simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܝܢ ܒܩܘܫܬܐ ܨܒܝܬ : ܐܘܕܥܬܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܕܚܟܡܬܟ ܘܐܙܕܕܩܢ ܐܢܬ ܩܕܡܝܟ ܥܒܕܢܢ : ܡܪܝ ܚܙܝ ܕܐܬܡܙܓܬ ܒܢ ܚܛܝܬܐ ܡܢ ܡܪܒܥܐ .
LiberGrad ܕܝܢ ܩܪܝ ܠܐܝܢܐ ܕܐܟܘܬܟ : ܐܚܝ ܘܚܬܝ : ܘܠܐܝܢܐ ܕܛܠܐ ܡܢܟ ܐܢܬ : ܘܓܗܢܐ ܡܢ ܓܗܢܐ . ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܬܬܕܝܢ .
LiberGrad ܕܝܢ ܙܟܝܗ ܘܥܩܘܪܝܗ ܘܗܘܝ ܝܠܘܕܐ ܡܢ ܢܩܦܗ ܕܒܝܫܬܐ : ܐܢܬ ܘܪܓܙ : ܡܛܠ ܕܥܡܗ ܡܬܝܠܕܐ ܚܛܝܬܐ : ܘܗܝ ܨܢܝܥܐ ܘܗܘ ܫܒܪ .
LiberGrad ܕܝܢ : ܐܢ ܡܛܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܠܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ : ܦܫܝܩ ܐܢܬ ܠܕܘܒܪܘܗܝ̈ : ܕܒܗܘܢ ܐܙܠ ܐܢܬ ܠܘܬܗ ܘܠܘܬ ܫܠܝܚܘܗܝ̈ .
LiberGrad ܠܐ ܬܛܥܐ ܕܒܢܝܟ̈ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢܗܘܢ . ܘܗܘ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܢܘܢ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ ܐܢܬ : ܘܐܢ ܛܥܝܢ ܗܢܘܢ ܕܒܢܝܟ̈ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܠܐ ܬܣܝܒ ܀ ( 17 ) ܐܢ ܓܝܪ ܢܐܡܪ ܕܥܠ ܚܝܘܬܐ̈ ܘܥܠ ܒܣܪܐ ܐܡܪ ܐܢܬ : ܚܣ ܠܝ . ܘܩܥܐ ܒܗ ܡܪܢ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܡܕܡ ܕܐܠܗܐ ܕܟܝ :
LiberGrad ܠܐ ܬܛܥܐ ܕܐܚܘܟ ܗܘ ܒܚܘܒܐ . ܘܗܘ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܗ ܡܪܝ ܘܡܪܬܝ : ܐܢܬ ܠܐ ܫܠܝܛ ܐܢܬ ܕܬܒܐܫ ܠܗ ܐܦܠܐ ܐܢ ܡܒܐܫ ܠܟ . ܘܐܢ ܛܥܐ ܠܗ ܗܘ :
LiberGrad ܕܝܢ ܐܢ ܠܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܒܗ ܒܫܘܬܦܘܬܐ : ܗܠܝܢ ܕܬܦܫܘܪ ܗܘ ܐܢܬ ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܗܐ ܗܕܡܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܠܗ ܠܫܘܬܦܘܬܐ :
LiberGrad ܙܪܥܐ ܛܒܐ ܙܪܥܬ ܒܩܪܝܬܟ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܝܬ ܒܗ ܙܝܙܢܐ̈؟ ܐܢܬ ܡܪܢ ܐܘܕܥ ܒܗܘ ܡܬܠܐ ܕܩܪܒܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܪܢ :
LiberGrad ܗܘ ܝܪܒ ܐܢܬ ܩܕܡ ܡܪܢ : ܘܗܘ ܐܠܐ ܬܐܒ ܩܫܐ ܠܗ . ܠܓܡܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܐܢܬ ܒܥܠܕܒܒܟ ܐܘܟܠܝܗܝ : ܘܐܢ ܨܗܐ ܐܫܩܝܗܝ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܬܥܒܕ :
LiberGrad ܕܝܢ ܠܐ ܬܦܪܣܐ ܠܐܚܘܟ : ܘܗܐ ܝܪܒܬ ܐܦ ܡܢ ܗܘ ܕܦܟܗ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܥܠ ܫܒܥ ܫܒܩ ܒܠܚܘܕ . ܐܡܪ ܠܟ ܕܠܐ ܬܕܘܢ ܕܠܐ ܬܬܕܝܢ :
LiberGrad ܠܟ : ܐܠܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܣܩ : ܕܥܓܠ ܬܐܙܠ ܠܗܘ ܐܬܪܐ ܪܒܐ ܘܡܫܒܚܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܬܤܛܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ ܐܦ ܠܐ ܠܥܘܡܩܐ : ܕܠܐ ܐܒܕ
LiberGrad ܠܟ ܠܓܗܢܐ : ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ ܢܘܪܐ . ܘܐܢ ܟܦܪ ܐܢܬ ܒܗ : ܡܬܚܢܩ ܐܢܬ ܣܓܝܐܐ ܕܡܚܬ ܠܫܝܘܠ : ܘܐܢ ܥܒܪ ܐܢܬ ܥܠ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ : ܐܙܠ
LiberGrad : ܘܐܢ ܝܗܒ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ : ܡܨܝܬ ܝܗܒ ܐܢܬ ܐܦ ܡܪܛܘܛܟ . ܘܐܢ ܐܢܬ : ܘܐܢ ܐܙܠ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܡܝܠܝܢ̈ : ܐܦ ܟܡܐ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܐܙܠ
LiberGrad ܠܘܬܗ ܘܠܘܬ ܫܠܝܚܘܗܝ̈ . ܐܢܬ ܕܝܢ : ܐܢ ܡܛܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܐܢܬ : ܘܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܡܪܢ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܕܘܒܪܘܗܝ̈ : ܕܒܗܘܢ ܐܙܠ
LiberGrad ܩܛܘܠܐ : ܐܠܐ ܡܬܡܟܟ ܘܢܫܩ ܠܗ : ܕܢܗܘܐ ܠܢ ܚܘܪܐ : ܕܗܟܢܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܣܟܪܝܘܛܐ ܘܩܪܐ ܠܗ ܚܒܪܝ . ܘܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐܝܟܐ ܐܙܠ
LiberGrad ܬܪܝܢ̈ ܡܝܠܝܢ̈ : ܐܦ ܟܡܐ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܐܙܠ ܐܢܬ : ܘܐܢ ܝܗܒ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܘܐܢ ܝܗܒ ܐܢܬ ܦܟܟ : ܦܫܝܩ ܠܟ ܕܬܬܠ ܟܠܗ ܓܘܫܡܟ : ܘܐܢ ܐܙܠ
LiberGrad ܠܛܒܐ̈ ܘܠܒܝܫܐ̈ : ܟܕ ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܗܘܢ . ܘܡܐ ܕܚܙܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܒܣܟܠܐ ܕܠܐ ܦܪܫ ܛܒܐ̈ ܡܢ ܒܝܫܐ̈ ܒܣܟܠܘܬܗ : ܘܗܟܢ ܐܚܒ
LiberGrad ܥܠ ܡܣܟܠܢܐ : ܐܦܠܐ ܚܡܫ ܐܘ ܥܣܪ : ܠܐ ܗܐ ܐܬܝܕܥܬ ܠܗ ܕܟܠܟ ܐܢܬ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ : ܡܦܣ ܠܟ ܕܬܪܓܙ ܡܢܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܚܕ
LiberGrad ܐܕܡ : ܕܠܝܬܝܟ ܒܝܬ ܥܝܪܐ̈ ܥܠܝܐ̈؟ ܘܐܡܪ : ܕܩܠܟ ܫܡܥܬ ܐܢܬ ܒܝܬ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܒܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܐܕܡ : ܐܝܟܐ