simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܪܘܡ̣ܝܐ̈ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܡܠܟ ܠܒܪܗ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܀ ܡܠܟܐ ܟܠܢܫ ܠܡܫܟܢܗ ܀ ܝܝ ܩܦܓ ܀ ]ܡܛܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
Chron1234 ܗܪܟܐ ܠܐ ܟܬܒܢܗ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ ܫܪܒܐ ܕܗ ܡܢܘܬܐ ܟܬܝܒ ܗܘ̣ܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܚܢܢ ܕܝܢ ܕܫܥܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܨܢܢܚܐ ܕܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܬܟܬܒܝ̈ ܠܘܬ