simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܡܪܝ ܡܬܦܪܥܬ : ܛܝܒܘܬܟ ܡܢ ܕܒܝܬ ܐܕܡ . ܛܠܝܡ ܗܘ ܚܘܒܐ ܐܢܬ ܠܐ ܐܒܗܐ̈ ܡܬܦܪܥܝܢ : ܚܘܒܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܕܒܢܝܗܘܢ̈ ܀ ܐܦܠܐ (
IsaacAnt:memHom ܐܚܕܬ ܬܪܥܗ ܒܐܦܝܟ̈ : ܘܕܢܦܬܚ ܠܟ ܢܩܫ ܐܢܬ ܀ ܫܪܝ ܦܟܪܐ̈ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐܝܠܟ ܀ ܐܢܬ ܠܟ ܐܣܝܪ ܘܡܨܠܝܬ : ܐܝܟ ܗܘ ܕܐܣܪܟ ܐܠܗܐ .
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܒܪܚܡܝܟ̈ ܐܬܥܛܦܬ : ܠܐܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܐܟܘܬܟ ܀ ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܢܐ ܀ ܘܠܐ ܟܢܝܢܝ ܕܠܐ ܐܠܗܘܬܟ : ܐܫܬܘܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ .
IsaacAnt:memHom ܓܝܪ ܝܠܕܬܢܝ ܘܥܠ ܡܢ : ܠܐ ܝܠܕܬܢܝ ܓܢܒܪܐ ܀ ܕܡܫܟܚ ܗܘܝܬ ܐܢܬ ܬܚܛܐ ܀ ܘܠܐ ܕܚܠ ܐܢܬ ܕܬܫܬܡܫ : ܒܡܐܢܐ ܕܩܘܕܫܐ ܟܐܢܐ ܐܢܐ .
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܡܢ ܒܨܐ ܐܢܬ ܠܗ : ܕܠܦܘܪܩܢܟ ܐܬܬܚܬܝ ܀ ܗܘ ܠܐ ܪܛܢ ܟܕ ܩܒܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܒܨܬܗ ܀ ܐܢ ܐܒܘܗܝ ܐܒܠ ܥܠܘܗܝ : ܘܫܕܪܗ ܘܗܘܐ ܒܪܢܫܐ .
IsaacAnt:memHom ܕܥܒܪܬ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ : ܠܒܫ ܢܚܬܐ̈ ܕܬܘܬ ܢܦܫܐ ܀ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܐܢܬ ܟܪܝܘܬܐ ܀ ܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ : ܐܬܥܛܦ ܢܚܬܐ ܕܚܫܟܐ .
IsaacAnt:memHom ܕܝܢ ܟܝܣܟ ܡܚܪܒ ܐܢܬ : ܕܕܝܘܐ̈ ܒܛܝܡܐ̈ ܬܥܡܪ ܒܟ ܀ ܟܠܢܫ ܐܢܬ ܛܡܪ ܠܟ ܀ ܕܐܝܬ ܒܗ ܕܝܘܐ ܡܬܦܪܣ : ( ܕܒܡܥܘܗܝ̈ ܢܦܩ ܕܝܘܗ .
IsaacAnt:memHom ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܟ ܡܘܬܟ : ܘܡܢ ܨܒܝܢܟ ܚܝܘܬܟ ܀ ܠܘܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܟܡܪܬܗ̇ ܀ ܕܠܐ ܒܨܒܝܐ ܓܝܪ ܡܐܬ : ܥܘܠܐ ܒܟܪܣܐ ܕܝܠܕܬܗ .
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܩܢܝܢܐ ܕܟܐܢܐ̈ : ܘܠܡܐܢܐ ܠܡܐܝܢ ܙܟܝܐ̈ ܀ ܓܐܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܠܝ ܀ ܠܒܪ ܡܢܟ ܡܣܟܢܘܬܐ ܗܝ : ܘܐܝܟܐ ܕܐܢܬ ܥܘܬܪܐ ܘܚܝܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܕܚܠܦܝܟ ܐܬܪܟܒ : ܠܐ ܬܫܠܐ ܡܢ ܬܘܕܝܬܗ ܀ ܗܝ ܡܠܠܬ̥ ܥܠ ܐܢܬ ܀ ܟܕ ܠܘ ܚܘܠܦܝܗ̇ ܗܘܐ ܙܩܝܦܐ : ܠܥܙܬ̥ ܫܘܒܚܗ ܘܫܪܪܗ .
IsaacAnt:memHom ܠܐܘܠܨܢܐ ܗܘ ܐܬܬܠܡܕܬ : ܘܠܡܘܬܐ ܢܦܫܟ ܐܫܠܡܬ ܀ ܘܢܝܚܐ ܐܢ ܐܢܬ ܀ ܕܐܝܟ ܥܣܒܐ ܒܐܪܥܐ ܡܗܒܒ : ܡܠܐ ܙܒܢܐ ( ܘܥܒܪ ܙܒܢܗ .
IsaacAnt:memHom ܐܘܕܐ ܥܠ ܚܘܣܝܗ : ܕܒܚܣܝܘܬܗ ܐܬܚܣܝܬ ܀ ܗܝ ܝܗܒܬ ܫܘܒܚܐ ܐܢܬ ܘܕܡܗ ܐܟܠ ܐܢܬ ܀ ܗܝ ܙܡܪܬ̥ ܩܕܝܫܘܬܗ : ܟܕ ܠܐ ܛܥܡܬ ܚܘܣܝܗ .
IsaacAnt:memHom ܬܪܨ ܐܢܬ ܡܠܚܐ̈ : ܒܓܘ ܝܡܐ ܕܠܐܝܟܐ ܢܪܕܘܢ ܀ ܘܒܓܘ ܝܒܫܐ ܐܢܬ ܘܡܚܘܐ ܀ ܘܡܒܕܩ ܥܠ ܫܪܝܪܝܟ̈ : ܕܠܐ ܢܬܬܥܝܩܘܢ ܡܢ ܟܦܢܐ .
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܣܥܘܪܐ ܟܣܝܐ : ܕܟܕ ܢܣܒ ܐܢܬ ܝܗܒ ܐܢܬ ܀ ܘܡܚܠܨ ܐܢܬ ܟܠ ܐܢܬ ܀ ܘܒܝܒܫܐ ܟܣܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ : ܘܐܢܬ ܬܪܨ ܡܙܘܢܝܗܘܢ̈ .
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܚܝܣܬ ܥܠ ܢܦܫܟ : ܕܗܐ ܛܠܡ ܐܢܬ ܦܘܪܩܢܟ ܀ ܕܡܝܬ ܥܠ ܐܦܝܟ̈ ܐܢܬ ܐܬܬܚܬܝ ܀ ܗܘ ܠܐ ܪܛܢ ܟܕ ܩܒܠ : ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܡܛܠܬܟ .
IsaacAnt:memHom ܐܟܪܙ ܚܫܗ ܘܡܘܬܗ : ܕܒܚܝܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܦܥ ܐܢܬ ܀ ܗܝ ܐܢܬ ܀ ܗܝ ܝܗܒܬ ܫܘܒܚܐ ܠܡܘܬܗ : ܟܕ ܠܐ ܡܠܝܟ ܠܗ̇ ܢܘܚܡܐ .
IsaacAnt:memHom ( ܗܘ ܡܪܝ ܡܪܗ ܕܒܝܬܐ : ܘܡܢܟ ܐܢܝܢ ܫܐܠܬܢ̈ ܀ ܩܘܡ ܗܒܠܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܬܟܢܝ ܀ ܥܪܨ ܟܠܗܝܢ ܘܣܢܝܩܝܢܢ : ܘܡܢ ܡܢܘ ܢܐܙܠ ܢܫܐܠ .
IsaacAnt:memHom ܐܘܕܐ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ : ܕܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܐܟܠ ܐܢܬ ܀ ܗܝ ܙܡܪܬ̥ ܐܢܬ ܬܘܕܝܬܗ ܀ ܗܝ ܡܠܠܬ̥ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ : ܟܕ ܠܐ ܛܥܡܬ̥ ܡܢ ܦܓܪܗ .
IsaacAnt:memHom ܐܬܠܝܛܐ ܪܘܚܢܐ : ܣܒܪܐ ܕܢܦܫܟ ܠܐ ܬܦܣܘܩ ܀ ܠܐ ܡܬܚܡܨ ܐܢܬ ܡܬܟܠܠ ܀ ܘܐܢ ܐܬܠܝܛܐ ܕܫܥܬܐ : ܣܒܪܐ ܕܢܦܫܗ ܠܐ ܦܣܩ .
IsaacAnt:memHom ܕܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܝܗܒܗ ܠܟ : ܝܒܒ ܘܩܪܝ ܐܝܩܪܘܗܝ̈ ܀ ܡܕܡ ܕܐܕܢܐ ܐܢܬ ܀ ܗܝ ܕܡܘܠܟܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܝܪܬܬ̥ : ܚܦܝܛܐ ܕܬܙܡܪ ܩܘܠܣܘܗܝ̈ .