simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܠܡܬܕܒܪܘ ܥܡܝ ܒܢܟܦܘܬܐ̣ ܐܝܟ X ܓܒܪܐ ܘܡܪܐ ܕܚܝܝ̈ ܚܝܪܐ ܐܢܬ ¹0ܒܪܗ ܕܣܐܘܝܪܐ ¹¹ܐܘܦܘܦܪܟܘܢ : ¹²ܕܐܢܗܘ ܠܡ ¹³ܕܨܒ̇ܐ
Pall:LausHist ¹0ܢܨܝܚ ܒܓܒܪܐ̈ ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܐܢܬ ܕܝܢ X 3 ܗ̇ܘ ܕܠܣܘܘܚܐ ܐܠܗܝܐ ܘܪܘܚܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܐܚܒ̣