simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܝܬܝܪ ܘܪܒܢ̈ . ܠܗܠܝܢ ܟܝܬ . ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܪܝܒ ܆ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܇ ܢܘܣܦ ܠܟܘܢ ܝܕܥܬܐ ܇ ܘܢܣ̣ܝܡ ܠܟܘܢ ܢܡܘܣܐ ܇
SevAnt:CathHom ܕܐ̇ܡܪܬ ܠܟܘܢ : ܘܬܘܒ : ܬܘܒ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ 1ܕܝܠܝ ܒܫܡܝܐ : ܗ̣ܘ ܢܠܦܟܘܢ ܟܠܗܝܢ : ܘܢܗܕܟܘܢ ܟܠܗܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ : ܘܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܕܝܕܢ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܕܫܟܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܘܛܢܦܝܢ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܕܐܡܪܬ ܕܐܦܠܐ ܦܐܝܢ̈ : ܡܕܝܢ ܢܒܥܐ ܕܡܢܘ ܕܝܪܒ ܒܥܠܬ ܡܫܚܐ ܗܠܝܢ : ܐܝܟܘ ܕܫ̇ܘܐ ܥܡ ܝܠܘܕܗ ܘܪܘܚܐ ܕܡܢܗ . ܘܐܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X X X ܢܟܦܘܪ ܒܗܝ ܕ : ܕ . XiXeXXeXXeX oXoX ܗܠܝܢ ܢ : XXX XXeXXoXX X XiiiXiܝ X X X ܡܢܢܒXܣ ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܬܐ̈ . ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦ̇ܝܢ ܕܠܝܠܘܬܐ̈ ܘܕܐܝܡܡܐ ܐܠܦ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܆ ¹ܘܟܢ ܙܟܝܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܫܬܠܡܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܒܘܠܝܬܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܘܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܕܢܩܝܦ ܠܗ ܐܘ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ ܆ ܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܢ . ܐ ܀ 274ܘܐܢ
Pall:LausHist ܐܢܘܢ ܛܒܥܐ̈ . X ܘܡܚܬ X ⁴²ܠܗ̇ ܬܘܒ X ⁴³ܠܬܚܬܝܐ̈ X ܗܠܝܢ | ⁴0ܕܡܣܪܚܢ̈ XX ⁴¹ ܐܦܝܗܝܢ̈ ܘܦܓܪܝܗܝܢ̣̈ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ :
ComGenExod ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ ܬܫܥܝܬܗ . ⁷⁹ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܢܘ]ܢ ܗܠܝܢ ܩܘܕܫܝܢ ]ܗܘ . ܗܢܘ X⁷[ܦܘܪܫ ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ
HistChurchEast ܒܪܝܬܐ̈ ¹ܕܠܝ ܡ-ܫܠܡܢ ²ܠܟ ܐܬܠ . ܘܐܢ ܡܫܠܡܘ ܡܫܠܡܢ ܠܟ ܆ ܗܠܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܕܣܛܢܐ ܐܣܬܟܠ ܆ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܡܕܡ . ܟܠܗܝܢ ܠܡ
BarEbr:CandSanc ܝܕܝܥܐ ܕܕܠܐ ܦܐܪܐ̈ ܗܘ ܗܘܕܝܐ . ܗܟܘܬ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܣ̣ܬܥܪ . ܝ XX XX ܘܟܕ ܡܬܗܕܐ ܒܪܢܫܐ ܘܟܕ ܠܐ ܡܬܗܕܐ . ܘܡܢ
P:ApocBar [AB] ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ ܟܕ ܝܩܕ . ܘܠܓܦܬܐ ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܝ ܘܟܠ ܗܠܝܢ ܙܒܢܟ ܐܚܪܝܐ ܕܒܗ ܬܘܒ ܬܐܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܩ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܡܩ̣ܝܡ ܝܕܝܥܐ ܓܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܡ̣ܫܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠܢ . X ܕܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܐ̈ ܩܝܡܢ ܠܗ ܘܫܪܟܢ .
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܒܪ : ܐܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ : ܗܠܝܢ ܆ ܠܬܫܢܝܩܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܢܬ ܛܪܘܢ . ܥܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܡ̇ܦܬܚ ܗܘܐ ܩܒܪܐ̈ ܆ ܘܡܩ̣ܝܡ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ
Sahd:memSolitar ܙܥܘܪܐ̈ . ܕܡܠܐܟܝܗܘܢ̈ ܓܝܕ̇ ܒܟܠܙܒ̣ܢ ܚ̇ܙܝܢ ܦܪܨܘܦܗ ܗܠܝܢ ܒܡܠܐܟܝܗܘܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܚܙܘ̇ ܠܐ ܠܡ ܬ̇ܒܣܘܢ ܥܠ ܚܕ X ܡܢ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܩܕܡXܝ̈ ܬܐ̣ܡܪܝ̈ ܘܐܡ̣ܪ . ܘܢܡ̣ܠܟ ܥܠ ܒܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܕܘܝܕ : ܗ̇ܢܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡ̣ܠܟܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܠܘ̣ܬ ܐܦ
BarEbr:CandSanc ܕ ܐܝܬܝXܝẌ̈ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܗܠܝܢ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܡXܝ̇ ܕ ܒܪܘܐ . ܕ ܘܥܐ ܗܘ ܕ ܝ̇ܬܗ ܘܕ ܟXX
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܦ ܠܢ 13ܐܠܗܐ ܓܠܝܐܝܬ . ܟܕ ܚܘܝ ܠܢ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ |M 123b|ܫܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܕ . 12ܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܒܝܕ