simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ· ܘܫܪܟܐ ܕܬܐܘܪܝܐܣ̈ ܕܠܗ ܠܩܘܡܐ XXXXXX ܡܛܠ X10 1⬩13 . Xdd 7 : X9dd 98dd 99 1⬩00 . dd 13 : X10 79
ComGenExod ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܝܠܐ . ¹²ܗܕܐ ܕܡܚܘܐ ܠܗ̇ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ : ܡܛܠ ܕܘܠܝܬܐ . ܠܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܫܚܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܐ ܡܠܝܠܬܐ̈ . ܐܠܘ ܠܐ
JacSer:memJephDaught ܚܘܒܟ ܕܢܨܘܪܟ ܗܘܐ ܕܝܗܒܟ ܐܒܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܢ ܛܠܢܝܬܟ ܢܦܠܬ ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܠܘܕܗ̇ ܡܬܢܟܣܐ ܗܘܬ ܐܒܐ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܒܪܬܗ ܠܩܛܠܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܐܬܐ ܡܠܬܐ ܘܗܘܐ ܦܓܪܐ ܦܓܪܐ ܕܫܩܠ ܐܛܥܝ ܠܒܝܫܐ ܕܐܩܪܒ ܡܛܠ ܡܢ ܐܩܪܒ ܥܡܗ ܕܐܠܘ ܝܕܥܗ ܥܪܩ ܗܘܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܩܪܒ ܗܘܐ ܐܠܐ
JacSer:memProphElij ܡܠܟ݁ܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܗ 310 ܘܕܢܚܙܘܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܨܝܕ ܐܠܝܐ ܘܡܢ ܦܐܫ ܗܘܐ ܡܢ ܗܘ ܫܡܥܐ ܘܡܢ ܦܘܩܕܢܐ
ActsSlaveChrist ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܚܒܪܐ ܝܘܕܝܐ ܕܢܐܟܘܠ ܥܡܗ ܘܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܕܥܡ ܡܛܠ ܘܒܢܝ̈ ܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܦܘܫ
BarEbr:CandSanc ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܥܠܝܐ̈ ܕܡܫܒܚܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܡܪܐ ܡܛܠ ³ܐܡ̣ܪ ܕܢܢ ⁴ܠܡܝܐ̈ ܡܝܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ
SergStyl:epLuqJew ܕܠܐ ܫܒܩ̣ܬ ܠܢܦܫܝ ܒܫܝܘܠ ܆ ܘܠܐ ܝܗܒ̣ܬ ܠܚܣܝܟ ܕܢܚܙܐ ܡܛܠ ܢܚܘܢ ܡܝ̣ܬܐ̈ . ܘܕܩܐܡ ܡܢ ܒܝܬ X⁰ܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܘܝܕ
JnDara:OnOfferings ¹²ܕܟܢܥܢܝܐ ܐ ܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܘ ܠܘ ܡܢ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . [X]ܘ ܡܛܠ ܘܚܡܪܐ ܆ ¹¹ X[ . . . ]ܐܝܬ ܘܗܝ ܗܘܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕ ܡܢ ܥܡܡܐ̣̈
Eph:madLuqHeres ²ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܩܪܝܪ ܐܦ ܚܡܝܡ³ ܘܡܟܝܠ ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܡܢ ܡܐ ܡܛܠ ܠܣܟܠܐ̈ ¹ܘܚܟܝܡܐ̈ X ܐܢ ܓܝܪ ܚܡܝܡܐ̈ ܡܘܠܕܝܢ ܘܩܪܝܪܐ̈
JacSer:memElishRevDeadMan ܦܘܪܣܐ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܫܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ܘܡܢ ܦܘܪܩܢܐ ܘܗܘܘ ܡܛܠ ܥܠ ܗܘ ܚܝܐ ܒܪ ܥܒܪܝܐ̈ 325 ܕܠܐ ܢܗܠܘܢ ܒܗ ܡܐ ܕܣܝܡ ܒܫܝܘܠ
ActsMarMaʿIn ܡܫܝܚܐ ܆ ܘܠܐ ܟ̇ܦܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܗܘ ܒܢܦܫܗ . ܡܢܘ ܟܝ ܡܛܠ . ܚ̇ܙܐ ܗܘܐ ܕܐܝܟܢܐ ܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈
Nars:memCreat ܛܟܣܐ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܘܬܘܒ ܚܕ ܐܢܘܢ ܒܗܝ ܕܟܝܢܐ ܫܘܐ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܚܕ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܟܡܐ ܐܢ ܚܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܕܒܗܘܢ . ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ ܗܕܐ ܆ ܕܗܘ ܡܢ ܕܫܪܝ ܒܟܘܢ ܥܒܕܐ̈ ܛܒܐ̈ ܇ ܗܘ ܡܛܠ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܂ ܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ .
Ath:Inc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .
JacSer:memTransfig ܚܘܒܟ ܘܬܐܪܒ ܥܡܟ ܡܢܟ ܡܠܬܐ ܡܐ ܕܡܠܠܬܟ ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܙܥܪ ܡܛܠ ܠܗ̇ ܐܣܩ ܬܡܛܐ ܠܘܬܟ ܘܬܙܡܪ ܠܟ ܐܬܡܟܟ ܠܗ ܠܡܐܡܪܐ ܢܡܠܠܟ
ActsStAnth ܫܡܗ X⁵ܕܐܦ ܒܗ̇ ⁵⁶ܒܗܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܢܐܪܒ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܟܐܢܐ XX Xܛܘܒܬܢܐ X ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܇ X⁴ܘܣܟܐ
P:Cor [AB] ܓܝܪ ܕܒܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܠܐ ܝܕܥ ܥܠܡܐ ܒܚܟܡܬܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܨܒܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܗܐ ܐܫܛܝܗ̇ ܐܠܗܐ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ .
JacSer:memEstabCreat ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܐ ܒܪܐ ܒܪܝܬܐ̈ 105 ܘܢܚܬ ܢܒܪܐ ܒܪܝܢ̈ ܒܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܗܘܐ ܥܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܠܘ ܣܘܢܩܢܗ ܒܥܐ ܕܢܡܠܐ ܒܥܠܡܐ ܕܒܪܐ ܐܠܐ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܗܢܐ ܬܩܦ ܗܘܐ ܪܘܓܙܐ ܥܠ ܝܣܪܝܠ ܟܕ ܡܘܐܒܝܐ ܒܪܗ ܥܠ ܫܘܪܐ ܡܛܠ ܕܡܥܕܪ ܠܗ 288 130 ܘܠܝ ܥܡܝ ܫܛܢܝ ܟܕ ܥܘܕܪܢܝ̈ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ