simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܐܫܬ̇ܘܬܦܘ ܝܝ ܢܟܝܠ̣ܐܝܬ ܆ ܘܗ̣ܘܘ ܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ 3ܠܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܫܘܡ̇ܠܝܐ ܕܚܕܝܘܬ ܐ ܃ ܡ̣ܢ
SevAnt:Epist ܚ̣ܝܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܪܝܢܝܬܐ . ³ܒܕܓܘܢ ܆ ܠܘ ܒܬܪ ܘܣܛܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܆ ܕܠܐ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܘܝ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܗܘ̇ܝܬ ܕܒܨܥܪܐ ܐܗܘܐ ܂ ܐܠܨܐ ܬ ܕܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܕܠܚ̇ܡ ܠܥܒܕܝ̈ ܡܢܗܘܢ ܡܩܒܠ ܗܘ̇ܝܬ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ
JacSer:memProphElij ܒܥܠܐ ܘܪܚܡܬ݁ܘܢܝܗܝ ܘܗܫܐ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܟܢܫ ܥܡܐ ܟܠܗ ܠܛܘܪܐ ܒܬܪ ܘܒܝܬ ܐܒܘܟ ܕܠܚܬ݁ ܠܝܣܪܐܠ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ 290 ܥܠ ܕܐܙܠܬܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܐܝܢܘܩܢܛܝܣ ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܗ ܙܘܣܝܡܘܣ ܝ ܂ ܘܬܘܒ ܒܘܦܛܝܣ ܂ ܒܬܪ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܬܡܢ ܣܪܝܩܝܣ ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܢܣܛܣ ܂ ܘܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܘ̣ܐ ·X XX · ܒܪܢܫܐ̣ ܂ ܟܬܪ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܫܪܪܐ ܂ ܒܬܪ ܫܒܩ̇ܝܢ ܠܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܐܦ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܬܘܒ ܦܘܩܩܐ ܕܛܡܐܘܬ ܐ ܕܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܒܬܪ ܕܐܨܛܠܒ ܂ ܠܐ ܡܨܛܠܒ ܐܠܗܐ ܃ ܒܪܢܫܐ ܐܨܛܠܒ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܫܬܚܠܦܘ ܠܚܡܪܐ ܂ ܝܝ · ܝX ܪܫ ܣܡܟܐ ܕܝܢ ܩ̇ܪܐ ܠܐܝܢܐ ܒܬܪ ܂ ܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܠܡ ܐ̣ܡܪ ܕܛܥ̣ܡ ܪܫ ܣܡܟܐ Xܠܡܝܐ̈ ܗܢ̇ܘܢ ܡ̣ܢ
ChronMin ܗܠܝܢ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐ̇ܝܠܘܢ ܂ ܣ̇ܓܝ ܛܠ̣ܐ ܡܢܗ ܗܘܡ̇ܪܘܣ ܂ ܒܬܪ ܂ ܐܬܬܘܓܪܘ ܝ · ܠܐܠܡ̇ܛܘܣ ܂ ܐܦܠܘܢ ܘܗܪܩܠܝܣ ܂ ܡܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܕܫܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܠܝܘܟܢܝܐ ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܠܕܚܫܐ̈ ܒܬܪ ܒܢܝܣܢ . ܡܐܢܐ̈ ܕܥܒܕ ܨܕܩܝܐ ܒܪ ܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܢܕܥ ܠܡܪܝܐ ܇ ܐܝܟ ܫܦܪܐ ܡܛܝܒܐ ܢܫܟܚܝܘܗܝ . ܡ̣ܐ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܇ ܘܢܩܘܡ ܘܢܐܐ ܩܪܡܘܗܝ ܘܢ̇ܕܥ ܇ ܢ̇ܪܪ̣ܘܦ
IšoMerv:ComOT ܦܬܟܪܐ̈ ܘܦܘܠܚܢ ܫܐܕܐ̈ . ܕܢܘܣܦ ܪܘܝܘܬܐ . ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ̣ ܒܬܪ . ܓܕܕܐ̈ ܆ ܟܒܣܬ . [19]ܗ̇ܝ ܕܒܨܒܝܢܝ ܐ̇ܙܠ ܐܢܐ . ܗܢܘ .
BarAphton:ActsSev ܩܠܝܠ ܆ ܘܝܗܒ ܠܕܝܪܝܐ̈ ܕܡܢ ܦܠܣܛܝܢܐ ܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܗ : ¹ܟܕ ܒܬܪ ܕܝܠܗ̇ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܥܒܕ ܣܪܓܝܣ ܓܪܡܛܝܩܣ ܪ-X X ܕܬܡܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܐܦܣܩܘܦܐ ܆ ܕܐܘܪܫܠܡ ܢܗܘܐ ܡܘܬܒܗ . ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ ܒܬܪ ܢܛܪ ܒܡܕܢܚܐ ܒܝܕ ܡܦܣܢܘܬܐ . 5 ܘܒܡܘܬܒܐ ܕܫܒܥܐ ܢܗܘܐ ܝܬܒ
Pall:LausHist ܫܢܝܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝ . ²⁴ܘܟܕ |ܐܙܠܬ ܠܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ XX28 Xܢ ܒܬܪ ܠܚܡܐ ܘܙܝܬܐ̈ ܘܝܪܩܘܢܐ̈ ܒܐܣܦܪܝܕܗ̇ X ²³ܘܢܦܩܬ
SevAnt:LuqGramm ܝ̇ܝܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܒܗ ܓܝܪ ܒܣܘܟܠܐ ܕܡܦܪܫ ܐܢܬ ܇ ܒܗ ܟܕ ܒܬܪ ܕܗܕܐ ܐܣܬ̣ܟܠܬ ܚܕܝܘܬX ܂ ܫܠܝ ܡܢ ܕܠܡ̇ܦܠܓܙ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
SevAnt:Epist ܥܒ̣ܪ ܦܘ-ܩܕܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܬ̇ܥܒܕ ܒܝܕ ܡܛܥܝܢܘܬܘ ܕܚܘܝܐ : ܒܬܪ ܒܪܢܫܐ ܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܕܡ ܐܬܚ̇ܝܒ ܒܡܘܬܐ ܡܢ
P:Kings [AB] ܕܐܟܠܘ ܠܚܡܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܝܘ ܡܝܐ̈ : ܐܪܡܝܘ ܠܗ ܥܠ ܚܡܪܐ ܒܬܪ ܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܬܥܘܠ ܫܠܕܟ ܠܩܒܪܐ ܕܐܒܗܝܟ̈ . ܘܡܢ
P:2Chr [AB] ܗܠܝܢ : ܫܕܪ ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܠܪܒ ܫܩܐ̈ . ܘܐܬܐ ܒܬܪ ܕܥܡܐ : ܥܠ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ . ܡܢ
P:Jer [AB] ܐܠܗܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ : ܠܡܦܠܚ ܐܢܘܢ ܘܠܡܣܓܕ ܠܗܘܢ : ܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܨܒܘ ܠܡܫܡܥ ܦܬܓܡܝ̈ : ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܠܒܗܘܢ : ܘܐܙܠܘ