simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܗܟܢ ܝܠܦܝܢܢ ܕܡܨ ܛܠܝܢܐ̈ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܒܥܝܪܐ . ܡܢ
JnMaron:Expos ܣܘܢܢ . Xܘܣ ܝܥܢܢ ܒܐܒܐܘXܒXܐܘܒXܘܚܐ Xܩܘܕܫܐ . . XX ܗܠܝܢ ܒX ܬܘXܬܗ ܘܚܢܢ ܡXܢܝܐX . XܢXX ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܐܟܡܐ Xܡܢ
JacSer:memHolySunPente ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܓܘ ܒܒܠ ܚܘܝ ܫܪܪܗ ܒܡܡܠܠܐ ܚܕܬܐ ܕܝܗܒ ܗܠܝܢ ܣܒܪܬܗ ܕܒܪܐ ܒܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ ܡܫܬܠܚܐ ܗܘܬ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ
Pall:LausHist ܕܝܢ ⁸ܘܐܦ ܕܢܫܐ̈ ܬܡܝܗܬܐ̈ ܕܡܬܕܒܪܢ̈ ܒܪܘܚܐ ܐܠܗܝܐ X ܗܠܝܢ ܕܫܡܝܐ ܡܘܒܠܐ ܢܪܕܘܢ̣ ⁷ܢܛܢܘܢ ܘܢܡܪܘܢ ܒܗܘܢ . ܥܡ
JacSer:memEpiph ܠܘ ܕܬ݂ܩܕܫܢܝ ܡܥܡܘܕ݂ܝܬ݂ܐ ܐܬܝܬ݂ ܨܐܕܝܗ̇ ܐܦ ܠܐ ܐܠ̇ܨܐ ܗܠܝܢ ܘܗܘܝ ܒܫܠܝܐ 183 320 ܒܥܬ݂ܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ݂ ܡܛܠ
sugJoseph&Mary ܡܠܐ̈ ܠܒܬܘܠܬܐ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܡܪܝܡ ܫܠܝ . ܕܕܓܠܘܬܐ ܠܐ ܗܠܝܢ . ܪܝܫܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܢܚܬ ܣܒܪܢܝ ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܝܘܣܦ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐܡܪܬ ܕܐܦܠܐ ܦܐܝܢ̈ : ܡܕܝܢ ܢܒܥܐ ܕܡܢܘ ܕܝܪܒ ܒܥܠܬ ܡܫܚܐ ܗܠܝܢ : ܐܝܟܘ ܕܫ̇ܘܐ ܥܡ ܝܠܘܕܗ ܘܪܘܚܐ ܕܡܢܗ . ܘܐܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈
JacSer:memPraisTab ܟܠܗܘܢ ܬܗܪܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܐ : ܣܒܥܐ ܒܠܚܡܐ ܗܐ ܣܝܡ ܗܫܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝ : ܘܗܘܝܐ ܦܪܝܣܬܐ ܕܠܒܪܘܝܗ̇ ܫܘܒܚܐ ܬܦܪܘܥ ܀ ܘܒܬܪ
P:1Chr [AB] ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܩܛܢ . ܫܝܡ : ܐܪܦܟܫܪ : ܫܠܚ . ܥܒܪ : ܦܠܓ : ܐܪܥܘ . ܗܠܝܢ : ܘܠܫܒܐ . ܘܠܐܘܦܝܪ : ܘܠܚܘܝܠܐ : ܘܠܝܘܒܒ . ܟܠܗܘܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܒܟܝܐ ܐܢܐ ܘܥܝܢܝ̈ ܡܪܕܝܢ̈ ܡܝܐ̈ : ܕܐܪܚܩ ܡܢܝ ܡܒܝܐܢܐ ܗܠܝܢ ܓܕܘܕܝ̈ : ܡܥܨܪܬܐ ܕܫ ܡܪܝܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܝܗܘܕܐ . ܥ ܥܠ
Ath:Treatises ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܡܨܝܢ ܗܠܝܢ ܠܓܘܕܦܗܘܢ ܒܝܒܐ . ܟܘܠܗ ܕܝܢ ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܕܒܪܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܀ ܟ̇ܠܐ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܂ ܢ̇ܨܝܐ ܬܘܒ ܘܠܐ ܡܕܡ ܒܨܝܪ ܗ̣ܝ ܝ- ܂ ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ
PersMartKgYaz1 ܠܐ ܬܥܒܕ ܬܡܘܬ . ܥܢܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܢܪܣܝ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܪ . ܗܠܝܢ ܠܟ58 ܥܒܕ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܙܒܢܐ ܕܐܢܐ ܗܟܢܐ ܐܬܦܩܕܬ . ܕܐܢ
SergStyl:epLuqJew ܠܘ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܕܗܘ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܦ ܠܐ ܚܢܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘ̣ܝܢ ܠܐܢܫ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܠܐ ܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܠܗܐ ܘܬܬܟܬܫXܢ ܥܡܗ . ܗܘ ܐܡܪ
IsaacNin:memColl ܕܝܪܬܝܢX ³ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܝܪܬܝܢ ܇ X³⁹ܡܬܚܡܠ ܓܝܪ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܝ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܠܝܠܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܘܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܗܘ ³⁷ܠܗ ܡܦܝܣ ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ
Ps-MaruMayph:Canons 5ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܪܚܡܘ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܡܥܘܟܢܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ ܗܠܝܢ ܘܒܣܝܡܘܬܐ . ܕܗܝ ܗܝ ܫܘܒܗܪܐ ܕܪܒܢܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ . ܘܚܠܦ
SevAnt:CathHom ܕܢܒ . . . ܥܢ ܡܢ ܗܪܟܐ ܆ ܘܥܠ ܣܗܕܐ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܀ X ܗܠܝܢ ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܦܘܪܓܢܐ ܡܚܣܪܢܐ ܇ ܘܡܢ ܒܝܫܬܐ̈
BarEbr:CandSanc ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܢ̣ܬܠ ܒܙܒܢܐ ܠܟܠܢܫ ܗܠܝܢ ܢܨ ܠܐ ܐܕܢܗ ܕܐ̇ ܡܪ . ⁵ܠܝ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ
Tim1:Epist ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂ ܕܐܢܗ̤ܘ ܐܪܐ ܡ̇ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܃ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܪܝܐ̈ ܣܓ ܐܐ ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ
JacSer:Epist ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ ܐXܡ̣ܠ ܂ ܟܪܝܗ̇ ܓܝܪ ܠܡܫܘܚ̣ܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܚܝܝ̣ܟ̈ ܠܡܘ̣ܦܝܘ̣ ܂ ܘܠܐ ܦܪܫ ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ