simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܪܘܡ̣ܝܐ̈ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܡܠܟ ܠܒܪܗ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܀ ܡܠܟܐ ܟܠܢܫ ܠܡܫܟܢܗ ܀ ܝܝ ܩܦܓ ܀ ]ܡܛܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
Chron1234 ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܢܩܫ ܕܡܕܝܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ Xܝܠ ܒܥܠܕܒXܐ̈ ܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܣܓ· ܕܝܘܢܝܐ̈ ܆ ܢܦܩ ܝX
Chron1234 ܐ ܂ ܚܘܗܝ ܕܥܒܣ ܠܐ ܝ ܡܝܬ ܗܘܐ ܇ ܘܒܗ̇ ܒܚܪܢ ܩܘܝ ܂ ܘܡܛܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗ ܛܢܢܐ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܘܡ̣ܛܐ ܠܚܪܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ
Chron1234 ܂ ܥܩܪܘ ܕܝܢ ܘܐܚܪܒܘ ܠܕܪܬܐ̈ ܘܚܢܘܬܐ̈ ܘܦܘܬܩܐ̈ ܘܟܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܒܪ ܥܒܕܐܠܗ ܐܡܝܪܐ ܕܚܡܨ ܂ ܡܛܠ ܕܢܬܝܦ ܗܘܐ ܒܬܪ ܝܙܝܕ
Chron1234 ܕܐܬܩܛܠ ܀ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ ܝ ܐܡܝܪܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܘܣܝXܣ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܥܒܣ ܒܡܕܝܢܬܗܘܢ ܂ ܒܛܢܢܐ ܕܚܠܦ
Chron1234 ̤ ܂ ܝ̇X ܂ ܒܐܪܡܢܝܐ ܕܝܢ ܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ̤ ܒܟܘܪܣܢ ܪ̈ ܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܝ· ܠܘܐܣܛ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܥܒܕܐܠܗ ܒܪ ܥܘܡܪ
Chron1234 ܝܘܡܐ ܦܠܢ ܂ ܘܟܕ ܘܠܝܕ ܠܐ ܣܟ ܪܓܝܫ ܒܢܟܠܐ ܆ ܘܠܐ ܣ̇ܠܩܐ ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ ܠܝܘܡܐ ܕܒܗ ܢܬܛܝܒܘܢ ܠܕܘܟܬܐ ܐ̣̇ܝܕܐ ܕܒܗ̇ ܫ̇ܪܐ
Chron1234 ܐܝܟ ܕܥܠ ܝܝ ܢܦܫܗ ܥܠܘܗܝ ܬܟܝܠ ܗܘܐ ܀ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܐܓܠXܘ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܢܬܦ ܠܘܬܗ ܂ ܘܟܠ ܡܘܡܐ̈ ܣܢܝܐ̈ ܛܐ̇ܫ ܒܘܠܝܕ ܃ ܘܗܘ
Chron1234 ܃ ܕܨܚܝ ܠܡ ܠܢܒܝܐ ܂ ܝܝX ܂ ܝ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܐܬܦܣܩ ܠܫܢܗ ܂ ܡܠܟܐ ܆ ܐܬܡܣܪ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܟܠܩܕܘܢܝܐ̈ ܕܒܕܪܡܣܘܩ ܠܘܬ ܘܠܝܕ
Chron1234 ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ·ܟܕ· ܂ ܘܐܡܠܟ ܝܝ ܂ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܐܠܦ ·ܘܢܒ· ܕܝܘܢܝܐ̈ ܆ ܘܕܛܝܝܐ̈ ·ܩܟܓ· ܆ ܡܝܬ ܠܐܘܢ
Chron1234 ܂ ܘܥܒܕܘ ܘܥ̣ܠ ܫܩܠ ܩܘܪܒܢܐ ܡܢ ܡܕܒܚܐ ܆ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܢܦܩ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦXܥ ܒܗ
Chron1234 ܘܓܠܝ ܢܦܫܗ ܂ ܘܟܕ ܫܕܪ ܗܐܫܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܠܟܘܦܗ ܆ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ 1ܘܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܐܩܝܡܘ ܥܡܗ ܒܢܝ̇̈ ܟܘܦܗ ܃ ܘܟܕ ܡܪܕ ܥܠ
Chron1234 ܕܟܐܙܪܝܐ̈ ܂ ܘܡܟܪܗ̇ ܠܒܪܬܗ ܠܒܪܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܂ ܂ XܝX ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܆ ܫܕܪ ܂ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ ܟܐܓܢ
Chron1234 ܕܟܐܙܪܝܐ̈ ܆ ܘܥ̣ܠ ܠܐܪܥܐ ܘܕܐܢ ܩܛܘܠ ܛܝܝܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ ܆ ܡܠܟܐ ܒܙܟܘܬܐ ܪܒܬܐ ܀ ܘܠܒܬܪܗ̇ ܕܫܢܬܐ ܂ XܝX ܐܬ̣ܐ ܒܪܗ ܕܟܐܓܢ
Chron1234 ܆ ܡܫܕܪ ܂ XXX ܗܘܐ ܘܡܚܝܠ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܢܦܩܘ ܗܘܘ ܒܝܒܫܐ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܝܢ̈ ܕܗܘܘ ܒܝܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܥܘܡܪ ܕܝܢ
Chron1234 ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܀ ܗܢܐ ܥܘܡܪ ܒܪ ܥܒܕ ܐܠܥܙܝܙ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܘܙܒܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܚܝܠܗܘܢ ܀ ܩܣܒ ܀ ]ܡܛܠ ܥܘܡܪ
Chron1234 ܥܘܡܪ ܘܝXܒ ܐܓܪܬܐ ܠܡܘܣܠܡ ܂ ܡܬܛܟܢ ܝX ܗܘܐ̣ ܕܢܚܦܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܆ ܢܫܒܩܘܢ ܗܢܘܢ ܘܢܐܬܘܢ ܂ ܘܟܕ ܡܛܐ ܐܝܙܓܕܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܂ ܝX ܘܟܕ ܢܣܝܘܗܝ ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܝܕܥܘ ܡܠܟܐ ܬܘܒ ܘܡXܟܠ ܥܠ ܡܘXܒXܐ ܘܚܝ̇ܝܬܐ ܕܗܐ ܡ̇ܛܝܐ ܡܢ ܣܘܠܝܡܢ
Chron1234 ܃ ܘܐܫܬܘܝܘ ܐܟܚܕܐ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܠܟܘܗܝ ܠܠܐ̇ܘܢ ܂ ܘܣܡܘ ܡܠܟܐ ܂ X ܒܚܕܪ ܂ ܐ ܃ ܪܘܡܝܐ̈ ܕܥܡ ܠܐܘܢ ܘܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪܘ Xܢ ܝ
Chron1234 ܆ ܥܠ ܩܝ̇ܡܐ ܕܐܩܝܡ ܠܐܘܢ ܥܡ ܡܘܣܠܡ ܃ ܫܕܪ ܕܒܪܗ̇ ܠܐܢܫܘܬܗ ܡܠܟܐ ܘܢܓܝܣܘܢ ܝ ܒܐܪܥܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ̤ ܟܕ ܕܝܢ ܐܪܓܫ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ