simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܡܫܝܚܐ XX܏ܗܘ̇ܐ ܡܐܟܘܠܬܐ̣ ܘܠܗ̇ܘ ܕܨ̇ܗܐ ܡܫܬܝܐ ܡܛܠ ܕܥܠܝܟܘܢ ܒܢܣܝܘܢܐ̈ ܕܒܬܪ ܥܩܬܐ̈ . ܠܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܟ̇ܦܢ
DadQaṭ:ComAscet ܣܘܟܠܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܢ̣ |ܕܢܕܥ ܒܪܢܫܐ ܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܫܐ ܘܡܢܐ ܡܛܠ ܟܕ ܡܢܗܪ ܠܗܘܢ ܒܦܘܫܩܐ ܕܥܒ̇ܕ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܐܡ̇ܪ : X
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܝܟܐ ⁸ ܕܥܡܐ ܕܥܡܠܝܩ ܗܘܝܘ ܕܫܪܝ ܒܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܐ ܟܕ X ܡܛܠ ܣܓܝ ܪܓܬܟ . ܥܡܠܝܩ ⁷ X ܕܝܢ ܡܬܦܫܩ ܚܫܐ ܕܪܒܘܬ ܟܪܣܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܩܘܕܫܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܥܠܝܢ ܡܢ |ܓܘܫܡܐ ܘܕܡܝܢ X ܠܕܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ ܐܢ ܡܘܬܪܢܐ ܢܗܘܐ ܘܐܢ ܡܚܣܪܢܐ ܇ ܨܠܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܦܫܩܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܚܣܝܪܘܬ XXXX X -- ¹⁰ܢܬܟܫܠܘܢ X -- ⁸ X X X-- ⁰ܢܩܪܒܘܢ ⁷ ܡܛܠ ddX ܘܓܕܫܐ ܓܝܪ ܕܩܪܒܐ̈ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܘXXXX X XXX --⁸
DadQaṭ:ComAscet ܗܢܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܫܠܝܐ ܠܐ ܡܬܡܟܟ ܐܢܫ ܒܪܥܝܢܗ . ܕܘܒܪܐ̈ X X ܡܛܠ ܝܠܦܘ ܕܢܝܚ ܐܢܐ ܘܡܟܝܟ ܐܢܐ ܒܠܒܝ̣ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܝ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܩܪܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ̣ ܘܡܚܕܐ ܕܢܣ̣ܒ ܟܣܐ ܒܐܝܕܗ ܐܪܓܫ ܒܚܘܫܒܐ ܡܛܠ ³⁵ܡܢܝ ܠܡܘܬܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܣܒܐ ܢܙܝܪܐ ܗܘܐ ܡܢ ܚܡ̣ܪܐ
DadQaṭ:ComAscet ܦܗܝܐ ܕܡܕܥܐ ܇ ܪܥܝܢܐ ܕܝܢ ܦܗܝܐ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܕܢܐܨܕ ¹0ܗ̣ܘ ܒܗ ܡܛܠ ܠܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ X ܡܡܟܟܝܢ̣ ܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܠܪܥܝܢܐ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܠܐ ܩ̇ܢܐ ܝܕܥܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܕܦܪܫܐ ܡܝܬܪܬܐ̣̈ ܐܘ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܕܢܪܦܝܘܗܝ ܠܗ̇ܘ ܕܘܒܪܐ ܕܠܐ ܢܦܠ ܒܪܦܝܘܬܐ̣ ܐܘ
DadQaṭ:ComAscet ܐܠܗܐ̣ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܫܝܛܐ ܘܠܐ ܚܫܝܒܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܡܛܠ ܆ ²ܕܢܐܡܪ : |ܕܐܢ ܬܩܢܐ ܡܘܟܟܐ XX Xܢ ܘܬܫܘܛ ܢܦܫܟ ܒܨܒܝܢܟ
DadQaṭ:ComAscet ܕܐܡܪܝܢ ܐܒܗܬܐ̈ : ܕܐܝܟܢܐ ܕܥܡܘܕܐ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܠܡܣܩܘ ܡܛܠ X X ܘܪܘܓܙܗ̣ ܘܡܬܡܠܐ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܡܘܟܟܐ .
DadQaṭ:ComAscet ܕܡܘܟܟܐ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܡܢ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܛܠ ܘܡܥܝܕ ³⁸ܢܦܫܗ ܒܥܡܠܐ̈ ܕܪܥܝܢܐ̣ ܡܬܡܟܟ X ܒܢܦܫܗ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܫܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܢܣܒܝܢ ܚܝܠܐ ܠܡܣܥܪܘ ¹0ܐܬܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܡܛܠ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢX ܆ O⬩ ܕܢܐܡܪ : ܕܐܟܙܢܐ ܕܐܪܛܝܩܘ̈ ܐܦܢ
DadQaṭ:ComAscet ܕܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܫܬܐܣܬܐ ܕܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܐܬܠܝܛܐ̈ ܙܪܝܙܐ̈ ܕܥܠ ²¹ܡܣܪܩܘܬܐ ܘܐܟܣܢܝܘܬܐ ܇
DadQaṭ:ComAscet ܕܗ̣ܘ ܣܛܢܐ X ܚܝܠܬܢ ܡܢܝ ܘܒܩܛܝܪܐ ܕܒ̇ܪ ܠܗ ܠܪܥܝܢܝ ܡܛܠ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܚܘܫܒܐ̈ ⁵ܕܡܙܝܥܝܢ ܒܝ ܫܐܕܐ̣̈
DadQaṭ:ComAscet ⁴ܡܛܠ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܩܝܡ ܨܒܝܢܟ ⁵ܘܬܙܟܐ ܒܚܪܝܢܐ ܘܠܐ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ : X ¹ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܢܗܠܟ ²ܨܒܝܢܟ ܆ X ܘܕܢܐܡܪ : ³
DadQaṭ:ComAscet ² ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܐܝܩܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ³ܕܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ⁴ܐܣܝܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܝܬܘܗܝ : X ܗ̇ܝ ܕܬܚܒ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ¹ܕܐܒ̇ܕ ܆ O⬩ܕܢܐܡܪ :
DadQaṭ:ComAscet ܚܕ ܡܢ ܐܚ̈ ܐ ³⁸ܕܠܐ ܫ̇ܬܐ ܚܡ̣ܪܐ̣ ܐܡ̣ܪ : ܚܡ̣ܪܐ ܒܟܝܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܠܓܡܪ ܠܐ ܛ̇ܥܡ ܗܘܐ . Xܝ ܐܒ̇ܐ ܕܝܢ ܦܘܡܢ ܟܕ ܐܬܐܡܪ ܠܗ
DadQaṭ:ComAscet ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܘܐܪܒܥܐ̈ ܩܪܒܐ̈ ܡܥܘܟܝܢ ܠܟ : XX ܡܛܠ ܬܐܬܪ ܐܢܘܢ ܆ ܘܐܢܕܝܢ ܠܐ̣ ܠܐ ܫ̇ܠܐ ܚܘܫܒܟ ܡܢ ܕܢܫܓܫܟ̣
DadQaṭ:ComAscet ܕܨܠܝܒܐ ܠܗܢܐ ܐܓܘܢܐ ܩ̇ܪܐ ܡܪܢ . ܡܢ ܗܢܐ X ܠܡ ¹0ܐܓܘܢܐ ܡܛܠ ܟܕ ܣ̇ܬܪ Xܢܘܡܒܛܠ ܠܗܘܢ X ܡܢ ܪܥܝܢܗ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ ܢܨܠܐ ܇