simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐ ܩܪܗ̇ ܕܦܢܝܬܐ ܃ ܡܠܟܬܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܕܟܠܗܝܢ ܦܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܙ̇ܕܩ ܂ ܙ X ܂ ܝX ܘܦܐܐ ܃ ܐܝܩܪܐ ܕܩܕܝܡܘܬ ܡܘܬܒܐ ܂ ܘܐܢ
Tim1:Epist ܚܕܐ ܡ̣ܢ 26ܗܠܝܢ ܥܠܠܬܐ̈ ܩ̇ܪܐ . ܐܘ ܡܛܠ ܕܒܚܕܝܘܬܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܝܟܐ ܕܐܡܪ̇ ܚܫܐ̈ 25ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ : ܘܐܦܢ ܗܟܢ
Tim1:Epist ܬܝܒܘܬܐ ܘܕܡܥܐ̈ ܂ ܡܠܦ ܕ ܢ ܘܐܦ ܦܛܪܝܪܟܐ ܚܢܢܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܘܢܡܘܣܐ ܂ ܐܦ ܓܝܪ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܬ̇ܐ ܂ ܐܡ̇ܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܝܬܝܪܬܐ ܚܫܒܝܢܢ ܠܡܬܬܝܬܝܢܘܬܗܝܢ ܕܐܝܟ ܕܗܫܐ ܂ ܐܢ ܡܛܠ ܐܒܗܝܐ̈ ܕܟ̇ܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܚܘܢ̈ ܠܡܣܒ ܘܡܦܪܓܠܝܢ ܆
Tim1:Epist ܕܐܦܠܐ ܝ ܡܠܝܠܘܬܐ ܩܢܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܠܝܠܐ ܗ̣ܘ ܃ ܡܛܠ ܡ̣ܢ ܨܒܝܢܐ · ܙ XX · ܘܚܐܪܘܬܐ ܂ ܓܠܝܙܝܢ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ
Tim1:Epist · X · ܂ ܝܝ ܕܠܬܚܬܝܐ̈ ܢܥܠܐ ܃ ܐܢܬ ܥܒܕܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ ܠܡܩܪܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܐܬ̣ܐ ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܕܝܕܥܬܐ ܂ Xܝܝ ܂ ܕܝܠܢ ܥܒܝܕܬܐ ܗ̣ܝ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܕܥܒܝܕܐ ܡܛܠ Xܢ ܓܝܪ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܝܕܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܂
Tim1:Epist ܟܝܢܗ ܇ 36ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ . 37ܐܝܟ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ . 35ܐܘ ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܚܫܘܫܐ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܟܠ ܥܒܕܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܚܫܐ ܕܗܕܡܐ ܡܛܠ ܕܟܠ ܃ ܟܠ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܗܫܐ ܒܥܒܕܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܘܐܦ ܡܫܝܚܐ
Tim1:Epist ܕܣܟ ܠܐ ܐܫܬܪܝܬ̈ ܐܘ ܡܫܬܪܝܐ ܚܕܝܘܬܗ ܆ ܠܘ ܕܝܢ ܥܒ̣Xܐ ܡܛܠ ܕܗܘܝܗ : ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܘܡܪܐ ܘܡܠܟܐ ܡܬܩܪܐ X⁵ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܆
Tim1:Epist ܕܝܢ ܬܘܬܪܐ ܝ- ܕܢܛܝܬܐ ܕܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܢܦ̣ܠ ܃ ܐܘ ܫܘܚܬܐ ܡܛܠ ܠܡܐܠܦ ܃ ܟܕ ܢܦܩܘܕ ܐܠܗܐ ܦܓܥܗ ܕܒܟܘܢ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂
Tim1:Epist ܕܠܐ ܡܣܘܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܗܘܐ 13ܥܡ̇ܢ . ܐܢܬܘܢ ܡܕܝܢ ܠܐ ܪ ܡܛܠ ܠܢ̣ 11ܡܛܠ ܕܠܐ ܪܚܡܝܢ . ܠܐ ܕܝܢ ܪܚ̇ܡܝܢ ܐܢܬܘܢ 12ܠܢ̣
Tim1:Epist ܗ̇ܢܘܢ ܕܛܘܦܣܗX ⁴⁰ܓܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܘܡܫܡܠܝܢ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ . ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܟܝܢܐ ܕܡܢܗ ܐܬܢܣܒ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܗܢܐ ܕܢ̣ܟܦܘܪ ܒܗܠܝܢ ܙ̇ܕܩ ܂ ܐܘ ܕܢܘܕܐ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܡܛܠ ܫܦܝܪ ܡܘܕܝܢ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡ̇ܘܕܝܢ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܢܘܡܐ̈ ܃
Tim1:Epist ܬܪܬܝܢ̈ . ܘܐܝܟ ܪܗܛܪܐ ܪܚ̇ܡ ܦܣܝܩܬܐ̈ ܆ ܘܐܝܟ ܐܝܢܐ ܕܩܕܡ ܡܛܠ ܐܡ̣ܪ . ܠܦܘܪܥܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܐܠܗܘܬܗ ܫܒ̣ܩ
Tim1:Epist ܕܐܕܡ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܆ 16ܨ ܠܡܐ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܫܚܝܡܐ ܆ ܠܘ ܡܛܠ 14ܒܫܡܐ ܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ . 6 , 38ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܬܘܒ 15ܫXܗܗ ܆
Tim1:Epist ܕܗܘܘ̈ ܒܢܝܐ̈ ܕܩܝܡܬܐ . ܕܒܢܝܐ̈ ܕܝܢ ܕܩܝܡܬܐ . ܡܛܠ ܡܝܬܐ̈ . 4 , 19ܐܠܐ ܡܪܢ ܐܡ̣ܪ . ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
Tim1:Epist ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡܗ ܕܗ̇ܘ ܕܒܟܝܢܐ X⁹ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ . 5 , 21ܠܐ ܡܛܠ ܥܒ̣ܕܐ : XX ⁴ܘܐܦܢ ܗܘ̈ ܕܡ̣ܢ ܟܝܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܝܬܝܗ̇ :
Tim1:Epist ܢܛܘܪܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܥܒܕܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܘܡܪܐ ܡ̇ܢ ܚܬ ܬܐ ܬ ܂ ܥܒܕܐ ܡܛܠ ܢܛܘܪܬ ܐ ܕܢܡܘܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܕܐ ܡܬܐܡܪ ܂ ܐܪܐ ܝ2 ܡܕܝܢ ܡܪܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܚܝܒܐ ܟܘܣܪܘ ܐܪܦܐ ܠܗ ܂ ܚܪܬܗ ܓܝܪ ܚܪܬܐ ܗ̣ܝ ܕܐܒܕܢܐ ܡܛܠ ܕܪܘܚ ܘܒܢܝܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂