simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܗ̣ܢܘܢ ܣ̇ܢܝܢ ܗܘ̣ܘ ܠܗ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܃ ܥܠ ܡܪܕܗ ܕܘܪܗܪܢ ܆ ܕܐܦ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃
Chronica Minora II ܗ̣ܘ ܪܕܘܦܐ ܩܫܝܐ ܗܘ̣ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܣܗܕܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܦ ܬܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ̈ ܠܣܘܪܘܣ̣ ܘܠܡܟܣܡܝܢܘܣ ܐܚܪܢܐ ܂ ܗ̇ܘ
Chronica Minora III ܒܕܝܪܐ ]ܕܩ[ܪܩ]ܦܬܐ ܐܝܬܘ X X ܗܘܐ ܬܘܠܡܕܗ ܂ ܘ[ܒXܓ ܕܐܦ 2]ܐ[ܦܝܣܩ ܕܩܠܝܢܝܩܘܣ 7ܘܐܣܪܚܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܗ̇ܘ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܒܩ̣ܛܠܐ ܡܫܘܬܦ ܗܘܐ ܂ ܥܡ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܝ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܣܥܝܪܢ̈ ܕܐܦ ܃ ܐܦ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܢ̇ܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܆ ܂
Vie de Sévère par Jean ܘܢܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ X ܐܡܪ ܇ X ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܕܐܦ ܫܪܝ ܆ ܠܘܬܗܝܢ ܕܟܦܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܬܥܠܝ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܚܛܐ ܆
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܬܪ̈ ܢ ܕܡܓܫܡܝܢ ܢܣܒܪ ܕܐܝܬܗܘܝ ܃ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܗ ܕܐܦ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪ ܠܗ ܠܗܘ ܝܝ ܕܐܬܝܠܕ ܃ ܐܠܨܐ
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܬܡܢ . ܣܒܪܬܐ ܡܚܕܝܢܝܬܐ ܢܟܪܙ . ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܕܐܦ ܘܠܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܚܫܘܟܐ . ܥܠ ܠܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܐܝܟܢܐ
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܫܩ̣ܠܗ ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܘܐܬܢܒܝ Xܝܠ ܫܘܒܚܗ ܃ ܕܐܦ ܫܦܝܪ ܂ ܡܫܝܚܐ ܚܝܠܗ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܚܟܡܬ ܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܝܟ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܡܨ̇ܠܐ ܀ ܟܗܢܐ ܂ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕܐܦ ܂ 1ܗ̇ ܂ ܦܩ̇ܕ ܠܗܘܢ ܕܢܪܟܢܘܢ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣ ܝܗܒ̣ ܚܝܠܐ ܕܢܐܚܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܐܦ ܕܐܦ ܂ ܡ ܂ ܝܘܡܝܢ̈ ܂ ܘܠܫܬܡܐܐ̈ ܐܠܦܝܐ̈ ܂ ܡ ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܠܐ ܪܘܚܐ ܢܣܒܪܘܢ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܝXܢܝXܦܣܝܟܘܣܝܣ XܝܬܝX ܝܝ ܕܐܦ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܘܒܬܚܘܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܡܣܬܬ ܗܘ̣ܐ ܠܗ̣ܘܢ
Cause de la Fondation des Écoles ܗܫܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܡܠܠ ܐܦܠܐ ܡܬܥܩܒ : ܐܠܐ ܗܘ ܠܗ ܝܕܥ ܗܘܐ ܘܗܘ ܕܐܦ ܆ ܟܕ ܩܢܐ ܐܝܬܘܬܐ ܡܪܬ ܛܘܒܐ̈ : ܘܥܡܪ ܒܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ ܐܝܟ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܡܛܠ ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬ̇ ܐܒ ܡܢ . X ܩ ܛ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܣܚ̇ܬܐ ܕܐܦ ܨܚ ܢ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܐܬܒ̣ܝܢܪ̇ X ¹ܘܚܙ̇ܬ . ܨܛ ܚX ܐܢܗ̣ܘ
Traités d’Išaï le docteur et de Hnana d’Adiabène sur les Martyrs, le Vendredi d’or et les Rogations suivis de la Confession de foi à réciter par les évêques avant l’ordination ܥܠ ܗܕܐ ܐܫܬܪܝ ܦܘܪܬܟܗ : ܡܥܩܒ ܬܘܒ ܕܐܝܟܐ ܡܬܢܛܪܢ̈ ܕܐܦ ܕܝܡܢܐ ܒܗܕܐ ܥܪܘܒܬܐ ܡܬܥܒܕ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܕܩܕܝܫܐ̈ . ܘܡܐ
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) ܩܘܡܬܐẌ ܕܠܐ ܚ̇ . ܫܚܘ ܢܣ̣ܒܢẌ ܟܠܝܠܐ̈ ܕܙܟܘܬܐ ܕܐܦ ܇ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܥ̇ܕ ܪ ܘ̣̇ܝܠ ܠܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܡ̣ܚܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ
Plérophories, c’est-à-dire: témoignages et révélations contre le concile de Chalcédoine ܠܝ ܘܠܟ ܐܒܐ : ܐܝܬ ܠܗ ܠܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܢܕܪܟ X X ܗܘܐX ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܕܐܦ ܕܬܗܘܐ . ܘܗܠܝܢ . ܕܫܪܟܐ XX ܕܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪX .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܒܐܝ̣ܕܐ X ܒܐܝ̣ܕܐ ܢܥ̣ܒܪ ܒܗܘܢ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ . ܘܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܝܒܫܩܠܛܥܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens ܝܘܐܢܝܣ ܡܠܟܗ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܚܕܐ ܗܘܘ ܐܣܟܘܠܐ . ܕܐܦ ܠܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܗ̣ܘܬ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܝܚܬܐ̈ ܕ ܠܟܘܢ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܐܝܩܪܐ̈ ܕܐܦ ܕܒܢܬܗܘܢ̈ ܕܡܕܝܢܝܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܢܙܕܟܘܢ ܥܒܪܝܐ̈ ܃ ܗ̇ܝ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢܦܩܘܢ ܠܒܝܬ ܥܡܐ̈ ܘܢܬܕܡܘܢ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܠܬܚܘܝܬܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܦ ܕܒܐܝܠܝܢ ܢܦܠܘ ܝܣܪܠܝܐ̈ ܡܢ ܂ ܝ X ܒܝܫܘܬܗܘܢܝ- ܃