simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܨܒܝܢܗܘܢ ܚܪܡܐ : ܘܢܦܠܘ ܟܠܗܘܢ ܒܚܪܒܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܓܠܝ ܡܪܢ ܡܛܠ : ܕܢܕܚܠܘܢ ܘܢܘܕܘܢ ܒܗ ܗܢܘܢ ܡܢ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ
LiberGrad ܕܒܡܘܟܟܐ ܡܬܠܡܕܝܢ ܠܗܘܢ : ܠܐ ܩܛܠܝܢ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܚܕܘ ܒܗܘܢ ܡܛܠ ܘܡܬܩܛܠܝܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܠܕܚܠܬܐ̈ ܓܝܪ