simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܝܕܥܬܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܐܟܚܕܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܕܘܪܫܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ ܕܝܢ · ܝ ܂ · ܠܡܬܚܟܡܘ ܃ ܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܣܦܩܐܝܬ ܓܝܪ ܩܢ̣ܐ ܝ
JacSer:memElishAppSaints ܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܕܒܥܐ ܠܟ ܡܠܐ ܗܘ ܒܝܬ ܓܙܟ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܚܣܪ ܡܢ ܐܢܬ ܒܬܗܪܐ ܪܒܐ ܠܟ ܫܦܝܪ ܠܟ ܬܬܠ ܟܠ ܝܘܡ ܟܠ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܠܐ ܚܣܪ
BarEbr:Ethic ܠܗܘ̇ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܡܬܟܠܐ 20ܗܘܐ . ܥܕܡܐ ܕܫ̣ܪܐ ܣܐܘܢܗ ܡܢ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ
CaveTreas X ܕܬܦܪܘܣ ܥܠ ܓܢܣܐX ܡܚܝܠܐ ( 2X ) . ⁵ܥܕܢ ܐܝܬܝܗ̇ ¹ܥܕܬܐ ܐܢܬ X ܕܩܢܝܬ̇ ܡܢ ܩܕܝܡ . ( 20 ) ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐX ²ܕܥܬܝܕ
P:Phil-Phlm [AB] ܒܡܠܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܛܒܐ ܕܝܠܝܦ ܐܢܬ ܀ ܡܢ ܐܢܬ ܠܐܚܝܟ̈ ܆ ܡܫܡܫܢܐ ܛܒܐ ܬܗܘܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܇ ܟܕ ܡܬܪܒܐ
Eph:madNativ ܗ̣ܘ ܡܪ ܝ ܐܝܟ ܝܕܥ̇ ܟܠ ܕܬܫܡܥ ܦܘܚܡܐ̈ ܕܦܚ̇ܡ ܠܫܢܝ ܐܢܬ ܪܒ ܗ̣ܘ ܡܪܝ ܡܢ ܕܢܒܝܐ̈ ܘܫ̇ܩܠܬ ܩܪܒܬܗ ܠܕܩܛܘܠܐ XX ܝܕܥ̇
SynWestSyr ܡܬܘܡܐܝܬ . ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝܟ̣ ܪܡܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܕܚܝܠܐ ܘܪܒܐ ܐܢܬ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠܗ ܒܘܝܐܐ . ܗ̇ܘ ܕܒܡܪܘܡܐ̈ ܕܟܝܐ̈ ܥ̇ܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܥܝ ܘܠܘܬܝ ܥܡܪ . ܘܡܬܠܐ̈ ܕܝܢ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܝ̇ܬܐ ܡܠܦܢܐܝܬ ܐܢܬ ܒܥܬܐ ܒܐܘܩܝܢܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܟܕ ܐܡܪܐ ܗܟܢܐ . ܕܐܢ ܒ̇ܥܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܚܒܝܒܝ ܠܡܗܘܐ ܒܗܪܓܐ ܐܡܝܢܐ ܕܒܐܠܗܐ ܕܗܘܝܘ ܬܪܥܐ ܒܐܦܝ̈ ܐܢܬ . ܥܣܩ ܠܡ ܥܒܕܐ ܗܢܐ . ܥܣܩ ܐܠܐ ܬܡܝܗ . ܐܦ ܦܫܝܩ ܘܗܢܝ . ܡܚܒ
Eph:madCarNis ܗܘ ⁵ܨܐܕ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܟܫܝܪܐ ⁴ܝܫܘܥ ܕܪܒ ܗXܘ ܡܢ ܒܡܢܘ ܨܒܝܬ ܐܢܬ ܡܢܘ ܐܡܐܢܬ ܕܠܐ ܒܥܝܕܟ X ܗܐ ܓܝܪ ²ܠܫܝܛܐ̈ ܘܠܙܥܘܪܐ̈⁴ ³
Eph:ComGen&Exd ܥܡܗܝܢ ܀ X [4]ܘܕܗܐ ܐܝܕܐ ܕܝܗ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ . ܠܦܘܬ ܕܐܝܕܗ ܐܢܬ ܝܡܝܢܐ ܇ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܕܗܒ ܝܡܝܢܐ ܠܘܩܕܡ ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܡܩܪܒ
JacSer:memJesus'Tempt ܥܠ ܨܝܡܐ̈ 220 ܪܚܡܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܕܡ ܚܪܡܐ ܘܩܛܠ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܐܝܟܐ ܘܐܡܬܝ ܐܬܚܙܝܬ݀ ܒܟ ܛܒܘܬ ܥܝܢܐ ܘܗܐ ܡܢ ܐܡܬܝ ܝܨܘܦܐ
DionAr:MystWritings ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܠܘ ܥܠܝܗ̇ ܆ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ XX ܐܢܬ ܒܡܥܠܝܘܬ ܟܠܗܘܢ ܒܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ̇ . ܀ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܟܚ
JacSer:memHomCreat ܠܟ ܡܠܠ ܕܢܩܠܠܟ ܐܢܫ ܦܘܪܣܐ ܠܐ ܐܝܬ ܀ ܡܘܫܐ ܣܦܪܐ ܟܬ̣ܒ ܠܝ ܐܢܬ ܥܘܡܩܐ ܗܘ ܨܝܕ ܓܠܝܢܟ ܀ ܡܠܬܐ ܚ̇ܒܬ ܘܕܡܠܠܐ̈ ܘܕܫܬܝܩܐ̈ :
P:Ps [AB] : ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ . ܫܐܠ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܠܟ : ܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ .   ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܩܝܡܝ : ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
P:3Macc [AB] ܗܘ ܓܝܪ ܕܒܪܝܬ ܟܠ . ܘܟܠ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܒܚܝܠܟ ܙܕܝܩܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܐܢܬ ܚܢܢ ܡܢ ܛܡܐܐ ܘܡܣܝܒܐ ܘܫܒܗܪܢܐ ܇ ܘܚܝܠܐ ܟܪܝܗܐ ܘܕܘܝܐ .
P:Acts [AB] ܡܠܟܘܬܐ ܠܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܘ . ܠܐ ܗܘܬ ܕܝܠܟܘܢ ܗܕܐ ܐܢܬ ܆ ܫܐܠܘܗܝ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܪܢ ܁ ܐܢ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܦܢܐ
BarEbr:CandSanc ܥܠ ܐܘܪܝܫܠܡ ܘܥܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܕܪܓ̣ܙܬ ܥܠܝܗܘܢ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ¹⁵ܘܐܡ̣ܪ . ܡܪܝܐ ܚܝ̇ܠܬܢܐ . ܥܕ ܐܡܬܝ ܠܐ ܡܪܚܡܐ
IšoMerv:ComPs ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܐ . [12]ܗ̇ܝ ܕܢܫܩܘ ܒܪܐ . ܢܘܫܩܬܐ ܐܢܬ ܒܪܝܬܐ ܒܩܝܡܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܚܒܠܐ ܆ X ܘܡܩܢܐ
sugJosephJust&His Mistr ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܨܒܝܢܝ ܥܒܕ . ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܐܝܟ ܪܓܬܟ ܘܡܪܟ ܢܣܓܘܕ ܐܢܬ ܕܥܟܐ ܗܘ ܒܨܒܝܢܗ ܫܓܪ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬܬܐ ܚܛܗܟ ܝܘܣܦ ܢܗܘܐ ܥܠܝ