simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ . ܒܪܝܟ ܐܝܩܪܟ ܀ 29ܕܝܠܗ . ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܢܚ̣ܬ ܡܠܟܐ . ܪܒܐ ܕܙܥܪ . ܥܝܪܐ ܕܕܡܟ . ܕܟܝܐ X X X 3 . . ܚ . ܝܐ ܕܥܢ̣ܪ . .
JacSer:memPraisTab ܕܘܝܕ ܀ ܒܡܪܓܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܟܘܒܐ̈ ܘܝܥܪܐ ܘܡܝܐ̈ ܒܝܫܐ̈ : ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܐܝܬ ܒܟܬܒܐ̈ ܠܕܪܚܡ ܠܗ : ܘܠܗܘܢ ܩܪܐ ܡܪܓܐ̈ ܕܥܘܫܢܐ
Eph:madFaith ܕܟܠܗܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ Xܝ ܓܒܝ ܦܘܩܕܢܐ ܬܪܝܢܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܟܠ ܡܠܟܐ ܒܓܠܝܬܐ ܠܐXܬXXܬܚXܫXܚẌ 273ܓܒܝ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܐ
BarEbr:CandSanc ܡܪܟܟ ܘܡܦܘܫܫ ܘܡܚܝܠ ܀ XX XXXX ܠܠ . . . . ܝ ܀ ܣܦܘܠܘܢ ܡܠܟܐ ܫܘܢܝܙ ܚܡܝܡ ܝܒܝܫ ܡܩܛXܢ ܘܡܪܕܐ ܘܥ̇ܪܩ ܠܘܛܘܢ ¹ܟ̇ܠܝܠ̇
SevAnt:LuqJul ܕܐܡ̇ܪ . ⁹ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܫܒܝܚܐ ܘܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܡܢ ܦܪܣܦܘܢܛܝܩܘܢ ܕܠܘܬ ܬܐܕܣܝܣ
BarKoni:ScholUrm ܡ̣ܢ ⁰ܚܘܝܐ . XXܟܕ ܠܐ X ܕܚܠܬ ܐܘ X ܙܥܬ ܠܘ ܕܘܡܪܐ ⁴ ܗ̣ܝ : ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܢܥܪܩܘܢ ܡܢܗ ⁸ܐ ܕܡܢ ܢܘܟܪܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܚܘܐ ܕܩܒܠܬ X
PhiloxMab:epMonksSen ܇ ܠܗܝܟܠܐ ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܥܡ̣ܪ ܒܗ . ܘܒܫܡܐ ܕܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܠܒ̣ܫܗ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̣ܣܒ ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܢܣܒܗ ܇ ܠܐܪܓܘܢܐ ܥܡ
JacSer:memElijFireDown ܥܝܕܘܗܝ̈ ܒܝܫܐ̈ ܠܐ ܐܪܦܝ ܗܘܐ ܐܘܪܚܐ ܦܬܝܠܬܐ ܕܪܫܬ݀ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܒܩܨܡܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ ܐܬܪܒܝ ܗܘܐ ܘܕܗܘܐ
PersMartKgYaz1 ܘܒܝܘܡܝ̈ ܐܕܖܒܘܙܝ ܡܘܗܦܛܐ35 ‏ 1 ܗܘ ܗܢܐ ܢܖܣܝ ܛܘܒܢܐ . ܡܠܟܐ . ܕܐܣܗܕ ܒܣܠܝܩ ܘܒܩܛܝܣܦܘܢ34 ܒܝܘܡܝ̈ ܝܙܕܓܖܕ
P:Ecclus [AB] ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܝܩܪܐ . ܠܐ ܬܙܟܐ ܢܦܫܟ ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܒܫܒܥܐ ܬܚܨܕܝܘܗܝ . ܠܐ ܬܒܥܐ ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܫܘܠܛܢܐ . ܘܡܢ
LiberGrad ܕܟܠ ܥܠܡܝܢ̈ . ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܡܝܢ ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪ ܡܠܟܐ : ܕܢܐܪܒ ܒܥܝܢܝ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܒܥܠܡܗ ܚܕܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܕܟܐܢܘܬܐ . ܘܬܘܒ ܡܠܟ ܫܠܝܡ ܁ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܕܫܠܡܐ . ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܐܒܪܗܡ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ . ܡܬܦܫܩ ܕܝܢ ܫܡܗ
JacSer:memElishCapSam ܢܬܡܠܠ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ ܩܪܒܬ ܗܝ ܕܘܝܬܐ ܘܡܠܝܬ ܚܫܐ̈ ܘܗܘ ܡܠܟܐ ܘܗܘܐ ܩܠܐ ܒܝܬ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ 357 150 ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܘܩܕܡ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܕܢܣܝܥ ܗܘܐ ܠܦܠܚܐ ܫܦܠܐ ܕܚܘܝ ܚܨܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܓܘ ܐܓܘܢܐ ܠܗܘ ܙܝܥܬܐ ܪܓܠܐ ܕܫܪܥܬ݀ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܢܦܩ ܒܪ
P:ApocBar [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܆ ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܒܪܘܟ ܒܪ ܢܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܘܗܘܐ ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܕܝܘܟܢܝܐ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܕܒܒܠ : ܠܡܚܘܝܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕ ܡܢ ܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܚܛܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܫܕܪ ܐܪܡܝܐ ܠܫܒܝܐ̈ ܕܐܫܬܒܝܘ ܠܒܒܠ : ܕܫܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
IšoMerv:ComOT ܕܒܒܠ . X [13]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ . ܗܢܘ . ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܇ ܗܐ ܓܝܪ ܠܚܙܩܝܐ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܕܫܢܐ̈ ܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܒܠܕܢ
Eph:memHom ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܘ ܕܢܚܬܐ̈ ܡܥܛܦ ⁴ܗܘܐ XX 1ܐܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܡܠܟܐ XX9ܠܒܥܝܪܐ ܚܣܠܘ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܡܢܘ ܕܚܡܪܐ ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ
BarAphton:ActsSev ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ ܐܡܪ ܆ ܐܫܬܥܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܬܕܡܪܬܘ̈ ܕܗ̇ܘ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܢ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇
ActsMari ܦܪܚܬ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐܐܝܟ ܡܐ ܕܝܠܦܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܨܝܕ ܩܘܛܢܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܨܝܕ