simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܥܠ ܪܫܟ ܠܚܪܡܐ . ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܐܒܗܬܐ̈ ܢܦ̣ܩ ܘܥܠ ܪܘܚܐ ܐܢܬ --³ܝܝܝܕܝܐX --²ܕܒܪX¹ ܠܐX --¹³ܘܛܝܒ܏ܝ¹²
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܐܡܪܬ . ܕܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܚܫܘܫܐ ²⁸ܘܐܦ ܟܕ ܐܢܬ ²³ܗ̣ܘܐ . ܘܠܐ ܒܬܪܢܘܣ ²⁴ X ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܒܣܡ ²⁵ܗ̣ܘܐ . .
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܕܗܪܟܐܐܡ̣ܪܬ : ܕܦܘܪܫܐ ܥܠ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܦܪܘܩܢ ܠܐ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܢܘ : ܐܚܪܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܡܠܦ ܐܢܬ ܘܟܬ̇ܒ ܐܢܬ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܟܕ ܫ̇ܛܪ ܐܢܬ ܟܬ̣ܒܬ : ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ : ܘܠܐ ܠܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܗ̣ܘܐ ܫ̇ ܠܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܟܕ ܐܟܬܒܬ ܕܐܡ̣ܪ ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܡܒܠܒܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܦܣ̇ܩ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗ .
SevAnt:LuqJul ܡܓܕܦܢܐܝܬ ܥܫܩ ܐܢܬ ܠܗܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܪܘ ܕܠܚܒܠܐ ܫܪܟܘ ܐܢܬ ܡܢ ܥܝܕܐ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܘܗ̣ܘ ܡܘܬܐ ܕ ܠܫܢܬܐ ܡܬܬܩܢ ܗ̣ܘܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ : ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܣܟܠܐܝܬ : ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܐܢܬ ܐܢܫ ܡܟܣ ܡܬܘܡ : ܠܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ X ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܗܕܐ .
SevAnt:LuqJul ܩܪܝܬܢܝ ܘܚܦܛܢܝ . ܕܥܡܠܐ ܕܐ X -XX ܗܢܐ ܐܩܒܠ ܥܠܝ . ܗܟܘܬ ܐܢܬ ܗ̣ܘܐ ܗ̇ܘ ܘܣܓܝ ܟܐܢܐܝܬ . ܕܟܕ ܐ ܒܒܝܬܝ ܝ̇ܬܒ ܗܘܝܬ .
SevAnt:LuqJul ܓܝܪ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܢ ܙܥܘܪܘܬ ܝܘܠܦܢܐ : ܕܒܠܚܘܕ ܒܐܓܪܬܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܕܢܬܪܢܐ ܗ̣ܘ ܫܘܚܠܦܐ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܝ̈ ܠܚܕܝܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܐܗܦܟܬ X Xܦܝܟܝ̈ ܡܢܝ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܠܒܣܬܪܟܝ ܬܗܦܟܝܢ . ܐܢܬ ܐܘܪܫܠܡ . Xܢܘ ²ܢܕܚܠ ܥܠܝܟܝ . ܡܢܘ ܢܗܦܘܟ ܠܫܠܡܟܝ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܟܕ ܡܫܥܒܕ ܐܢܬ ܠܡܣܒܪܢܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܆ ܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ : ܐܢܬ ܗ̇ܘܝܬ ܆ ܕܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ XXܫܪܥ̣ܬ ܨܝܕ ܬܪܥܝܬܐ ܡܣܠܝܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܓܠܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ : ܘܕܐܬܥ̇ܪܙܠ ܥܡ ܚܫܐ̈ ܘܡܘܬܐ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܝܠܢ : ܕܢܬܩܪܒ ܠܒܣܪܐ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܠܐ ܡܨܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܠܗ XXXXX Xܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܡܙܡܘܪ XXXX X ܡܙܡܪܢܐܐܠܗܝܐ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܡܫܡܠܝܐ .
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܕܒܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܢ ܗܘܐ ܕܢܬܚܒܠ ܐܢܬ ܢܣܬܬ ܘܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܒܢܦܫܬܐ̈ ܕܟܠܢ ܢܨܘܒ .
SevAnt:LuqJul ܕܬܫܪܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ ܕܡܪܢ ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ XXX X ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܚܒܠ ܕܡܢ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ⁸ܡܬܝܕܥܐ .
SevAnt:LuqJul X[ܕܬܬܪܥܐ . ܒܕܓܘܢ ܐܦܢ ܐܬܡܠܟܢܢ ܒܟܘܢ . ܡܛܠ ܡܐܡܪܐ ܪ̈ ܐܢܬ ܐܟܣܢܢ . ܛܥܝܐ ܗܘܬ ܠܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܢܣܛܪܝܘܣ : ]ܝܨܦ :
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܠܗܐܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܀ ܘܐܦ : ܐܪܡܝܐ : ܐܢܬ : ܟܕ : ܒܫܡܐ : ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܆ ܡܬܚܫܚ : ܗ̣ܘܐ : ܐܡ̇ܪ :
SevAnt:LuqJul ܡ̇ܥܠ ܐܢܬ ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܐܢܬ ܘܚܕ ܟܝܢܐܝ XX XX ܚܘܝ : ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒܣܪ :
SevAnt:LuqJul : ܠܗܘܢ : ܡܠܟܐ : ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܠܘܒܒܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܢܣ̣ܒ ܐܢܬ : ܡܛܠ : ܗܕܐ : ܐܢܬ ܒܢ̇ܐ ܐܢܬ ܠܫܘܪܐ : ܘܐܢܬ : X ܗ̇ܘܐ :
SevAnt:LuqJul ܒܢ̇ܐ ܐܢܬ ܠܫܘܪܐ : ܘܐܢܬ : X ܗ̇ܘܐ : ܐܢܬ : ܠܗܘܢ : ܡܠܟܐ : ܐܢܬ : ܘܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܬܚܫܒܝܢ : ܐܢܬܘܢ : ܕܬܡܪܕܘܢ : ܡܛܠ : ܗܕܐ :