simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܕܛܠܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܪܝܐ : ܠܐ ܬܐܡܪ ܕܛܠܐ ܐܢܐ : ܡܛܠ ܕܥܠ ܡܛܠ ܝܗܒܬܟ . ܘܐܡܪܬ ܒܒܥܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܡܡܠܠܘ