simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܠܡ̇ܢ ܕܠܐ ܝ̣ܠܦ ܢܣܝܢܗ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ¹⁸ܫܘܒܚܗ ¹⁶ܕܡܪܟ ¹⁷ܬܬܚ̇ܦܐ ܆ ܘܠܚܙܬܟ ܠܐ ܐ̇ܫܬܘܐ .
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ ܗܿܘ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ܝܼܠܦ ܢܣܝܢܗ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܛܠ ܡܢܝ ܒܥܪܦܠܝ̈ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܟ ܬܬܚܿܦܐ ܘܠܚܙܬܟ ܠܐ ܐܿܫܬܘܐ .