simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܠܝ ܬܐܬܐ 11ܕܐܚܘܕ2 ܒܗ̇ ܂ ܩܦܠܐ̈ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܠܚܟܡܬܐ̣ ܂ ܒܥܝ ܐܢܬ ܚܛܝܐ ܂ 5ܠܐܝ ܘܒܥܝ ܠܝܝ ܒܝܬ ܝ ܩܪܝܢܐ̇̈ ܂ ܕܕܠܡܐ 10ܡܫܟܚ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܗܐ ܝ ܝܠܕܟ 0ܝ ·ܝ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ̣ ܂ ܘܒܕܡܐ ܕܒܪܗ̣ ܐܢܬ ܬܬܚܕ ܂ ܦܪܕܝܣܐ ܚ̇ܐܪ ܠܟ̣ ܂ ܒܝܬX 1ܟܘܒܐ̈ ܡܢܐ ܝ- 1ܒܥ̇ܐ
JacSer:Epist 1ܕܢܐܬܪܘܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܥܠܬܟ ܂ ܘܡܬܒ̇ܠܩ 15ܐܢܬ̣ ܂ ܐܢܬ ܡܢܟ ܘܥܠܝܟ ܃ ܟܠܝܘܡ ܇ ܘܬܪܢܐ̈ ܝ ܡܟ̇ܢܫ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐX 1ܪܗܝܒ
JacSer:Epist ܡܪܝܐ̣ ܘܛܒ ܬܪܝܨܝܢ̈ ܕܝ̣ܢܝܟ̈ ܂ ܘܪܡܐ Xܝ ܟܐܢܘܬܟ 3ܡܢ ܐܢܬ ܒܗ̇ ܕܠܐ ܫܘܠܡܐ ܂ ܡܕܝܢ ܫܦܝܪ ܠܢ ܠܡܐܡܪ ܂ 31ܙܕܝܩ 0 X· 3
JacSer:Epist ]ܘܡܬXܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܂ ܘܢ̇ܩܫ ܐܢܬ ܘܡܬܦܬܚ ܠܟ ܂ ܘܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܡܚܣ̇ܐ ܐܢܬ ܂ ] ܘܩ̇ܪܐ[ܐܢܬ ܂ ܘܡܬܥܢܐ ]ܐܢܬ ܂ [ܘܡܦܝܣ
JacSer:Epist ܂ ܘܢ̇ܩܫ ܐܢܬ ܘܡܬܦܬܚ ܠܟ ܂ ܘܫ̇ܐܠ ܐܢܬ ܘܢ̇ܣܒ ]ܐܢܬ ܂ ܘܡܣܩ ܐܢܬ ] ܘܩ̇ܪܐ[ܐܢܬ ܂ ܘܡܬܥܢܐ ]ܐܢܬ ܂ [ܘܡܦܝܣ ܐܢܬ ]ܘܡܬXܩ̇ܒܠ
JacSer:Epist 22ܕܠܐ ܫܦܝܪ ܂ ܘܐܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܐ ܃ 23ܠܐ ܒܛܠܬܗ̇ ܠܒܥܘܬ ܐ ܐܢܬ X ܘܐܡܪܐ̇ ܝ ܂ 1ܕܫܦܝܪ ܗܘ ܝ 1ܗ̇ܘ 20ܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ 21ܝܝ X XX X
JacSer:Epist ܡXܠܠ ܦܘܪܫܢܗ̇ ܕܢܦܫܟ̇ ܕܚܝܪܐ ܝ ܒܪܒܘܬ̇ܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܐܢܬ ܡܫܥܒܕ ܠܥܕܠܝܐ̣ ܂ ܕܬܫܡܫ ܟܗܢܘܬ ܐ̣ ܂ ܟܕ ܕܚ̇ܝܠ ܝ ܝ ܂ X Xܝ X
JacSer:Epist ܂ ܪ-ܬܥܒܕ ܗ̇ ܠܬ ܒ̣ܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܟ ܠܐ ܚܦ̣ܝܛ ܐܢܬ ܂ ܒܣܒܪܐ ܐܢܬ ܂ ܐܬܟܫܪ ܥܕ ܠܐ ܚ̇ܒܫܝܢ ܠܟ ܂ ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ ܕܬܫܬܘܕܐ Xܠܝ̣ܒ
JacSer:Epist ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘ ܪܚ̇ܡ ܠܡܫܝܚܐ̣ ܂ ܐܠܨܐ ܠܢܦܫܟ ܦܪܘܫܬܐ̣ ܐܢܬ · ܙ XX ܟܝܡܘܢܐ̈ ܒܟܠ ܥܕܢ ܇ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܐܠܝܢ̈ ܠܗ ܂
JacSer:Epist ܕܝܢ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܆ ܕܒܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ ܕܒ̇ܥܝܢ ܕ̇ܢܒܨܘܢܝܗܝ ܃ ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܠܐ ܡܬܒܨܝܢܘܬܗ ܡܩܘܐ ܂
JacSer:Epist ܣܡܬܗ̇ ܬܚܝܬ ܣܟܐ̣ ܂ ܘܗ̇ܐ ܡܫܬܥܐ ܐܢܬ ܒܡܠܝܟ̈ ܐܢܬ ܘܥܩܒ̣ܬ̣ ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬ̇ܥܩܒ ܂ ܘܐܘܪܚܐ ܕܪܕܬ ܠܥܠ ܡܢ ܣܟܐ ܂
JacSer:Epist ܕܝܢ ܐܘ ܝ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܫܦܝܪ ܥܒ̣ܕܬ ܕܢܦܩܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܗܘܝܐ ܬܪܝܨܐ ܐܘܪܚܗ ܕܢܣܡܟ ܝ ܠܠܡܐܢܐ ܕ ܂ ܩܕܝܫܐ̈ ܂
JacSer:Epist ܕܝܢ ܬܚܝܬ ܟܝܢܐ ܚܒܝܫ ܐܢܬ̣ ܘܡܣܝܟ̣ ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܂ ܡܬܕܪܟ ܂ ܐܘܪܚܗ ܓܝܪ ܕܡܫܝܚܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܪܕܝܐ ܂
JacSer:Epist ܂ ܝܘܡܢ ܓܝܕ ܕܝܠܟ ܗܘ ܂ ܠܡܚܪ ܓܝܪ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܡ̇ܢܘ ܂ ܟܒܪ ܐܢܬ ܠܐ ܡ̇ܕܝܢ ܬܐܡ̇ܪ ܡܕܡ ܟܕ ܠܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܥܒ̣ܕ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
JacSer:Epist ܂ ܟܝܢܐܝܬ̣ ܠܐ ܬܡܠܠ ܂ 1ܡܦܫܩܢܐܝܬ ܠܐ ܬܡܪܚ ܂ ܐܙܕܟܝ ܠܗ ܐܢܬ ܫܪܝ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܂ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ̣ ܡܢܐ ܐܡܪ
JacSer:Epist ܐܫܬܠܡܬ ܠܒܥܠܕܒܒܐ̣̈ ܂ ܘܐܗ̇ܡܝ ܐܠܗܐ ܡܢܟ ܟܕ ܡܬܪܕܦ ܗܘܝ ܐܢܬ ܂ ܘܟܢ ܡܬܚܫܠ ܘܫܦܪ̈ ܂ ܘܗܘܐ ܡܢܗ ܬܓܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ
JacSer:Epist ܕܝܢ ܟܕ ܚܐܪ ܐܢܬ ܒܡܘܡܐ̈ ܕܢܦܫܟ̣ ܂ ܢܦܝܠܐ ܥܠܝܟ ܕܚܠܬܐ ܐܢܬ ܂ ܕܐܡ̇ܪ̈ ܂ ܕܙ̇ܕܩ ܕܢܗܘܐ ܩܫܝܫܐ̇ ܂ ܐܝܢܐ ܕܡܘܡܐ ܠܝܬ ܒܗ
JacSer:Epist ܂ ܐܬ̣ܐ ܘܐܙܠ̣ ܘܐܢܬ ܠܐ ܪܓܝ̣ܫ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܒܨܪܘ ܡܢܟ ܚܝܐ̈ ܐܢܬ ܓܝܪ ܠܡܫܘܚ̣ܬܐ ܂ ܠܠܝ̣ܐ ܕܫ̇ܪܐ ܘܚ̇ܙܩ ܘܐܢܬ ܒܗ̣ܝܠ̣̣
JacSer:Epist ܂ ܕܬܒܘܥܝܟ̈ ܕܢܫܠ̣ܘܢ ܠܐ ܡ̇ܬܬܦܝܣܝܢ ܂ ܝX ܫܥܐ̈ ܚܕܐ ܐܢܬ ܒܟ ܂ ܬܫ̣̇ܢܐ ܡܢ ܚܝ̣ܐ̈ ܡܢ̣̇ܬܦܝܢ ܠܟ̣ ܂ ܠܡܘܢ ܒܗܝ̣ܠ