simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܟܕ ܦܩ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܬܘܒ ܕܟܬܒܐܝܬ ܐܢܬ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܢܦܘܩܐܝܬ . ܘܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܬܥܣܩܬ ܒܣܘܪܛܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܟܕ ܩܪܝܬ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܬܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܢܩܦܢ̈ ܘܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܟܢܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܐܚܐ ܢܟܦܐ ܒܗܠܝܢ ܐܬܢܛܪ ܘܠܡܩܪܒܢܐ̈ ܐܪܡܐ . ܘܡܪܝܐ ܐܢܬ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܛܠ ܠܐ ܡܢܣܝܘܬܐ ܕܢܬܥܛܦܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܕ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܬ ܠܢ ܒܟܘܠ ܙܢܐ ܡܨܛܢܥ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . ܐܢܬ ܒܟܝܢܐ . ܐܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܡܬܚܙܝܢܐ ܒܝܕ ܦܓܪܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܡܒܣܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܕܥܒܝܘܬܐ ܕܝܠܟ ܩܒܠܬ ܐܢܬ ܡܛܠ ܥܠܬܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܐܢܬ ܡܨܥܪܢܐ ܬܬܦܪܩ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟ ܦܘܐܛܐ ܕܝܠܟ ܐܠܝ̇ܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܠܫܢܐ ܐܢܬ ܘܐܬܦܪܣܝ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ ܘܟ̇ܦܪ ܐܢܬ . ܒܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܚܝܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܠܝ . ܨܥܪܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܠܦܢܐ ܣܪܛܐ̈ ܢܣܪܘܛ ܥܠ ܒܢܬ̈ ܐܢܬ ܠܝ ܒܐܓܪܬܐ ܪܫܡ ܐܢܬ . ܗ̇ܘܐ ܓܝܪ ܣܟܠܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܠܨ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܡ̇ܪܬ ܚܠܦ ܕܬܐܡܪ ܚܕ ܟܝܢܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܡܒܣܪܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܟܡܐ ܙܪܝܙܬܐ̈ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ . ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܕܡܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܒܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܥܡ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܐܩܦ ܘܚܕ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܐܢܬ ܩܕܡܝܬܐ ܬܒܥܐ ܘܟܕ ܡܦܫܩ ܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐܝܟܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܥܡܝ . ܐܡܪܬ ܓܝܪ ܒܕܘܟ ܕܐܓܪܬܐ ܕܐܝܟܐ ܕܪܘܟܒܐ ܘܟܢܘܫܝܐ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܬܢܣܒܐ ܘܐܢܬ ܐܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܠܫܢܐ ܐܝܡܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܡܘܡܬܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܬܒܬ ܐܢܬ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܘܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟ ܦܘܐܛܐ ܕܝܠܟ ܐܠܝ̇ܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܢܬ ܕܠܝܬ ܠܟ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܕܬܣܬܟ̇ܠ ܠܠܐ ܦܣܩܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܐܢ ܐܢܬ ܦܘܠܓܐ ܟܕ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ ܐܘ ܡܡܙܓܐ ܠܟܝܢܐ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܗܕܐ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܪܡ̇ܙ ܨܒܝܢܟ ܐܢܬ ܬܬܩܝܡ ܡܟܝܠ ܥܪܩ ܗܠܝܢ ܕܫܘܚܠܦܐ . ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢܢ ܒܠܥܬ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܚܝܢܢ ܬܬܐܣܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ . ܚܢܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܚܕ ܫܘܘܕܥܐ ܘܕܚܕܐ ܕܝܠܝܬܐ . ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܬܐ ܬܬܩܪܒ ܠܐܣܝܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܟܚ ܐܝܟ ܕܠܝ ܐܢܬ ܟܕ ܓܝܪ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܘܬܘܒ ܟ̇ܦܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܘ ܬܡܝܗܐ . ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܛܒܬܐ ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܕܝܠܬܐ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܘܬܘܒ ܟ̇ܦܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܬܐ ܬܬܩܪܒ ܐܢܬ ܫܘܘܕܥܐ̈ ܡܥܪܙܠ ܐܢܐ ܪܘܟܒܐ ܟܕ ܓܝܪ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܟ ܒܠܨܘܨܝܬܐ ܐܫܬܒܩܬ ܒܡܕܢܚܐ ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܐܢܬ ܕܥܕܬܐ . ܐܢܬ ܣܘܪܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܟܬܝܒܝܢ ܟܪܙ . ܐܠܐ ܗܫܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘܬ ܐܘ ܐܦ ܡܫܘܕܥܘܬܐ . ܐܪܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܦ ܪܘܟܒܐ ܡܫܡܗ ܐܢܬ ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܐܝܬ ܐܝܟܐ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܡܪܝܢ ܕܡܢ ܡܠܝܠܐ ܘܐܘܟܡܘܬܐ ܠܘ ܓܝܪ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܡܟܢܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܩܪܝܬ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܬܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ