simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܗܟܢ ܝܠܦܝܢܢ ܕܡܨ ܛܠܝܢܐ̈ ܘܡܠܐܟܐ̈ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܒܥܝܪܐ . ܡܢ