simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit ܕܝܢ ܦܫܩ ܠܢ ܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܠܦܬ ܕܬܐ ܠܗܠܝܢ ܕܬܠܬܐ ܩܢܘܡܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ̈ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܡܢ ܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܐܝܠܦܢܢ .
AntiTriThWrit ܒܠܝܚܘܕܝܟ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܠܐ ܕܪܝܫܬܐ ܪܕܝ̣ܬ ܆ ܘܣ̣ܒܪܬ ܠܟ ܐܢܬ ܇ ܕܥܠܬܐ ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܘܘܬܐ ܇ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ .
AntiTriThWrit ܢܦܫܟ ܘܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܠܬܝܒܘܬܐ ܆ ܘܩ̇ܐܡ ܐܢܬ ܡܢ ܡܦܘܠܬܟ ܀ ܀ ܀ ܐܢܬ ܡܬܛܦܝܣ ܐܢܬ ܠܢ : ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܫܪܪܐ ܆ ܠܐ ܓܕܫܐ ܠܟ . ܟܕ ܕ .
AntiTriThWrit ܕܝܢ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܢܬ . ܕܠܐ ܦܣ̣ܩ ܆ ܘܚܘܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܐܢܬ X ܐܡܪܝܢܢ ܆ ܕܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܦܣܩܗ̇ ܠܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ :
AntiTriThWrit ܡܠܝܐ̈ ܡܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܒܬܪ ܦܣܩܗܝܢ ܬܬܚܫܚ ܐܢܬ ܡܕܝܢ ܟܕ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܘܒܗܕܐ ¹ܠܗܪܛܝܩܘ̈ ܡܬܕܡ̇ܐ ܐܢܬ : ܟܕ X
AntiTriThWrit ܕܬܚܘܐ ܇ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܐܡܪܝܢ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܠܒܪܐ ܘܠܝܪܘܚܐ . ܐܢܬ ܗܢܐ ܕ ܗܢܘܢ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܐܝܟܐ ¹ܡܫܟܚ
AntiTriThWrit ܥܠܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܐܘܣܝܣ̈ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܣܝܡ . ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܐܢܬ ܐܘ ܟܝܢܐ̈ : ܠܐ ܢܥܠ ܥܠ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆
AntiTriThWrit ܕܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܢܦ̇ܚ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܘܝܘܬ ܐܝܬܝܬ ܠܝܡܨܥܬܐ ܆ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܕܥ ܘܗܕܐ ܇
AntiTriThWrit ܠܘܘܢ ܬܬܚܙܐ ܇ ܘܬܬܒܨܪ ܡܢ ³ܐܝܩܪܟ . ܘܡܛܠ ܕܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܬܣܬܒܪ ܕܡܓܢ ²ܡܬܪܣܝܝܢ ܠܟ ܗܠܝܝܢ ܕܠܗܘܢ ܢܩܦܬ ܇
AntiTriThWrit ܕܬܙܥܙܥ . ܝܝ XXX ܘܢܐ ܠܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܡܢܝܢܐ ܐܠܘܬܬ ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܡܘܕܝܢܢ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܆ ܟܒܪ ܠܗ̇ܝ ܕܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܨܒ̇ . ܐ
AntiTriThWrit ܕܛܒܐܝܬ ܐܬܦܣ̣ܩܬ ܆ ܐܘ ܘ̇ܝ ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܐܬܦܣ̣ܩܬ ܓܒ̇ܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܝܒܠ-ܘܘ̇ ܐܢܫܝܢ ܡܢܟܘܢ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ . ܐܪܐ ܐ
AntiTriThWrit ܪܓܫܐ ܕܡܫܡܥܬܟ : ܗ̇ܘ ܕܐܣܬܟܪ ܒܝܕ ܘܪܣܝܣ ܆ ܘܥܨܝ ܕܟܕ ܐܢܬ ܫܡܗܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܕܣܛܪ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܬܐܡܪܝܢ ܀ - ܚ ܘܟܝܠ ܐܘ
AntiTriThWrit . ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ ܆ ܐܦ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܠܗܐ̈ ܡܚܘܝܢ ܥܠ ܐܢܬ ܓ . ܪܡܛܝXܝܘܣ ܆ ܟ̇ܕ ܐܘܣܝܣ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܆ ܐܠܗܐ̈ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܆ ܡܛܠ ܕܐܣ̣ܒܪܬ ܟܒܪ ܆ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܚܘܐ ܕܠܐܝܢܐ ܪܘܫܥܐ ܐܢܬ : ܡܝܕܡ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܘܘܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ·X XXX X . ܘ . ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܒܓܘܡܕܟ ܠܩܘܒܠܢ ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܗ : ܗ̇ܝ ܕܐܘܣܝܣ̈ X ܐܢܬ ܆ ܟܡܐ ܫܠܝܛ ܠܘ ܠܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܠ . ܐܪܐ ܘܗܫܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit : ܕܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܕ ܦ̣ܣܩ . ܕܒܨܕܘܐ ܕܝܢ ܘܠܘ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܒܓܘܡܕܟ ܗܠܝܢ ܇ ܘܥܠ ܩܘܪܝܠܘܣ ܘܣܐܘܪܐ ܇ ܕܐܢ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬ - ܝ . ܬܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܦܡ . ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܕܐܠܗܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܠܬܘ ܕܗܢܐ ܀ -· ܕܝܢ ܕܟܕ ܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܐܠܝܘܐ ܬܘܕܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܝܕ̇ܥ ܐܢܬ . ܝܕ ܓܝܪ ܬܘܕܝܬܐ ܆ ܘ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܐ ܡܬܚܪܡ . ܠܐ ܐܢܬ ܪܡܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܠܘܩܕܡ ܚܙܝ ܠܠܘܬܟ ܆ ܕܐܦܠܐ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit ܗ ܕܐܬܚ̣ܙܝܬ ܕܠܐܝܢܐ ܪܘܫܥܐ ܝܒܠ-ܘܘ̇ ܐܢܫܝܢ ܡܢܟܘܢ ܇ ܐܢܬ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܇ ܐܠܗܐ ܡܪܢܐܝܬ ܐܘܕܝܘ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ