simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠ ܐ ܐܠ̇ܐܐ ܗ̇ܘܝܬ ܠܝܕܘܥܐ ܚܟܝܡܐ ܂ ܕܝܬܝܪ ܡܢܝ ܡܦ̇ܣ ܡܛܠ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ̣ ܘܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܂ ܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܝ ܡ̇ܢ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܦܘܩܕܐ̈ ܘܝܪܬܘܬܐ̈ ܀ XX X Xܘܝ ܂ ܘXX ܫܠ̣ܡܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܡܛܠ ܀ XX XXܘX ܂ XXܙ ܫܪܒܐ [ܕܚܡܫܐX ܥܠܝܗ̇ ܕܬ[ܫܥܝܬܐ