simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܥܒܪܝܬܐ . [10]ܩܪܬܗ ܕܝܢ ܡܘܫܐ . ܗܢܘ . ܫܠܐ ܡܢ ܡܝܐ̈ . ܟܕ ܒܬܪ ܛܠܝܐ ܡܢ ܡܨܪܝܬܐ̈ ܠܓܡܪ . ܘܟܕ ܐܪܓܫܬ ܡܐܪܝ ܒܗܕܐ ܟܢ ܫܕܪܬ
IšoMerv:ComOT ܫܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܬܢܢ ܕܓܠ ܕܘܝܕ ܐܝܟ ܕܣ̇ܗܕ ܦܪܘܩܢ . ܒܗ̇ܝ ܒܬܪ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܗܘܘ . ܘܟܕ ܫܚܢܝܢ ܘܪܬܚܝܢ ܡܫܬܩܠܝܢ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܩܛܠܗ Xܕܓܕܠܝܐ ܥܪܩܘ ܠܡܬܓܘܣܘ ܒܦܪܥܘܢ . ܗ̇ܝ ܕܥܢܘ ܠܗ . ܒܬܪ ܫܪܟܢܐ ܕܦ̣ܫ ܡܢ ܒܒܠܝܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ : ܗܠܝܢ ܕܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܟܬܫܐ ܢܦܫܗ̇ ܇ ܟܢ ܣܝܩܐ ܐܐܪ ܠܦܘܝܓܗ̇ ܆ ܗܟܢܐ ܟܬܝܫܝܬܘܢ ܒܬܪ ܝܪܘܪܐ ܠܡ ܕܟܕ ܡܬܩܛܠܝܢ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܩܝܡܐ ³ܥܠ ܪܘܡܐ ܇ ܘܡܢ