simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܕܝܢ ܕܒܩ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܕܣܘܣܝܐ ܒܐܪܥܐ̣ ܂ ܘܠܐ ܠܩܕܡܘܗܝ ܐܙ̇ܠ ܗ ܡܛܐ ܠܬܪܥܐ ܕܗܝܟܠܐ̣ ܂ ܚܒܨܗ ܠܣܘܣܝܗ ܕܢܥܘܠ ܂ ܛܪܘܢܐܝܬ ܂
Chronica Minora II ܂ ܂ ܩܨܙ ܃ ܘܡܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܆ ܂ ܬܣܛ ܂ ܃ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܝ · ܗ ܂ ܂ ܟܢ̣ܫܢ̈ ܕܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ̣ ܂ ܐܠܦܐ̈ ܂
Chronica Minora III [ܒܩܢܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܘܣܒܝܘ]ܣ ܆ ܐܘ ܟܕ ܘ̇ܠܝܐܝܬ ܟܬܝܒܐ ܐܘ ܗ ܒܫܢܬ ܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܐܝܟ ]ܕܒܩܢܘܢܐ ܂ ܗܘ ܂ ܟܬܝܒܐ ܕܝܢ
Vitae virorum apud Monophysitas celeberrimorum ܘ ܘ ܠܗ ܃ ܘܩ̣ܡ ܒܝܢܬܗܘܢ ܇ ܩܒܠܘܗܝ ܝ ܐܝܟ ܛܘܝܒܗܘܢ· ܘܣܦܩܐ ܗ ܂ ܘܟܕ ܥ̣ܠ ܦܥܠܐ ܠܐܝܐ ܘܡܛܪܦܐ ܃ ܘܪܘܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܕܒܝܪܝܢ
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܟܠܐ ܂ ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܝ ܒܪ ܐܢܫX ܕܡܬܝܕܥ ܠܒܪ ܡܢܗ ܇ ܡܬܐܡܪ ܗ ܦ̣ܪܫ ܘܥ̣ܒܕ ܠܗ ܐܚܐ ܂ ܘܚܢܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܦܘܠܘܣ ܗܘ̣ܝܢܢ ܠܗ
Histoires d’Ahoudemmeh et de Marouta, métropolitains jacobites de Tagrit et de l’Orient (VIe et VIIe siècles), suivies du traité d’Ahoudemmeh sur l’homme ܐܠܗܐ ܒܨܠܘܬܗ̈ ܕܩܕܝܫܐ . ܘܫܪܝ ܘܒܢܐ ܠܘܬܗ ܕܝܪܐ ܥܠ ܫܡܐ ܗ ܘܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܪܕܐ . ܒܨܝܪ ܩܠܠ ܢܗܪܐ ܫܦܝܥܐ ܘܡܝܬܪܢܐ ܚܘ .
Išō‘yahb Patriarchae III Liber epistularum ܂ ܡܢܘܬܐ ܂ ܩܕܡܘ ܐܬܟܪܗܘ ܠܟܘܢ ܐܝܩܪܐ ܟܗܢܝܐ ܡܢ ܥܕܬܗ ܗ ܠܡܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܗܝܢ ܂ ܘܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡ̣ܢ ܟܐܒܐ ܕܠܐ
Dionysius Bar Ṣalībī. Expositio liturgiae ܚܛܗܐ̈ ܕܡܘܬܐ ܫܠܝܚܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܐܝܟ ܕܐܩ̣ܪܚܢܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ ܂ ܗ ܠܢ ܝ ܕܢܬܕܟܪܝܘܗܝ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܟܪ
Dionysii bar Salibi commentarii in Evangelia ܂ ܩܪܐ ܪܡܬܐ ܘܒܪ ܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܨ ܒ̣ܐ ܣܛܢܐ ܕܬܡܢ ܗ ܀ ܬܘܒ ܕܒܝܪܘܬܗ ܠܫܟܚܬܗ ܩܪܐ ܀ ܂ ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܟܢܦܐ ܕܗ ܟܠܐ ܀
Documenta ad origines monophysitarum illustrandas ܂ ܠܝܢ ܕܐܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܃ ܕܐܦ ܠܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܗ ܠܩܝܡܬܐ ܕܦܓܪܐ ܟܕ ܠܗ ܠܣܒܪܐ ܕܠܢ ܪܒܐ ܡܡܪܝܢ ܕܢܥܩܪܘܢ
The Hymns of Severus of Antioch and Others ܗ ܪܥܝܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܘܪܘܚܢܐ³̈ . ܘ ܘ ܡܫ̣ܟܒܐ ܗ ܇ ܕܝ̇ܠ̣ܕܬ̇X . ܕ ܕ ܒܪܐ ܘܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܟܠ ܡ̇ܠܐ³ .
Traités d’Išaï le docteur et de Hnana d’Adiabène sur les Martyrs, le Vendredi d’or et les Rogations suivis de la Confession de foi à réciter par les évêques avant l’ordination . ̇ܝ ܕܠܐ ܬܬܢܣܒ ܡܢܗ̇ XX ܘXܝ . ܘX . ܘ̇ܝ ܕܠܐ ܬܬܢܣܒ ܡܢܗ̇ ܗ ܕܝܢ ܡܢܬܐ ܛܒܬܐ ܓܒ̣ܬ ܡܝ̇ܡ ܕܝܢ ܡܢܬܐ ܛܒܬܐ ܓܒ̣ܬ ܠܗ̇
The Hymns of Severus of Antioch and Others (II) - ܪ ܝܝX ܝܝ ܚ ܝܝ ܐܫܥܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܩܝ̣̇ܕܡ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܝܢX ܀ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܪܘܡܐܢܘܣ ²ܣܗܕܐ ܀ ܩܠܛ - ܐ -
Plérophories, c’est-à-dire: témoignages et révélations contre le concile de Chalcédoine ܠܝܘܒܢܠܐܘܣ . ܕܡܢ ܪܝܝܪܝܐ̈ ܘܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܡܙܕܝܚX¹ X - ܗܘ ܗ ܘܫܐܕܐ̈ . X ܘ-ܝܝ ܕ ܡܙܪܝܚ . ܐܘܡܐ ܕܗܫܐ ܚܝ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠ .
Les Homiliae Cathedrales de Sévère d’Antioche: traduction syriaque de Jacques d’Édesse (suite). Homélies LVIII à LXIX ܠܗܢܐ ܒܢܩܝܩܘܬܐ ܚܘܝܢܝܪܐ ܘܒܡܚܒܢܘܬܐ ܪܚ̇ܡܢܝܪܐ ܇ ܗ ܒܟܪܣܐ ܕܒܬܘܠܬܐ ܇ ܘܡ̣ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܝ- Xܝܝܪܝܗ
La seconde partie de l’Histoire de Barhadbešabba ‘Arbaïa et controverse de Théodore de Mopsueste avec les Macédoniens . ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܫܡܥܘܢ ܒܪ ܨܒܥܐ̈ . ܘܕܟܡܐ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܗ ܕܡܠܟܐ ܕܦ̇ܩܕܐ ܠܡܐܬܐ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܠܢܝܩܝܐ ܕܒܝܬܘܢܝܐ .
Martyrologes et ménologes orientaux, I-XIII. Un martyrologie et douze ménologes syriaques . ܕܩܐܣܪܝܐ ܦܐܛܪܝܩܝܐ . - ܘ . ܝܘܡ ܕܢܚܗ ܕܦܪܘܩܢ . - ܢ . ܗ ܐ . ܕܩܕܝܫܐ̈ ܐܝܓܢܐܝܘܣ ܘܒܣܝܠܝܘܣ ܘܫܪܟܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ . --
Dionysii bar Salibi commentarii in Apocalypsim, Actus et Epistulas catholicas ܂ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܃ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܐܟ̇ܠܩܪܨܐ ܕܥ̇ܡܪ ܗ ܒܪܢܫܐ ܃ ܗ̇ ܂ ܒܒܣܪܐ ܡܛܠ̣ ܕܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܒܟܘܢ ܃
Ammonas, Successeur de Saint Antoine . ܘ ܐ ܚ̇ܐܪ ܒܢ . ܘܡܟܩܘ ܢXܫX ܘܐܡ̇ܪ . ܘ̇ܝ ܠܝ . ܕ ܐܝܟܢܐ ܗ . ܘܡܢ ܣܘܟܝܐ . ܚܝܬܐ ܪܥܝܝܢ . ܗܟܝܐ ܐܩ ܝܚܝܕ ܝܐ . . ܚܝܒ ܕ
Theodorus bar Kōnī. Liber Scholiorum. ܢ ܬܫܥܝܬܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܢܣܝܡ ܂ ܐܢܫܝܢ̈ ܐܡ̇ܪ ܛܘܒܢܐ ܡܦܫܩܢܐ ܗ ܕܢܫܬܥܐ ܝ 1ܥܠ ܗ̇ܢܝܢ ܕܕܘܝܕ ܂ ܒܕܠܐ ܝ 1ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܬܪܬ̈