simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇ ܥܘ ܕܟ̇ܬܒ ܐܠܐ ܕܡܙ̇ܝܢ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܚ̇ܘܝܘ ܇ ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܟ̇ܘܠܝܘܬ X ܙܝܢܐ ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈
JacSer:memElishAppSaints ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܡܢܗ̇ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܚܝܪܐ ܘܚܙܝܐ ܗܠܝܢ ܘܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ̈ ܚܙܝܐ ܠܕܝܘܐ̈ ܘܠܡܠܐܟܐ̈ 35 ܘܠܐ ܟܣܝܢ
BarḤadbš:Acts ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ ܕܕܘܒܪܝܗܘܢ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܙܢܐ ܗܠܝܢ ܠܪܥܝܢܐ ܘܡܦ̣ܕܝܢ ܡܦܩ̣ܝܢ ܠܗ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ
AntiTriThWrit ܆ ܐ ܠܟ ܕܐܝܟ ܕܡܝܢ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗ̇ܦܟܬܟ : ܘܬܘܕܝܬܗ ܕ ܗܠܝܢ ܣܦܝܩܐ̈ ܢܦܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ
Eph:Adden ܕܒܦܓܪܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܣܐ ܐܢܘܢ ܕܢܕܥ ܕܟܡܐ ܡܚܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܚܐܪܘܬܐ ܕܝܢ ܨܒܝܢܗ̇ ܗܘܝܘ ܩܠܝܕܐ ܕܡܫܡܥܬܗ̇ X ܠܡܘܡܐ̈
GeorgArabs:HomMarSevAnt X ܆ ⁴ ܡܛܠ ܡ̇ܢܐ ܗܐ ܫܬܝܩ ܐܢܬ ܡܢ ܩܘܠܣܘܗܝ̈ X0 ܐܦܢ ܗܠܝܢ ܗܘ̇ ܚܟܝܡܐ . XX X2ܘܓܒܪܐ ܗܢܐ ܘܐܦ] ⁴⁴ܡܠܦܢܐ ܕܟܠܗܝܢ
Sahd:memSolitar ܕܝܠܗ ܆ ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܐܢܐ X ܚܠܫܐ ܒܡܠܬܐ-- ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܕܥܐ ܕܠܐ ܢܚܙܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܘܢ̇ܬܒܩܐ ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̇ܬܪܨ ܫܦܝܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ ܕܟܕ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܥܒܕܬ ܗܠܝܢ ܗܘ ܐܛܥܝ ܗܘܐ ܕܢܢܣܝܟ ܗܘܐ ܘܢܕܥ ܡܢ ܐܢܬ ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ
SophrJer:epArcadCyp ܕܡܥܠܝܘܬ ܬ . ܐ ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܡܕܓ̇ܠ ¹ܐܢܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܆ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ . ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܠܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡܕܡ ܐܬ̣ܪܟܢܝ̈ ܗܘܝ̈
SevAnt:CathHom ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܇ ܐ̣ܬܐ ܠܐܠܕܐ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܇ ܕܟܕ ܐ̣ ܬܐ ܠܡܐܩܕܘܢܝܐ ܇ ܟܕ ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܫܒܚܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܟܕ ܐܬܚܫܚܘ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟܝܐ . ܕܒܗ̇ ܫ̇ܐܠ ܕܐܝܟܢ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܪܥܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܆ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܀ XXXܙ XܘX ܂ ܘ X ܫܢX ܬܡܢܡܐܐ ܗܠܝܢ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܥܠ ܚܙܬ ܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ
BarEbr:CandSanc ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ ܣ̣ܒܝܣܐ ܕܪܩܝܥܐ ܘܟܕ ܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܗ̇̈ . ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ
P:Ps [AB] ܟܐܝܢ ܗܘ : ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܠܥܠܡ . ܡܚܘܐ ܕܒܐܝܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܙܕܩ ܗܠܝܢ ܒܪܒܝܬܐ ܠܐ ܝܗܒ : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܙܟܝܐ ܠܐ ܢܣܒ : ܡܢ ܕܥܒܕ
SevAnt:CathHom ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ ܫܒܐ ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܟܬܒܘ . ܐܝXܝ ܕ ܝXܕ ܝܫ ܒܝܝܬ . X ܕ ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ .
JacSer:memBuildTowBab ܕܠܓܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܕܠܒܪ ܢܦܪܘܣ ܐܢܝܢ ܘܓܢܝܙܬܐ̈ ܒܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܐܪܙܐ ܟܣܝܐ ܐܝܬܝ ܠܓܠܝܐ ܕܢܬܡܠܠ ܗܘܐ 15 295
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܢܘܪܐ ܚܝܬܐ ܢܦܚ ܘܐܩܝܡܗ ܠܐܢܫܐ ܒܬܗܪܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܪܓܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܠܛ ܒܪܘܝܐ 30 ܘܨܪ ܠܗ ܨܠܡܐ ܢܚܘܐ ܠܥܠܡܐ ܚܟܝܡܘܬܗ ܘܒܓܘ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝ̈ ܠܝ ܆ ܚܘܣܪܢܐ ܚܫܒܬ ܐܢܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܥܕܬܐ . ܘܒܙܕܝܩܘܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܪܫܝܢ ܗܘܝܬ . ܐܠܐ
ChronMin ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ ܚܬܝܬܘܬ ܐ ܕܒܗܕܐ̣ ܂ ܟܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܕܠܐ ܢܚܪܡܘܢ ܠܝܘܠܝܢܐ ܒܫܡܗ ܦܪܝܫܐ ܂ ܬ ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܆ ܒܗܘܢ ܐܦ ܒܟܠܝܠܐ̈ ܕܣܗܕܘܬܐ ܐܨܛ̇ܒܬܢܢ . ܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܡܢ ܟܠ ܪܓܬܐ ܨܡ̣ܢܢ : ܘܐܡܝܬܢܢ ܠܗܕܡܐ̈ ܝ ܝ-XXXXXX