simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:Acts ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ . ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܡܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܩܛܝܢܝ̈ ܗܦܟܬܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܒܙܢܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ .
JacSer:memPresentLord ܕܗܘܐ ܥܘܠܐ ܒܛܘܒܢܝܬܐ ܦܬܚ ܠܝ ܣܦܘܬܝ̈ ܠܡܢܨܪܘ ܟܠ ܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ ܘܥܠ ܩܘܒܠܗ ܕܡܢ ܫܡܥܘܢ 1 ܩܫܝܫ ܡܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܕܝܢܝܢ ܠܐܢܫ : ܟܠ . ܐܝܟ ܕܩܬ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ : ܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ ܒܗܘ : ܕܗܘܝ
P:ApocBar [AB] ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܝ ܥܡܐ ܗܢܐ . ܒܝܫܬܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܟܠ ܆ ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܒܪܘܟ ܒܪ ܢܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܚܙܝܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘ ܘܩܢܗ ܟܠ ܝܘܩܢܗ ܕܡܪܢ ܕܘܟܬ ܩܢܘܡܗ ܕܡܪܢ ܡܡܠܝܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ
SevAnt:CathHom ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܡ̇ܩܒܠ . ܠܗ̇ܘ ܩܪܝܢܐ ³ܕܒܝܠܝܐ . ܟܠ ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ .
IsaacAnt:memHom ܐܢܫ . ܡܢܘ ܠܐܝ ܒܡܠܦܢܘܬܗ : ܘܠܐ ܠܐܝ ܥܠܡܐ ܒܩܘܠܣܘܗܝ̈ ܀ ܟܠ ܕܫܢܐ ܡܘܫܛ ܠܟܝ ܀ ܡܢܘ ܕܪܚܡ ܝܘܠܦܢܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܪܚܝܡܐ ܡܢ
P:Judg [AB] ܝܘܡܝ̈ ܕܝܢܐ̈ : ܫܡܥ ܗܘܐ ܡܪܝܐ ܐܢܩܬܗܘܢ : ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܕܝܢܐ̈ : ܘܦܪܩ ܐܢܘܢ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ .
Eph:memDomNos ܠܡܠܟܘܬܐ ܦܪܥܬ ܟܠ . ܝܗܒܗ ܓܝܪ ܡܪܢ ܠܢܘܚܡܗ ܪܗܒܘܢܐ ܟܠ ܡܢ ܫܝܘܠ ܘܫ̣ܪܐ ܒܡܠܟܘܬܐ . ܕܢܕܪܘܫܐܘܪܚܐ ܡܢ ܫܝܘܠ ܛܠܡܬ
DadQaṭ:ComAscet ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܇ ܕܠܡܐ ܟܕ ܢܣܡܟܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܫܠܝܐ ܥܪܦܠܐ̈ ܟܠ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܗܠܝܢ ܢܩܦܝܢ ܆ ¹⁷ܐܠܐ ܢܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܡܣܝܒܪܘ
SergStyl:epLuqJew ܒܘܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܆ ܩܕܝܫܐXX ܠܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ . ܘܕܢܩܪܒܘܢ ܟܠ ܡܬܓܠܐ . . 5ܘܕܡܬܓܙܪ ܘܡܬܩܪܒ ܒܗܝܟܠܐ . ܡܘܫܐ ܐܡ̣ܪ .
JacSer:memProphElij ܦܘܡܝܢ̈ ܡܫܬܡܥܝܢ ܗܘܘ ܙܟܐ ܐܠܝܐ ܠܡܘܬܐ ܘܐܗܦܟ ܡܝܬܐ ܟܠ ܝܠܠܬܐ̈ ܘܒܟܝܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ 50 ܘܩܠܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ̇ ܒܫܦܝܪܘܬ ܛܟܣܐ ܐ̣ܬܐ : ܘܒܕܪܓܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܟܠ ܗ̇ܝ ܛܠܝܝܬܐ . ܘܩ̣̇ܕܡ ܐܫ̇ܬܡܠܝ ܚܝܠܬܢܐ : ܘܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܚܕ ܝܘܡܐ ܚܕ ܐܬܠܝܛܐ ܝܝ XXX1 X ܘܣܗܕܐ ܝ̣ܠܕ ܠܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܟܠ ܒܢܝܐ̈ ܓܝܪܐܝܬܝܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܨܘܡܐ . ܟܕ
Ps-MaruMayph:Canons ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³ X ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܥܬܪܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܣܝܡܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܡܥܠܝܬܐ X . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܐܦܢ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡ̇ܕܪܟ ܘX ܐܬܘܬܐ ܃ ܂ ܝX ܟܠ ܡܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ
JacSer:memPraisTab ܕܐܝܬ ܒܐܬܪܗ ܡܢܟ ܚܝܐ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܕܠܟܠ ܬܓܡܝܢ̈ ܟܠ ܣܘܢܩܢܝܗܘܢ̈ : ܘܐܢܬ ܗܘ ܡܡܠܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܚܘܣܪܢܝܗܘܢ̈ ܀
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗ‏ܘܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܝܬܝܪܐ ܥܠ ܟܠ ܪܟܒ ܚܪܝܢܐ̈ ܬܠܬܐ ( 52–54 ) ܕܒܝܢܬ ܡܘܬܐ ܘܤܛܢܐ ܆ ܕܒܗܘܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܥܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ : ܐܣܬܟܠܘ ܘܚܙܘ : ܐܢ ܐܝܬ ܟܐܒܐ ܐܝܟ ܟܐܒܝ ܟܠ ܢܦܫܐ : ܚܙܝ ܡܪܝܐ ܘܚܘܪ ܕܗܘܝܬ ܙܠܝܠܬܐ . ܠ ܠܐ ܠܟܘܢ
BarKepha:ComMyron ܚܫܝܢ̈ ܐܢܗܘ ܕܨ̇ܒܐ ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ [Ch . 1] ܕܡ̇ܢܘ ܐܠܦ ܟܠ ܡܬܡܫܚܝܢ ܗܘܘ . ܪܐܙܐ ܕܟܠ ܕܒܗܢܐ ܡܫܚܐ ܡܬܡܫܚ ܡܡܠܟ ܥܠ