simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost ܕܪܓܙܝܢ . ܘܕܙ̇ܕܩ ܕܢܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܠܚܕܕܐ . ܐܢܗ̣ܘ̈ ܗܠܝܢ ܒܪܝܫܐ ܟܐܢܐܝܬ ⁶⁶ܕܗ̇ܘ 5ܕܡܫܬܟܚ . ܡܚܝܒܐ . ܘܬܘܒ ⁶⁷ܡܛܠ
JacSer:memElishNaamGehaz ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܐ ܕܡܫܒܚܝܢ ܡܗܢܝܢ ܡܕܡ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܛܝܢ ܠܟ ܕܠܟ ܒܟ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܗܪܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܐܦܠܐ
P:Jer [AB] ܟܠܗܝܢ : ܕܬܘܒܝ ܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܒܬ : ܘܚܙܬ ܫܘܩܪܗ̇ ܚܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܟܠ ܐܝܠܢ ܕܥܒܝܛ : ܘܙܢܝܬ ܬܡܢ . ܘܐܡܪܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܬ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܢ̣ܠܒܟܘܢ ܀ ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ̇ ܕܐܚܪܬܐ ܗܝ ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܕܡ ܣܓܝܐܐ ܐܘ ܐܦ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܙܥܘܪ ܇ ܡܢ
SermHolyWeek ܢܨܚܢܐ̈ ܘܠܬܫܒܘܚܬܗ ܣܘܥܪܢܐ̈ XXX ܘܐܝܢܐ ܕܠܡܪܗ ܪܚ̇ܡ ܗܠܝܢ ܒܪܝܟ ܡܠܟܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܫܘܒܚܗ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܟܬܒ ⁵ܡܢܗ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܥܒ̣ܕ : ܐܫܬܓܫ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܢܬܪܨ ܢܦܫܗ . ܘܢܒܚܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܠܐܒܗܬܐ̈ . ܥܡ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܕܘܪܦܪܘܐ . ܘܡܝܗܪܢܪܣܐ ܘܡܗܕܘܟܬܝ ܚܬܗܘܢ . ܕܥܒܝܕܐ ܗܠܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܒܛܘܪ ܒܪܐܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈
SevAnt:CathHom ܕܢܒ . . . ܥܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܘܥܠ ܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܀ X ܗܠܝܢ ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܦܘܪܓܢܐ ܡܚܣܪܢܐ ܇ ܘܡܢ ܒܝܫܬܐ̈
JacSer:memPraisTab ܟܠܗܘܢ ܬܗܪܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܐ : ܣܒܥܐ ܒܠܚܡܐ ܗܐ ܣܝܡ ܗܫܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝ : ܘܗܘܝܐ ܦܪܝܣܬܐ ܕܠܒܪܘܝܗ̇ ܫܘܒܚܐ ܬܦܪܘܥ ܀ ܘܒܬܪ
JacSer:memPalmSun ܘܪܓܝܙܐ ܗܝ ܡܢ ܩܠܝܗܘܢ̈ 110 ܘܓ݂ܙܡܐ ܕܢܫܠܘܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܚܦܝܛܐ ܗܘܬ݂ ܬܫܠܐ ܫܘܒ݂ܚܐ ܐܦ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܫܒܚܝܢ
JnSol:OntheSoul ܟܝܢܐ̈ ܘܒܗܘܢ ܢܩܪܒܝܘܗܝ 2 ܠܣܘܟܠܐ ܕܚܟܡܬܗ \ ܒܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܒܪܐ ܐܠܗܐ ܕܠܗ ܢܫܡܫܘܢ
Sahd:memSolitar ܕܝܠܗ ܆ ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܐܢܐ X ܚܠܫܐ ܒܡܠܬܐ-- ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܕܥܐ ܕܠܐ ܢܚܙܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܢ̇ܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̇ܬܪܨ ܫܦܝܪ
JacSer:memEstabCreat ܕܚܛܦܘ ܫܡ ܐܠܗܐ̈ ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܕܗܘܘ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ 160 ܘܐܝܬ ܠܗ ܡܪܐ ܘܠܗ ܡܬܬܚܝܒܢ̈ ܟܠ ܣܓܕܬܐ̈ ܘܕܢܬܦܪܣܘܢ
JacSer:memLuqJews ܫܒܬܐ ܢܝܚܬܐ X ⁵ܒܣ̣ܦܪܐ ܟܬܒܗ̇ . ܠܦܪܘܫܐ̈ X0ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܘܠܡܐ . ܚܪ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܒܗܠܝܢ ܥܡܠ̈ ܐ ܕܙ ܩܝܦܘܬܐ ܆ ܘܡܛܠ
JacSer:memBuildTowBab ܕܠܓܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܠܒܪ ܢܦܪܘܣ ܐܢܝܢ ܘܓܢܝܙܬܐ̈ ܒܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܐܝܬܝ ܠܓܠܝܐ ܕܢܬܡܠܠ ܗܘܐ 15 295
Eph:madFaith ܕܐܡ̇ܪܬ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ ܚܕ ܒܘܟܪܐ ܡܬܦܩܕܝܢ 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܗܠܝܢ 65ܦܩܕܝܢ ܓܝܪ ܐܦ ܡܬܦܩܕܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ ܐܝܟ ܕܪܓܝܗܘܢ̈
Elia:epLeonḤar ܐܚ̣ܒܬ ܠܡܟܬܒ Xܠܐܘܢ X ܕܥܠ ܗܕܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܕܚܠܬ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܪܦܐܝܘܬ ܡܠܝܠܐܝܬ ܠܗܝܩܐ ܠܗ ܚܟܡܬܟ ܆ ܐܦ ܦܐܝܘܬ ܡܟܝܟܐܝܬ
MartStPhokSinop ܕܝܢ ܕܢܣܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ | ܐܢܫ ܡܨܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܠܝܢ ܕܙܗܝܢ̈ ܘܢܟܦܝܢ̈ . ܘܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܗܘܐ .
SevAnt:LuqJul ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܡܦܬܠܢ ܣܒܪܝܢ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ¹ܠܗܠܝܢ ܕܡܟܣܢ ܠܪܘܫܥܗܘܢ ܕܡܥܕܪܢ ܠܗܘܢ ܐܣܒܪܘ . ܘܥܠ
ZachSch:ActsSev ܕܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܫܐܠܟ . ܫܓܫܗܿ ܓܝܪ ܠܢܦܫܝ ܟܬܒܘܢܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܐܬܝܬ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܘܬܟ ܟܕ ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܐܠܦ ܡܛܠ