ܣܡܟ ܕܐܬܐܣܐ ܒܗ ܠܐ ܙܥܘܪ ܓܙܟ ܕܬܬܠ ܪܚܡܐ̈ ܠܕܠܐ ܫܘܝܢ
- ¹ܦܘܪܩܢܐ ܕܗܘܐ ܗܪܟܐ ܪܒ ²ܗܘ ܡܢ ܗ̇ܘ X . X 100 330 X2ܒܗ̇ܘ ܕܐܦ ²ܦܪܩܐ ܪܒܐ . . . X 5¹ܪܒ ܗܘ ܗܢܐ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܐ ܬܡܢ ܆