simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܃ ܘܗܠܝܢ ܡܝܬܪܬ̈ ܐ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܛܠ ܓܒܪܐ ܩܕܝܫܐ ܢܛܘܪܐ ܚܬܝܬܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ
BarAphton:ActsSev ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ ܟܕ ܛܝܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܆ ܫܢܝ ܡܢ ܡܛܠ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܘܐܦ ܡܢܝܚܝܢ ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܘܒܝܬܝܘܬܐ̣ ܝ ܂ ܘܓܒܝܬܐ ܂ ܘܟܢ ܐܬ ܐܡܪܘ ܗܟܢܐ̣
BarṢal:ComGosp ܕܨ ܒ̣ܐ ܕܢܥܒܕ ܬܡܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܓܕܪܝܐ̈ ܂ ܐܟܡ̇ܢ ܡܛܠ ܂ ܫܐܠܬܗ ܟܕ ܥ̣ܠ 1ܒܚܙ ܪܐ̈ ܂ ܒܪܡ ܠܘ ܨܒܝܢܗ ܥܒ̣ܕ ܬܡܢ ܂ ܐܠܐ
MiaphysiteDocs ܪܚܡܘܗܝ̈ ܝܗ̇ܒ ܚܝܐ̈ ܘܚܘܠܡܢܐ ܂ ܂ ܘܡܛܠ ܬܘܒ ܕܐܡ̣ܪܬ ܠܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܒܥܘܗܕܢܐ ܗܢܐ ܥܕܡܐ ܠܡܥܠܝ ܨܘܡܐ ܃ ܟܕ ܐܠܗܐ
SevAnt:madHym ܕܬܕܡܪܬܐܝ̈ ܘܬܡܝXܬܐ̈ ܥܒ̣ܕܬ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡ̇ܣܒܪܝܢܢ ܥܠ ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܐܝܣܪܐܠ ܡܬܝܕ ܥܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܫ̇ܒܚ ܠܫܡܟ X ܩܕ ܫܐ
JnRufus:Pleroph ܕܚܪܡܐ ܐܝܬ ܒܝܢܪܗܘܢẌ ܕܕܡܝܢ̈ ܠܗܠܝܢ̇X ܕܢܒܝܐ ܐܪܡܝܐ ܡܛܠ . ܡܪܠ ܕܡܪܝܐ ܡܣܟܢܗ̇ . ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ Xܪܘܫܥܝܗ̇̈ . X
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬ ܗܘ ܐܓܪܐ ܠܒܢܝܟܝ̈ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ . ܛܒܐܝܬ ܓܝܪ ܡܦܫܩܢܐ ܡܛܠ ܡܪܝܐ . ܢ̣̇ܫܠܐ ܩܠܟܝ ܡܢ ܒ̣ܟܝܐ : ܘܥܝܢܝܟܝ̈ ܡܢ ܕܡܥܐ̈ ܆
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢ ܗ̣ܘܘ ܒܪܝܐ̈ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܃ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ ܂ ܝ ܫܘܪܝܐ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ ܃ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܂
BarKoni:Schol ܟܗ ܢܘܬܗ ܂ ܡܓܣܐ̈ ܝ ܬܘܒ ܬܢܢ ܐܘ ܥܡܘܕܐ̈ ܕܫܩܝܠܝܢ ܗܘܘܝ ܡܛܠ ܂ ܐܪܫܟܝܐ ܂ ܐܘ ܡܢܝ ܐܪܫܟ ܡܠܟܐ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܐܘ
EliaNis:Chron ܕܐܝܬ ܗ̇ ܗܘܬ ܫܘܝܬܐ ܂ ܘܒܗ̇ܢܐ ܙܢܐ ܐܘܣܦܢ ܠܟܠ ܫܢܬܐ ܡܛܠ ܟܒܝܫܬܐ ܒܓܘܡܕܐ ܩܕܡܝܬܐ ܂ ܘܗܟܘܬ ܒܫܢܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ̈ ܒܬܪܟܢ ܡ̣ܢ ܙܘܥܐ ܕܟܘܡܘ̈ ܘܢܩܫ ܪܫܐ ܡܛܠ ܘܠܠܝܐ ܂ ܐܢ ܡܛܠ ܝܘܩܪܐ ܕܡܐܟܠܐ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܢܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܃ ܐܘ
SevAnt:Epist ܗ̇ܝ ܕܡܚܒܝܢ ܗܘܘ ¹ܘܝܕܝܥܐܝܬ ܠܝܫܘܥ : ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܐܬܝܩܪܘ ܗ̇ܢܘܢ ܬܠܬܐ : ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܕܒܫܒܐ ܫܘܪܝ ܥܠܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܒܚܕܒܫܒܐ ܃ ܐܠܐ ܡܛܠ ܒܝܕ ܝ ܡܘܫܐ ܂ ܘܠܡܢܐ ܒܬܪܝܢܒܫܒܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܚܕܒܫܒܐ ܂
Tim1:Epist ܗ̇ܢܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥ̇ܢܕܝܢ ܗ̇ܘܝܐ ܃ ܡܛܠ ܢܡܘܣ ܘܕܫܘܚܠܦ ܙܢܐ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܫ̇ܘܝܢܢ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܀ ܀ ܘܐܬ̣ܐ ܥܡ̣ܪ ܒܟܦܪܢܚܘܡ ܃ ܗ̇ ܡܛܠ X0 ܠܚܣܡܗܘܢ ܕܝܘܕܐ ܕܠܘܬܗ ܀ ܀ ܘܫܒ̣ܩܗ̇ ܠܢܨܪܬ ܃ ܗ̇ ܂ ܂
Babai:BookUnion ܚܕܝܘܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܠܐܢܫܘܬܐ ܥܡ ܐܠܗܘܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܡܛܠ ܒܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦܠܐ ܬܘܣܦܬܐ ܗܘ̣ܬ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܝܛܬܐ : ܐܝܟ ܕܒܝ̣̇ܫܝܬܐ ܕܓܢܣܐ . ܠܐ ܡܛܠ ܐܫ̇ܬܡܗ̣ ܆ ܟܕ ܚ̣ܙܐ ܒܝ ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܡܘX ܕܝ̇ܝܢܐ ܐܢܫܝܐ .
Chron1234 ܡܢܐ ܠܐ ܩܡ̣ܬ ܡܢ ܕܘܟܬܟ ܃ ܘܐܪܥ̣ܬ ܠܡܥܠܬܐ ܕܝܠܝ ܃ ܐܝܟ ܡܛܠ ܝܘܢܐܝܬ ܙܥܝܦܐܝܬ ܂ ܕܐܘ ܦܣܝܩ ܣܒܪܐ ܂ ܘܕܘܐ ܝ ܬܠܝܬܐܝܬ ܃
JnEph:ActsEastSaints ܡܪܢ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܠܚܫܐ ܡܛ̣ܝܒ ܐܢܐ ܆ ܘܥܡ ܟܦܘܪܐ̈ ܕܡ̇ܨܚܝܢ ܡܛܠ ܢܦܫܟ ܆ ܘ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܣܪܓܝܣ̣ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܐܒܘܢ . ܨ̇ ܠܐ ܥܠܝ