simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madNativ ܕܛ̇ܒܐ ܗܘܐ ܒܪܝܟ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܐܗܡܝ ܡܛܠ ܕܐܦ ܟܐܢܐ ܗܘ ܒܪܝܟ ܡܛܠ ܛܝܒܘ ²⁷ܠܗ̇ܘ ܛ̇ܒܐ ܥܠܬܐ ܕܟܠ ܛܒܢ̈ 13ܒܪܝܟ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܐܟܣ
PhiloxMab:Disc ܕܡܝܬܐ ܠܘܬ ܥܒܕܐ̈ . ܘܫܦܝܪ ܩܪܝܢܐ . ܘܗܪܓܐ ܕܟܬܒܐ̈ ܇ ܡܛܠ . ܘܡܣܗܕܐ ܥܠܝܗܘܢ ܬܐܪܬܗܘܢ . . ܫܦܝܪ ܓܝܪ ܫܡܥܗ ܕܢܡܘܣܐ ܆
P:Lev [AB] ܕܟܠ ܚܡܝܪ : ܘܟܠ ܕܒܫ : ܠܐ ܬܣܩܘܢ ܡܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ . ܟܠ ܣܡܝܕܐ ܕܬܩܪܒܘܢ ܠܡܪܝܐ : ܠܐ ܢܬܥܒܕ ܚܡܝܥܐ .
BarEbr:CandSanc ܗܘܠܐ ܘܡܛܠ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܟܝܢܐ̈ ܝܕܘܥܬܢܐ̈ ܡܛܠ . ܗܠܝXܢ ܕܡܛܠ ܥܠܡܐ ܐܘ̇ ܥܠܡܐ̈ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ⁸ ܥܒܝܕܢ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܘܡܣܒܪܢܘܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܕܗܘܬ ܥܠܝܗܝܝܢ ܡܛܠ ܢ . X ܕ ܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܪ ܕ ܬ X ܐܣܒܪܘ ܥܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܛܠܝܐ ܕܡܕܡ
JacSer:memBirthSavFlesh ܒܛܢܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ ܚܕ ܗܘ ܢܝܫܐ ܐܢ ܦܘܫܩܐ ܠܐ ܡܦܪܫ ܠܗ 240 ܡܛܠ ܐܢܬ ܗܝ ܐܠܗܬܐ ܒܥܬ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܕܠܐ ܒܟܝܢܐ ܘܐܢܬ ܣܒܪܬܢܝ
EliaNis:Chron ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ ܟܠ ܫܢܐ ܒܫܢܐ̣ ܂ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ ܢܥܒܕ ܡܛܠ ܃ ܕܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܬܥܒܕܝܘܗܝ ܠܗܢܐ ܥܐܕܐ ܂ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܨܒ̇ܝܢ ܕܠܐ ܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܦܘܪܬܟܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܇ ܕܡܐ ܕܐܬܝܐ ܬܐܓ̣ܘܪܬܗܘܢ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ :
Ath:Treatises ܝܘܡܐ ܝ ܐܚܪܝܐ ܕܐܢܫ ܠܐ ܝ̇ܕܥ . ܘܐܦ ܠܐ ܒܪܐ . ܐܠܐܐܢ ܐܒܐ . ⁴ ܡܛܠ . ²ܘܬܘܒ . ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ . X ܠܡܢܐ ܫܒܩܬܢܝ . ³ܘܬܘܒ ܡܚܕܐ .
sugMary&Magi ܒܪܟܝ ܡܪܝܡ ܟܠܗ ܐܪܙܐ ܐܝܟ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬܟܘܢ ܬܡܢ ܡܛܠ ܠܐ ܐܝܬܝܢ . ܠܘ ܡܢ ܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܠܟܐ ܛܥܝܢܢ ܘܐܬܝܢ
P:5Macc [AB] ܗܕܐ ܒܡܛܪܬܗܘܢ̈ ܙܗܝܪܝܢ ܗܘܘ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܒܝܬ ܝܘܚܢܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܫܬܐ ܬܩܢܐܝܬ ܡܬܢܬܦܝܢ . ܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܟܝܠ ܚܠܝܨܐܝܬ
JacSer:mem6DaysDay2 ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܥܡܝܩ ܝܡܐ ܘܠܘ ܡܛܠ ܗܝ ܟܢܫ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܪܒܐ ܠܡܫܢܝܘ ܠܘ ܥܠ ܕܨܠܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܡܐ̈ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܠܐ
Eph:madCarNis ܚܒܢܢܐ̈ ܥܡܠܐ ܛܠ̣ܡ ܕܠܒܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܠܝܡ ܡܢ ܓܘ [167] X ܡܛܠ ܩܛܪܐ̈ ܕܠܝܠܐ̈ ܕܒܓܘ ܠܒܢ ܫܪܝܢ ܗܘܝܢ ܛܠ̣ܡ ܗܘܐ ܠܟܫܝܪܐ̈
sugChurch&Zion ܡܘܫܐ ܝܡܐ ܥܒܪܬܝ ܘܡܛܠ ܐܗܪܘܢ ܓܠܠܐ̈ ܫܘܪܬܝ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܦܪܥܘܢ ܕܚܙܢܝ ܒܬܪܝ ܪܕܦ ܘܒܓܘ ܝܡܐ ܚܝܠܗ ܛܒܥ ܥܕܬܐ
JacSer:memJephDaught ܚܘܒܟ ܕܢܨܘܪܟ ܗܘܐ ܕܝܗܒܟ ܐܒܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܢ ܛܠܢܝܬܟ ܢܦܠܬ ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܠܘܕܗ̇ ܡܬܢܟܣܐ ܗܘܬ ܐܒܐ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܒܪܬܗ ܠܩܛܠܐ
JnDara:OnOfferings ¹²ܕܟܢܥܢܝܐ ܐ ܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܘ ܠܘ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . [X]ܘ ܡܛܠ ܘܚܡܪܐ ܆ ¹¹ X[ . . . ]ܐܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕ ܡܢ ܥܡܡܐ̣̈
P:Ezek [AB] ܕܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܓܝܓܠܐ̈ . ܘܡܐ ܕܐܙܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܘܬ ܪܘܚܐ ܐܙܠܢ̈ ܗܘܝ̈ : ܘܓܝܓܠܐ̈ ܫܩܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܥܡܗܝܢ :
Tim1:Epist ܕܡܘܕܝܢ ܚܕ ܐܠܗܐ ܃ ܙ̇ܕܩ ܝܝ ܠܡܥܪܩ ܡ̣ܢ ܬܘܕܝܬܐ ܕܒܚܕ ܡܛܠ ܢ̇ܨܝܢ ܂ ܗܕܐ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕܐ ܠܘܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܘ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ ܕܨܒܐ ܐܢܐ ܕܐܫܐܠܟ . ܫܓܫܗܿ ܓܝܪ ܠܢܦܫܝ ܟܬܒܘܢܐ ܡܛܠ ܡܠܟܝܐ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܐܬܝܬ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܘܬܟ ܟܕ ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܐܠܦ
Eph:memHom ܕܙܥܘܪܝܐ ܒܟܝܠܐ ܕܬܣܒ ܥ̇ܕܪ ܠܗ̇ X ܬܪܥܝܬܐ ܠܘ ܐܝܟ ܟܪܣܐ ܡܛܠ ܠܐ ܒܣܝܡ · 5ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܗܢܝ ܟܠ ܡܕܡ ܒܟܝܠܐ ܒܣܝܡ ܟܪܣܐ