simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph ܛܘܒܢܐ ܦܠܐܓܝܘܣ² ܐܘܪܗܝܐ . ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܡܛܠ ܘܟܕ ܛܒ ܪܚܝܡ ܗܘܝܬ ܡܢܗ ܀ ¹³ ܒ - ܬܘܒ ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܠܢ ܗܘ ܐܒܐ ܆