simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܛܠܢܐܝܬ̣ ܠܥܘܪܠܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܦܣ̇ܩܐ . ܥܡܕܐ ܕܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܚ̇ܘܝ ܇ ܗ̇ܘ ܕܛܘܦܣܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܓܙܘܪܬܐ . ܕܗ̇ܝ
SevAnt:Epist ܐܫܬܢܝ . ܟܗܢܝܐ̈ ܇ ܕܚܢܘܟ ܡ̇ܢ ܐܫ̇ܬܝ ܇ ܐܠܝܐ ܕܝܢ ܐܠܝܐ ܡ̇ܢ ܕܢܗܝܡܢ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܘܝܬܐ̈ ܆ ܕܚܢܘܟ
SevAnt:Epist ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܢܝܫܗ ܕܩܘܠܘܣ ܗܢܐ ܐܝܪܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܪܡܕܡ ܕܪܒX ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܕܐܝܟ ܕܒܦ̇ܣܩܐ ܠܗܕܐ ܢܣܒ̇ܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈
SevAnt:Epist ܗ̇ܝ ܕܕܡ̇ܐ ܇ ܐܦܩܬ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕXܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ . ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘXܣ ܟܢܘܫܝܐ ܕܩ̇ܝܦܐ ܟܢܝܗ̇ ܇ Xܟܕ ܐܥܠܬX
SevAnt:Epist ¹ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܕܥܬܝܪܐ̈ ܟܝܬ ܘܕܡܣܟܢܐ̈ : ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ . ܚܕܐ ܬܬܕܒܪ ܘ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܬܫܬܒܩ . ܘܠܗܠܝܢ ܡܩܕܡ ܡܩܝܡ
SevAnt:Epist ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܝܢ ܕܫܠܡܝܢ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܇ ܡ̇ܢ X ܕܠܪܚܡ̇ܝ̈ ܝܗ̇ܒܬ . ܘܡܢܐ ܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܇ ܐܢ X ܗ̣ܘ ܕܠܐܢܫܐ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܆ ܕܠܐ ܫܘܪܝ̣ ܘܠܐ ܥܒܝܕܬܐ . ܘܕܠܐ ܓܫܘܡ̣ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܡܫܚܠܦܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ . ܕܐ
SevAnt:Epist ܡ̇ܦܪܫܬܐ . ܘܠܐ ܒܠܝܠܬܐX . ܠܐ ܡܦܪܫܬܐ ܕܝܢ̣ ܒܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܆ ܒܩܢܘܡܐ̈
SevAnt:Epist ܕܥܡ ܝܘܡܐ ܡܝܩܪܐ ܡܬܚܝܕ ܆ ܘܠܘ ܠܠܝܠܝܐ ܕܒܬܪܟܢ . ܡ̣ܝܢ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܆ ܠܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܩ̣ܝܡ ܡܝܩܪܝܢܢ . ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܕܗܠܝܢ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܐܠܦ . ܘܠܡܠܬܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܝܠܬܐ ܐܝ̣ܦ ܡ̇ܢ ܡܠܦܢܝܬܐ̈ . ܚܕܐ ܡܫܬܩܠܐ ܘܚܕܐ ܡܫܬܒܩܐ . ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:Epist ܡܠܐܟܐ ܘܡܚܠ ܗܘܐ ܠܝܫܘܥ : ܘܕܘܥܬܗ ܢܛܦܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܫܠܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܘܘܐ ܐܠܗܝܐ ܒܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܣܡ : ܕܩ̇ܐܡ ܗܘܐ
SevAnt:Epist ܒܒܪܐ : ܒܪܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܐܒܐ : ܐܟܚܕܐ ܡ̣ܣܬܟܠ ܘܐܟܚܕܐ ܥ̇ܐܠ ܡ̇ܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܡܠܬܐ ܘܕܠܐ ܦܘܠܝܓܐ ܡܬܩܒܠܐ : ܕܐܒܐ
SevAnt:Epist ܆ ܠܐܝܢܐ ܕܟܪܝܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܩܪܒܘܗܝ ܠܘܬܟܘܢ . ܒܙܒܢ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ ܗܠܝܝܢ - ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܦܩ̇ܕ . ܠܢ ܫܠܝܚܐ̣ ܘܐܡ̇ܪ̇ ܇ ܒܙܒܢ
SevAnt:Epist ܝܗܘܕܝܬܐ ܗܝ ܡܫܡܠܝܐܝܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܚܢܦܝܬܐ . ܘܕܣܓܝܐܘܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܪܚܡܬ ܐܝܩܪܐ ܘܝ . ܗܕܐ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ . ܘܗ̇ܝ
SevAnt:Epist ܒܟܬܒܐ ܐܚܪܡܘ : ܠܘܬ ܕܝܢ ܛܝܡܬܐܘܣ ܪܝܫ ܡܘܬܒܐ ܕܡܕܝܢܬ ܡ̇ܢ ܗܘܘ ܟܠܘܘܢ ܐܦܣܩܦܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ : ܘܠܣܘܢܗܕܣ
SevAnt:Epist ܐܬ̣ܝܠܕ ܇ ܪܘܚܐ ܕܝܝܢ ܢ̇ܦܩ . ܘܨܐܕܘܗܝ ܐܝܬ ܢ ܡܣܩܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܘܡܬܝܕܥ . . ܡܢ ܐܒܐ ܓܝܪ̣ ܐܝܢ ܕܠܐ ܙܒܢܐ ܡܪܘܡܐܝܪ ܒܪܐ
SevAnt:Epist ¹ܚܢܦܝܬܐ ܡܪܚܩܢ̈ ܘܘܝ̈ ܇ ܠܝܫܪܪܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܛܠܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܆ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܗܝܝܢ̈ ܕܡܢ ܕܚܠܬ ܫܐܕܐ̈
SevAnt:Epist ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ . ܐܥܒܕ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܀ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐ̇ ܬܚܝܕ ܆ ܐܟܚܕ ܚܫܝ̣ܒ ܥܡܗ̇ . ܟܕ ܡ̇ܒܝܬܐ ܠܗ
SevAnt:Epist ܡܠܪܐ ܣ̇ܥܪ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܡ̇ܫܡܐ̣ ܡ̇ܢ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܕܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܆ ܡܕܡ ܕܐܝܪܘܗܝ ܕܝܠܗ̇ . ܟܕ ܗ̣ܘ
SevAnt:Epist ܕܒܒܪܢܫܐ ܗܘ̣ܬ ܆ ܣܦ̇ܩ ܠܗ̇ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܗܕܐ ܕܓܠܝܬܐ ܡ̇ܢ ܫܚܝܡܬܐ ܢܚܫܒܝܗ̇ ²ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܘ ܕܡܠܬܐ : ܐܝܟ