simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܡܘܕܝܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܃ ܙ̇ܕܩ ܝܝ ܠܡܥܪܩ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܚܕ ܡܛܠ ܢ̇ܨܝܢ ܂ ܗܕܐ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘ
Tim1:Epist ܕܐܦܠܐ ܝܕܥܬܐ : ܗܝ̇ 13ܩܝܡܬ̈ ܥܠ ܣܟܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܩܢܐ̈ ܐܢܐ ܡܛܠ . ܐܘ ܣܟ ܨܐܕܝܗܘܢ ܠܡܬܩ̇ܪܒܘ . 2 , 2 12ܩܕܡܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܪܫܢܝ ܡܪܢ ܠܥܒܕܘܬܐ ܕܥܒܕܘܗ݅ܝ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܛܠ 5ܟܪܝܗ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܘܝܐ ܛܒ ܛܒ ܒܪܚܡܬ̈ ܩܢܝܢܐ̈ . ܘܣܒ̇ܪ ܕܠܘ