simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar ܠܡܫܟܚܘ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܢܝܚܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣ ܘܐܬܪܐ ܕܫܠܝܘܬܐ : ܐܢܬ ܠܟ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܘ X ܐܚܝ ܓܒܪܝܐܝܠ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ : ܘܚܦܝܛ
Sahd:memSolitar ܕܠܗܘܢܐ ܒܫܝܢܐ ܬܛܪ ܡܢ ܕܠܘܚܝܐ ܕܠܒܪ : ܗ̇ܘ ܕܡܥܕ ܡ̇ܥܘܪ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܢܝܚܐ ܕܬܪܥܝܬܐ̣ ܘܐܬܪܐ ܕܫܠܝܘܬܐ : ܘܒ̇ܥܐ
Sahd:memSolitar ܠܡܫܟܚܘ ܆ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܘܫܝܛܘܬ ܝ̇ܬܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܢܬ ܇ ܕܐܬܪܐ ܫ̣ܠܝܐ ܘܒܝܬ ܢܘܚܐ ܪܒܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܠܗ ܝܐܝܒ
Sahd:memSolitar ܕܐܢܬ ܗܘ ܙܥܘܪܐ̣ ܘܐܚܪܝܐ ܕܟܠܢܫ . [4]ܐܝܟ ܚܕ ܕܝܢ ܥܡ ܐܢܬ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܘܕܗ̣ܘܐ ܪܒ ܘܝܩܝܪ ܟܠ ܐܢܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ . ܟܕ ܪܢ̇ܐ
Sahd:memSolitar ܠܐܠܗܐ ܒܗܠܝܢ ܆ ܘܡܬܟܫܦ ܐܢܬ ܒܐܡܝܢܘ ܇ ܕܢܫܕܪ ܠܟ ܥܘܕܪܢܐ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܒܥܝܝܩܘܬ ܬܪܥܝܬܐ ܘܪܛܘܢܝܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܡ̇ܘܕܐ
Sahd:memSolitar ܒܐܡܝܢܘ ܇ ܕܢܫܕܪ ܠܟ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ̣ ܘܢܚܝܠܟ . ܐܢܬ ܘܪܛܘܢܝܐ . ܐܠܐ ܟܕ ܡ̇ܘܕܐ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܒܗܠܝܢ ܆ ܘܡܬܟܫܦ
Sahd:memSolitar ܗܟܝܠ ܐܝܟܢܐ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܡܐ ܗ̇ܘܐ . ܘܡܬܡܠܐ ܐܢܬ ܠܡ ܚܕܝ ܠܒܝ̣ ܘܕܨ ܐܝܩܪܝ . ܘܐܦ ܒܣܪܝ ܢ̇ܫܪܐ ܒܫܠܝܐ . ܚ̇ܙܐ
Sahd:memSolitar ܟܠܗ̇ ܨܢܝܥܘܬܗ . ܠܝ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܣܬܒܪܐ XX ܡܢ ܢܣܝܢܐ ܐܢܬ ܨ̇ܒܐܐܢܬ ܠܡ̇ܕܥ ܗܕܐ ܆ ܐܬ̇ܒܩܐ ܫܦܝܪ ܒܩܪܒܗ ܆ ܘܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܕܬܦܠܘܚ ܘܬ̇ܫܦܪ ܠܐܠܗܐ . [14]ܘܡܟܝܠ ܡܐ ܕܐܙܝܥ̣ܗ ܡܢ ܐܢܬ ܚ̇ܣܪ ܒܗ̇ . X ²⁰ܘܒܕܘܟܬܐ ܠܡ ܐܚܪܬܐ̣ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܕܬܫܦܪ ܠܐܠܗܐ ܒܝܚܝܕܝܘܬܐ . ܘܡܢ ܩܛܝܪ ܡܢ ܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܐܢܬ ܣ̇ܓܝ ܆ ܒܦܣܩ ܣ̣ܒܪܐ ܡܟܝܠ ܡܪܡܐ ܠܗ . ܕܠܓܡܪ ²⁵ܠܐ ܡ̇ܫܟܚ
Sahd:memSolitar ܇ ܘܡ̇ܒܛܠ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܐܢܬ ܡܕܡ̣ ܐܠܐ ܐܢ ܣܪܝܩܘܬܐ . ܘܠܡܢܐ ܠܡ ܥܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥ̇ܡܪ Xܢ
Sahd:memSolitar ܢܦܫܟ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܟܕ ܥܘܡܪܐ ܕܥܡܗܘܢ̣ ܐܢܬ . ܘܠܡܢܐ ܠܡ ܥܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥ̇ܡܪ Xܢ ܐܢܬ ܇ ܘܡ̇ܒܛܠ
Sahd:memSolitar ܥ̣ܠܬ ܟܫ̣ܠܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܘܠܢܦܫܟ ܡ̇ܚܣܪ ܐܢܬ . [18]ܘܡܐ ܐܢܬ ܘܛ̇ܢܝܢ̣ ܕܪܡ ܕܘܒܪܟ ܡܢ ܕܝܠܗܘܢ . XX ܘܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘܐ
Sahd:memSolitar . [18]ܘܡܐ ܕܒܗܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܫܚ̣ܩܗ ܣ̇ܓܝ : ܘܛܟ ܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܥ̣ܠܬ ܟܫ̣ܠܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܘܠܢܦܫܟ ܡ̇ܚܣܪ
Sahd:memSolitar ܡܢ ܕܘܟܬܟ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܢܪܗܒܟ ܣ̇ܓܝ ܒ̣ܝܫܐ ܒܥܠܠܬܗ̈ ܐܢܬ ܕܕܠܐ ܩܝܡ ܐܝܟ ܠܐ ܡܪܓܫܢܐ̈ ܬܗܘܐ . ܟܕ ܠܓܡܕ̇ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ
Sahd:memSolitar ܪܦ̣ܝܐ ܘܡܐܝܢܐ ܗܘܝ ܠܫܘܢܝܐ . ܣ̇ܓܝ ܓܝܪ ܚܫ̇ܚܐ ܪܦܝܘܬܐ ܐܢܬ ܕܢܪܗܒܟ ܣ̇ܓܝ ܒ̣ܝܫܐ ܒܥܠܠܬܗ̈ ܠܡ̇ܫܢܝܘ ܘܠܡܥܪܩ .
Sahd:memSolitar ܠܗ ܡܢ ܙܒܢܐ ܠܙܒܢܐ̣ ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܒܛܠ ܩܪܒܗ . X [XX]ܘܐܡܬܝ ܐܢܬ ܚܘܣܪܢܐ ܡܢܗ ܆ ܗܘܝ ܓܢܒ ܒܬܘܗܝܐ̣ ܝܘܡܐ ܡܢ ܝܘܡܐ . ܟܕ ܡܫܡܪ
Sahd:memSolitar ܒܟܣܝܘܬܗܝܢ ܡܚܦܝܬܐ . ܘܐܢ ܕܩܘܛܥܐ X ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܕܥ ܐܢܬ ܥܠܝܗܝܢ ܫܦܝܪ . ܘܐܣ̇ܬܟܠ ܒܗܝܢ ܩܛܝܢܐܝܬ̣ ܟܕ ܡ̇ܬܒܩܐ
Sahd:memSolitar ܆ ܥܡܟ ܐܝܬܘܗܝ ܣܛܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܝܬܐ ܥܠܝܟ ܩܘܛܥܐ . ܘܒܠܥܕ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܡ̇ܫܢܝܘ ܘܠܡܥܪܩ . ܘܐܬ̇ܚܫܒ ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐ̇ܙܠ
Sahd:memSolitar ܕܬܙܟܝܘܗܝ . ܐܢ ܕܝܢ ܬܚܡܣܢ ܒܐܓܘܢܐ ܘܬܣܝܒܪ . ܩܠܝܠܐܝܬ ܐܢܬ ܩܘܛܥܐ . ܘܒܠܥܕ ܥܡܠܐ ܘܫܚܩܐ ܘܨܠܘܬܐ ܘܣ̣ܒܪܐ ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ