simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܟܠܗ ܠܡܕܪܟܘ . ܠܐ 37ܡܬܥܩܒܢܐ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܒܟܠܗܝܢ ܘܠܐ ܟܠ ܙܒܢܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܡܪܚܝܢ ܚܢܢ ܕܢܥܩܒ̣ 36ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܪܝܢ̈ 80 ܕܒܗܘ ܕܪܐ ܢܬܟܬܫ ܗܘܐ ܥܠ ܙܟܘܬܐ ܟܢܫ ܝܗܠܘܗܝ̈ ܟܠ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ܕܪܐ ܒܬܟܝܠܘܬܐ ܘܟܒܪ ܐܚܝ̈ ܐܗܡܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ
JacSer:memSinWomLordForgav 80 ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ ܐܝܬ ܠܗ ܢܬܠ ܟܕ ܠܐ ܡܡܐܢ ܛܘܦܬܐ ܟܠ ܢܥܬܪ ܡܢܗ ܕܠܐ ܟܠܝܬܐ ܒܥܝ ܚܛܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܒܕܝܠܗ ܗܘ ܚܐܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܡܠܚܐ ܬܦܟܗ ܃ ܒܡܢܐ ܬܬܡܠܚ ܂ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܘܕܠܐ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܃ ܘܕܠܐ ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂
JacSer:memElishCapSam ܛܒܬܐ̈ ܡܬܝܗܒܢ̈ ܠܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܢ ܐܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܕܝܠܢ ܐܢܝܢ ܟܠ ܢܗܝܪܐ ܘܝܗܒܐ ܥܘܬܪܐ̈ ܘܓܙܐ̈ ܟܣܝܐ̈ ܠܕܫܡܥ ܠܗ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܗܘܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܬܠܐ ܐܘ ܡܢ ܐܡܕ̣ ܂ ܟܠ ܡܢ ܗܕܐ̣ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܝ̇ܬܒܐ ܥܠ ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂
Ath:Inc ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܐ ܗܘܐ . ܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܟܠܡܕܡ ܫܚܝܡܐܝܬ ܟܠ ܠܒܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܓܠܝܢ̈ ܘܡܬܚܙܝܢ ܐܡܪܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܢܦܫܗ
BarḤadbš:Acts ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ . ܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܡܬܡܛܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܩܛܝܢܝ̈ ܗܦܟܬܐ̈ ܩܕܡܘܗܝ ܒܙܢܐ ܕܝܠܘܦܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ .
P:Rom [AB] ܥܘܠܘܬܐ ܂ ܘܙܢܝܘܬܐ ܂ ܘܡܪܝܪܘܬܐ ܂ ܘܒܝܫܘܬܐ ܂ ܘܥܠܘܒܘܬܐ ܟܠ ܕܣܪܝܩܘܬܐ . ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܘܠܐ . ܟܕ ܡܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ܙܢܐ ܕܩ̇ܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ . ܚܕܝܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܝ ܟܠ ܕܚܣܘܟܬܢܘܬܐ . ܘܕܐܠܗܐ . ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ . ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ
JacSer:memPartakHolyMyst ܡܢ ܕܠܐܐ ܢܐܬܐ ܢܬܬܢܝܚ ܥܠ ܦܬܘܪܗ̇ ܦܬܝܚܝܢ ܬܪܥܝܗ̇̈ ܟܠ ܕܛܘܪܦܝܟܘܢ̈ ܥܕܬܐ ܒܥܠܡܐ ܠܡܐܢܐ ܗܝ ܪܒܐ ܕܡܠܐ ܫܝܢܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³ X ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܥܬܪܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܠܐ ܟܠ . ܣܝܡܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܘܡܥܠܝܬܐ X . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ
JacSer:memElijAscendsHeav ܚܘܫܒܝܢ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܕܠܥܠ ܢܗܘܐ ܡܕܝܪ ܠܒܗ ܥܡ ܐܠܗܐ ܪܚܡܬ ܟܠ ܐܠܗܐ ܘܢܨܒܗ̇ ܨܐܕܘܗܝ ܕܗܘܬ ܫܬܝܐ ܡܢ ܡܒܘܥܗ ܐܘܓܝ ܡܢܗ
PhiloxMab:epPatricius ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܢܛܪܘܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܣ̇ܗܕܐ⁴⁶ . XXXX . ܟܠ ܘܗ̇ܢܘ ܢܝܫܗ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ X⁴ܕܩ̇ܐܡ ܒܗܘܢX . ⁴ܕܡܢ
JacSer:memZacchTaxColl ܡܐ ܕܐܫܟܚ ܥܠ ܬܓܪܐ̈ ܘܕܠܐ ܚܛܘܦܝܐ ܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܡܗܠܟܘ ܟܠ ܡܢ ܐܢܩܬܐ̈ ܘܕܠܐ ܕܝܠܗ ܒܙܬܐ ܚܡܠ ܗܘܐ ܣܓܝܐܝܬ ܗܢܐ ܕܐܥܕܝ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆ ܐܦܢ ܚܘܫܒܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܡ̇ܕܪܟ ܘX ܐܬܘܬܐ ܃ ܂ ܝX ܟܠ ܡܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ
JnDara:OnOfferings ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܝܟܐ ܕܗ̣ܘ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܪܙܗ . ܘܗܟܢܐ ܟܠ ܫܠܝܚܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܗܢܐ ܣܝܡܐ̣ X ܐܬܒܕܪܘ ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇
AntiTriThWrit ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܀ ܀ ܦܬ̣ܚ ܐܦܢ ܗܫ̣ܐ ܐܕܢܝܟ̈ ܟܠ : ܡܡܪܚ ܠܡܦܪܫܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܆ ܟܕ ܩܢܘܡܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ
P:3Macc [AB] . ܕܢܗܦܘܟ ܦܘܪܥܢܐ ܘܒܝܫܬܐ ܥܠ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܢܗܡܐ ܟܠ ܓܝܪ ܠܟܠܗ ܥܡܢ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܘܩܪܝܢ ܠܗܘ ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ
JacSer:memNativ 179 ܥܠ ܗܝ ܕܐܬܝܬ ܒܥܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܠܡܡܠܠܘ 15 ܕܬܚܝܬ ܡܠܬܐ ܟܠ ܠܐ ܐܬܬܚܬܝܬ ܠܐ ܡܠܠܢܟ ܡܢ ܓܝܪ ܡܛܐ ܢܡܠܠܟ ܒܐܬܪܟ ܕܓܢܐ ܡܢ