simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܠܐ ܡܕܡ . ܒܕܓܘܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ⁵⁰ܐܢܗ̣ܘ ܕܗ̣ܘ ܝ . ܐ ܚ̣ܪܩ ܥܠ ܒܬܪ ܡܢܐ ܗܘ ܥܘܠܐ ܕܐܫܟ̣ܚܘ ܒ ܐܒܗܝܟܘܢ̈ X⁹ ܪܚܩ̣ܘ ܡܢܝ ܘܐܙܠܘ
BarEbr:CandSanc ⁷⁷ܕܩ̣ܡ ܡܢ ²⁵ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܘܬ̣̇ ܠܗ ܗ̣ܝ ܗܕܐ . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܒܬܪ ܗܘ ܡܢ ܐܪܟܐܣ̈ ܘܫܘܠܛܢܐ̈ . ܘܟܠ ܡܫܥܒܕ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܣܪܛܢܐ . ܘܕܡ̣ܘܬܐ ܗܘ ܕ . . ܝܡܡܝܬܐ ܕܕܡܝܐ ³ܠܪܩ̣ܒܐ ܒܬܪ ܓܦܘܗܝ̈ ܀ ܕܘܠܦܝܢܐ ܥܣܪܐ ܟܘܟܒܐ̈ ²ܕܟ̣ܢܝܫܝܢ
BarEbr:CandSanc ܥܘܗܕܢܐ ܕܒܪܝܬܗ · ܕܡ . X ܐܝܬܝ ܐܠܗܐ ܥܘܗܕܢܗ ܕܦܪܕܝܣܐ ܒܬܪ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܐܬܒܪܝ ܐܕܡ ܒܝܘܡܐ ܫܬܝܬܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܗ . ܘܝܗ ܀ ܢܝܫܐ ܬܪܝXܐ . ܡܛܠ ܫܪܝܝܗܘܢ̈ ܕܣܥܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܒܬܪ ܘܫܘܠܡܐ . ܒܪܘܝܐ ܡܕܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܠܡܕܡ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐX ܆ ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ Xܝ ܕܡܝ̣ܬ ܘܐܬܩܒ̣ܪ ܀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܫܝܬ̈ . ܒܬܪ . . . ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܚܡܫ̈ . ܩܝܡܬܗ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܕܗ̣ܘܐ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܐ ܢܩܦܢ̈ ܫܟܝܪܘܬܐ̈ ܕܟ̇ܢܫܬܘܢ ܀ ܒܬܪ ܥܠ XX X ܥ̇ܒܘܕܐ ܆ ܙܒܢ ܗܘܝܗ ܠܐ ܡܢ ܩ̣ܡ ܕܢܗܘܐ . ܐܦܠܐ
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܗ ܀ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܓܢܣܐ ܬܪܝܢܐ . ܬܕܡܪܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܒܬܪ ܕܠܐܘܪܝܫܠܡ ܡܕܝܢܬܐ XX ܘܡܬܚܙܝܢܘܬܗܘܢ ܕܠܣܓܝܐܐ̈
BarEbr:CandSanc ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܫ̇ܘܕܥܐ . ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܘܡܫܪܝܢܘܬܐ ܓܠܝܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܡܫܪܝܢܘܬܐ ܠܗ̇ܘܝܗ ܕܡܕܡ
BarEbr:CandSanc ܕܓܠܝ̣ܙ ܗܘܐ ܡܢܗ̇ . ܠܘ ܓܝܪ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐX⁷ ܐܢܝܢ̈ ܒܬܪ . ܘܪܒ̇ܐ ܗܘܐ ܒܬܪ ܙܥܘܪܘܬܐ . ܘܡ̇ܫܬܡܠܐ ܗܘܐ ܚܟܡܬܐ
BarEbr:CandSanc ܟܢ ܠܦܪܕܝܣܐ . ܘܐܢ ܢ̇ܫܦ X܏⁰ܘܢܫ̇ܠܡ . ܐ . ܙܒܢܬܐ ܐܬܚܛܦ ܒܬܪ ܕܡܪܢ . ܒܕܓܘܢ ܡ̇ܨܝܐ ⁹ܕܟܕ ܐܬܚܛܦ . dd X . 38 . ܐܬܚܬܦ ܬܘܒ
BarEbr:CandSanc ܪܝܫܗ ܢܙܕܩ̣ܦ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܗܕܡ ܗܕܡ ܢܬܦܣܩ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܬܪ . ܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܟܢܦܐ ܕܗܝܟܠܐ ܢܫܬܕܐ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ
BarEbr:CandSanc ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܥܡܡܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܒܬܪ ܩܠܝܡܝܣ ܕܐܡ̣ܪܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘ ܝ . ܐ . ܕܡܢ
BarEbr:CandSanc X ܐ ܓܘܢܝܬܐ . ܐܝܢܐ ܦܚܡܐ ⁴ܘܕܘܡܝܐ ⁵ܢܗ̣ܘܐ ܠܗܕܐ ܒܗ̇ܝ ܀ ܝ ܒܬܪ ܡ̣̇ܪ̣ܪܟܝܢܢ . ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܠܪܬܐ ܡܥܕܐ ܕܬܗ̣ܘܐ ܠܢ
BarEbr:CandSanc ܗܟܢ ܬܘܒ ܡܫܬܘܝܢ ܗܘܘ ܠܡܐܟܠ ܐܦ ܡܢ ܝܠܢܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܒܬܪ ܟܢ ܡܬܦܣܣ ܗܘܐ ܠܗܘX ܕܢܐܟܠܘܢܝܗܝ X XX XX X ܒܢܗ . ܘܡܢ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܐܦܠܐ ܐܟܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܘܠܐ ܚ̇ܫܘܫܐ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܒܬܪ ܕܒܝܥܝܬܐ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܠܟܝܢ̇ ܡܠܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܦܓܪܐ
BarEbr:CandSanc ܩܝܡܬܐ ܗܘܐ ܦܓܪܐ ܡܛܠ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܨܐܝܕܝ̈ . ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܒܬܪ ܠܡܠܬܝ ܘܡ̇ܗܝܡܢ X . ³ܟܕ ܓܝܪ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܫܘܠܡܗ̇ ܕܡܫܘܚܬܐ ܠܐ ܡܣ̇ܝܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܟ̣ܝܪܐ . ܒܕܫܘܠܡܐ ܒܬܪ ܘܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢ̈ ⁶ܠܐ ܫܪܝܪ ܒܗ̇ܝ ܕܡܫ̣ܬܟܚ ܝܘܡܐ ܗܢܐ ܕܫ̇ܪܝ
BarEbr:CandSanc ܒܪܝܬܐ ܕܫܡܝܐ ܒܪܝܢ ܗܘܘ ܘܡܛܠ ܕܐܚܪܝܐ ܐܬܛ . ܟ̣ܣ ܥܘܗܕܢ ܒܬܪ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܡܫܘܕܥܢ̈ ܗܘܝ̈ ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܡܠܐܟܐ̈
BarEbr:CandSanc ܬܠܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܟܕ ܚ̇ܝ . ܢܒܝܐ̈ ܓܝܕ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܘܪܒܘ̈ ܒܬܪ . ܠܒ̣ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܪܝܫܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ . ܘܐܬܚܙܝ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈