simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memNativEpiphPassResurAscen . X 1ܠܚܘܒܠ ܨܠܡܗ ܨܒܐ ܕܢܚܕܬ ܒܫܡܐ ܕܝܠܕܐ : ܕܬܘܒ ܢ̇ܣܟ ܠܗ ܟܠ ܒܫܡ X ܡܚܬܬܐ : ܕܐܢ ܐܝܬܘܬܐ ܢܚܬܬ ܨܐܕܘܗܝ ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³ X ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܥܬܪܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܣܝܡܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܡܥܠܝܬܐ X . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ
P:3Macc [AB] . ܕܢܗܦܘܟ ܦܘܪܥܢܐ ܘܒܝܫܬܐ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܢܗܡܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܟܠܗ ܥܡܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܘܩܪܝܢ ܠܗܘ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ
Eph:memHom ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ ܟܪܣܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܝܐ ܒܟܝܠܐ ܕܬܣܒ ܥ̇ܕܪ ܟܠ ܓܝܪ ܕܣܓܝܐܐ ¹ܗܘ ܐܦܢ ܒܣܝܡ ܠܐ ܒܣܝܡ · 5ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ
LiberGrad ܒܝܫܢ̈ : ܘܫܪܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ : ܘܡܢ ܒܣܝܡܘܬܗ ܟܠ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܬܫܬܡܥܘܢ ܠܗ : ܕܗܘܝܘ ܡܠܦ ܠܟܘܢ
BarṢal:ComLiturg ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠ ܂ ܐܦ ܗܫܐ 1ܒܩܦܝܣܘܬ ܐ ܂ ܠܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܬ ܐܘܪܝܐ ܟܠ XܘܝXܝX ܪ ܂ XܘXܒX · ܃ · ܛܝܒܘܬܐ ܃ ܠܡܘܕܝܢܘܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕ XX1 . X ⁴ܢ̇⁸ ܗܕܐ ܚܘܝ ܒܡܠܬܗ ܕܓܠܝܢܐ̈ ܪܒܐ̣ ܗܕܐ ܚܘܝ ܟܠ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܠܐ ܪܒܐ̣ ܡܪܢ ܇ ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ : ܕ X ܠܟܘܢ
sugJoseph&Mary ܘܒܬܕܡܘܪܬܐ ܠܗ ܙܝܚܬ ܒܟܪܣܗ̇ ܥܘܠܐ ܨܐܪ ܠܟܠ ܘܒܬܕܝܗ̇̈ ܟܠ ܘܝܗܒ ܠܒܪܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܘܥܘܬܪܐ ܡܠܗ̇ . ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܡܬܗܪ
IšoMerv:ComOT ܕܓ̇ܙܪ . ܥܠ ܡܨܪܝܐ̈ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܠܐ ܝܕܥܬܗ ܡܢ ܡܫܬܕܝܢܘܬܗ ܟܠ ܗܘܘ ܡܢ ܦܘܩܕܢ ܝܘܣܦ ܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܐܪܡܝܐ ܆ ܕܗܐ ܠܡ ܐܢܐ ³ܥܠ
JacSer:memJudgSolom ܕܪܝܢ̈ ܫܩܠܝܢ ܥܘܬܪܐ ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܕܥܘܬܪܟ ܬܩܝܦ ܘܓܙܟ ܟܠ ܬܪܘܨܝܗ̇ ܠܬܫܥܝܬܝ ܠܘܩܒܠ ܢܝܫܐ ܕܡܩܦ ܠܝ ܒܗ̇ ܗܐ
JacSer:turgFestHom ܥܘܬܪܝܢ̈ X ܒܚܟܡܬܐ . ܗܕܐ ܗ̣ܝ ܙܡܝܪܬܐ ܕܝ̇ܗܒܐ Xܠܐܠܗܐ ܟܠ ܀ 10ܗܢܘ ¹ܥܕܥܐܕܐ ܥܬܝܪܐ ܕܡ̇ܦܠܓ ܘܝ̇ܗܒ ܠܟܘܠ ܐܬܪܘܢ̈
SilwQard:ScholUrmApp ܡܕܡ : ܫܩܠܘ ܗܢܘܢ ܘܣܡܘܗܝ ܥܠ ܪܗX ܕܟܘܟܒܐ̈ : ܕܟܐܡܬ ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ . ܘܬܪܥܣܪ ܝܪܚܐ̈ ܕܫܢܬܐ ܡܬܒܪܐ
P:John [AB] ܒܐܝܕܗ ܗܘܐ . ܘܒܠܥܕܘܗܝ̈ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܘܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ . ܒܗ ܟܠ ܗܘܐ ܗܘ ܡܠܬܐ . ܗܢܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܝܫܝܬ ܠܘܬ ܐܠܗܐ .
JacSer:memNativ 179 ܥܠ ܗܝ ܕܐܬܝܬ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܠܡܡܠܠܘ 15 ܕܬܚܝܬ ܡܠܬܐ ܟܠ ܠܐ ܐܬܬܚܬܝܬ ܠܐ ܡܠܠܢܟ ܡܢ ܓܝܪ ܡܛܐ ܢܡܠܠܟ ܒܐܬܪܟ ܕܓܢܐ ܡܢ
P:Neh [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܚܠܦ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܨܚ ܐ ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܡܥܬ ܡܠܬܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܥܒܕܐ ܥܠ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܠܝ ܐܠܗܝ ܠܛܒ :
Nars:memCreat . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ ܡ̣ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܪܡܙܐ ܙܥܘܪܐ ܘܐܝܟ ܕܒܢܚܬܐ ܟܠ ܘܡܝܐ̈ ܘܐܐܪ ܘܟܢܫܝ̈ ܪܘܡܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ
AbbaIs:Ascet ܟܠܗ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܐ X ܢܬܥܢܐ ³ܗܘܢܐ : ܟܠ : ܘܕܢܪܚܩ ²ܢܦܫܗ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܟܠ ܡܕܡ̣ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܕܡ
JnEph:EccHist ܓ̇ܒܝܢ̈ ܆ ·X ܙXܝ ܚ̇ܘܝܘ ܗܦ̣ܟܬܐ ܘܐܬܬܣ̣ܝܡܘܢ ܒܬܪܗܘܢ ܟܠ ܇ ܘܬܘܒ ܕܟ̣ܪܟܘܢ ܐܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ
ActsStAnth ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ²⁵ܡܙܒܢܝܢ ܗܘܘ²⁶ ܘܣܝܡXܝܢ [ܗܘܘ X ܟܠ X ²ܕܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܝܠܝܢ X ܕܪܕܝܢ ²³ܗܘܘ²⁴ ܒܥܩܒܬܗܘܢ̈
IšoMerv:ComOT ܡܦܣܐ ܗܘܬ ܒܚܪܝܝܘܬܗ X ܕܥܡܐ ܇ ܘܡܣܬܒܪܢ̈ ܐܝܟ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܟܠ ܟܬܒܗ̇ ܐܝܟ Xܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܦܢ ܓܝܪ ܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܚܙܝܬ