simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:epPatricius ⁷⁶ܕܠܐ ܥ̇ܠܬ ܠܘܬܗ̇ ܒܬܪܥܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܘܒܐ . ܡܛܠ ܡܬܝܗܒܐ ܠܝ ܡܘܗܒܬ ܬܐܘܪܝܐ ܕܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܠܗ̇
PhiloxMab:epPatricius ܝܡܠܐ̈ ܕܠܝܬ ܝܡܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ . XXܝܩ̇ X . ܢXܝ ܝX . -- ܡܛܠ ܘܬܘܒ ܡܫܬ̣ܩܠܐ ܡܢܗ ܐܦ ܫܠܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܪܝܟܐ ܠܗ XX ܐ . ̇ܡܪ