simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܣ ܝ̇ܕܥ ܗ̇ܘܝܬ · ܆ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܐܟܘܬܟ ܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܗܟܝܠ ܠܐ ܐܪܝܡ̣ܬܗ̇ ܠܗܦܟܬܐ ܡܢ ܟܬܒܘܢܟ ܝ · ܚܫܘܟܝܐ ܆ 3ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܐܦܢ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡ̇ܕܪܟ ܘX ܐܬܘܬܐ ܃ ܂ ܝX ܟܠ ܡܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ̇ ܙ·ܬܣܬܥܪ ܂ ܘܗܐ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܕܐܬ̇ܐ ܙܘܓܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܡܢܟ ܡܬXܡܪܝܢ ܇ Xܝ ܂ ܠܘܬ