simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܠܒܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܐܢܫܐ ܆ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܫܠܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܒܨܠܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܬܠܬ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ ܇ ܕܐܢܬ ܒܠܘܕܝܟ ܝ̇ . ܕܥ
PhiloxMab:TenMem . ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܘܬܟ̈ ܡܬܗܦܟܐ ܟܐܢܐܝܬ : ܐ̇ܘ ܣܟܠܐ : ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܨ̇ܒܝܬ ܕܬܐܡܪ ܠܐ ܚܟܡܬ ܇ ܘܡܢ ܡܠܦܬ : ܐ̇ܡܪ ܠܘܬܝ : ܠܐ ܪܓܝܫ
P:Ezek [AB] ܒܝܢܬܗܘܢ . ܘܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢܗܘܢ : ܘܡܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܘܢܙܘܥܘܢ : ܡܛܠ ܕܒܝܬܐ ܐܢܘܢ ܡܡܪܡܪܢܐ : ܘܢܕܥܘܢ ܕܢܒܝܐ
BarKoni:Schol ܠܡ ܡܠܟܐ ܪܥܝܢܝܟ̈ ܕܠܚܘܟ ܂ ܘܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ ܣܠܩ ܂ ܡܛܠ ܐܢܬ ܢܒXܘܟXܢܝX XܠܟX ܂ ܥܠܬܗ ܕܢܠܡܐ ܗ̣ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܦܫܩ ܂
SevAnt:CathHom . ܐܢ ܕX Xܪ ܣܩXܩܐ ܐܝXܘXܝ X Xܘ̇-XXܐ ܫܦܝXܐ̈ ܕܡܝܬܪXܬܐ ܐܢܬ ܒܕܡ̣ܘܬ ܡܘܫܐ ܆ ܐܣܪܚ ܐܚܪܢܐ ܕܡܫܟܚ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܡܫܕܪ
P:Tob [AB] ܕܐܢ ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܐܬܕܟܪܝܢܝ : ܘܐܬܦܢܝ ܥܠܝ . ܘܠܐ ܠܝ ܬܬܒܥ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܡܪܚܡܢܘܬܐ̈ ܘܫܪܪܐ . ܘܕܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܘܟܐܢܐ :
JacSer:turgFestHom . ܐܘܕܝ ܘܠܐ ܟܦܪ ܘܐܡܪ ܓܠܝܐܝܬ ܠܟܢܫܐ̈ ܕܐܢܐ XX XX X9 ܩܠܐ ܐܢܬ ܐܠܐ ܫܠܝܚܐ ⁵ܕܩܕܡܘܗܝ . ܘܟܕ XXX X X4 ܫܐܠܬܗ X ܕܡ̇ܢ
JacSer:memElij&NabJezr ܗܘ ܡܪܢ ܠܕܪܚܡ ܠܟ ܐܢܬ ܡܠܠ ܒܝ ܩܠܐ̈ ܕܫܦܪܝܢ ܠܐܠܗܘܬܟ 5 ܠܐ ܐܢܬ ܐܙܝܥ ܡܠܬܝ ܥܠ ܗܓܝܢܟ ܦܪܘܫܐܝܬ ܡܐܡܪܐ ܕܫܘܦܪܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒXܬܟܝܬ X 111 X 25 1ܠܐܝܬܘܬܗ ܐܝܬܘܬܗ ܝ111 X 12 . 3 ܡXXܐ ܐܢܬ 8 2 ܒܝXܐ ܡܘܬܐ X 111 X 21 1ܢܬܦܝܢ ܛܒܐ X111 X 10 . 1 ܒXܬܟܝ
ZachSch:ActsSev ܗܘ ܓܝܪ ܪܚܡܬܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܡܥܩܒ ܐܢܐ ܟܬܒܐ̈ ܕܟܬܘܒܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܐܣܛܘܐ ܡܠܟܝܐ ܝܕܥ
Shub:BookGifts ܕܬܬܘܒ ܬܪܝܨܐܝܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܡܘܬ̇ܐ ܠܫܒܝܠܐ ܐܢܬ ܥܠܡܢܝܐ̈ ܆ ܘܡܬܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ . . 1ܨܒܐ
sugDeath&Satan . ܕܬܡܝܬܝܘܗܝ ܠܐܢܫ ܟܕ ܚܝ ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܘܬܐ ܐܢܐ ܕܡܝܬܝܢ ܐܢܬ ܗܘ ܐܚܝܕ ܫܘܠܡܐ ܐܝܟ ܙܟܝܐ ܤܛܢܐ ܡܘܬܐ ܫܪܝܪܐ ܗܢܘ ܐܢ ܡܫܟܚ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܓܢܝܙܐ ܕܥܠܝ ܡܢ ܥܠܝܷܐ̈ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܠܗ ܨܒܝ ܕܐܙܡܪ ܠܟ ܒܝܬ ܐܢܬ ܡܪܟܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܒܨܝܐ ܗܒ ܠܝ ܡܠܬܟ ܕܐܟܪܙ ܒܐܪܥܐ ܕܕܠܐ ܣܟ
BarEbr:CandSanc ܗܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܒܟ ܐܨ̇ܛܒܝܬ ܀ X ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܪܒܥ̈ . ܚܫܘܟܐ ܐܢܬ ܒܕܡܘܬ ܓܘܫܡܐ ܕܝܘܢܐ . ܘܩܠܐ ܕܗܘܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܥܕܠܝܐ ܆ ܗܢ ܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܨ̣ ܒܬܐ ܘܫܡܐ ܡܪܢܝܐ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܘܬ ܪ̣ܝܢܐ ܗ̇ܘ ܥ̇ܘܠܐ ܆ ܕܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܢܬ ܪܕ . ܦ
ActsStAnth ܓܡܝܪܐ ܠܡܗܘܐ̣ ܙܠ |ܙܒܢ ܟܠ ܡܕܡ ܕܩ̇ܢܐ ܐܢܬ ⁴²ܘܗܒ ܐܢܬ ³⁹ܠܡܪܢ [ܕܐܡ̣ܪ ⁴⁰ܠܗ̇ܘ ܥܬܝܪܐ : ܕܐܢ ⁴¹ܗܘ ܕܨܒ̇ܐ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܀ ܐ̇ܘ ܠܛܘܦܣܐ ܕܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܇ ܕܣ̇ܦܩ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܓܕ ܠܘܬ ܐܢܬ ܡ̇ܠܠܬ ܐܣ̣ܗܕ ܥܠ ܒܝ̣ܫܬܐ : ܐܢ ܕܝܢ ܛܒܐܝܬ ܇ ܠܡܢܐ ܡ̇ܚܐ
Ammonas:Epist ܐܒܐ . . ܥ̣ܒܪ ܥܝXܝܢ . ܘܥ̣ܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠXܘ . ܕ ܐܠܐ Xܐ ܥ̇ܒܪܬ ܐܢܬ ܕ ܡXܒܪܐ ܗܘܬ ܢܫ̇ܐ . X² ܘܩܪܐܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠX . ܬܐ ܐܩ
P:Rev [AB] ܟܬܘܒ ܒܟܬܒܐ ܆ ܘܫܕܪ ܠܫܒܥ ܥܕܬܐ̈ . ܠܐܦܣܘܣ . ܘܠܙܡܘܪܢܐ . ܐܢܬ ܘܫܡܥܬ ܡܢ ܒܣܬܪܝ ܩܠܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܫܝܦܘܪܐ ܕܐܡܪ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ
JacSer:mem6DaysDay4 ܀ ܐܦܠܐ ܕܬܗܘܐ ܣܒܝܪܐ ܢܘܪܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܚܝܠܐ : ܘܡܨܝܐ ܐܢܬ ܠܢܘܪܐ ܚܡܝܡܘܬܐ : ܘܐܢ ܬܫܚܢ ܒܗ̇ ܠܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܗ̇ ܝܗܒ