simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕ ܢ [ܕܗܘ]ܐ ܡ̇ܨܥܝܐ ܃ ܘܩ[ܡ ܒ̇ܝܢ[ܬ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܒܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܠܚܛܝܐ̈ ܂ ܥܠ [ܕܒܪ̈ ܠ1ܗ ܩܘܝ ܕܠܐ [ܫܘܚXܦ1ܐ ܂
JacSer:Epist ܕܬܒܬܝ ܠܐ ܝܗܒܬ ܂ ܝX ܠܟ ܕܬܗܦܘܟܝܗ̇ ܂ 7ܘܟܕ ܓܙܪܬ ܒܝܫܬܐ ܡܛܠ ܢܝܟ̈ X ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܒܥܝܬ ܕܬܗܦܘܟ ܂ ܝ ܝ ܠܢܝܢܘܐ 5ܡܛܘܠ ܕܚܛܬ ܇
JacSer:Epist ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܫ̣ܦܪ ܕܗܒܐ ܘܬܗܘܐ ܡܢܗ ܚܫܠܬܐ̇ ܂ ܐܘ ܢܬܨ ܂ ܪ ܡܛܠ [ܟ[ܣܝܢܐ̇ ܂ ܘܕܠܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬ ܐ ܕܚܫܐ ܗܕܐ ܢܣܥܘܪ ܠܘܬܟ̣ ܂
JacSer:Epist ܕܦܫܝX ܗܘ ܕܢ̣ܣܓܐ ܂ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ · X ܕܢܘܣܦ̣ 2ܡܕܡ ܠܐ ܡܛܠ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ̣ ܂ ܘܢܪ̣ܒܝܘܗܝ̣ ܡܛܠ ܕܡܬܪܒܐ ܗܘ ܂ ܘܢܣܓܘ̣ܗܝ̣