simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܢܝܫܐ ܕܣܝܡ ܠܗ ܥ̇ܒܪ . . ܡܘܪܒ ܕܝܢ ܘܒܗܝܢ ܠܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܇ ܡܛܠ ܕ̇Xdd ܠܦܘܬ ܢܝܫܐ ܕܟܬܒ̇ܐ ¹¹ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܇ ܟܕ ܗܘ ܟܠܗܝܢ