simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܕܢܐ̈ ܆ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܛܘܦܣܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܥܡ ܪܘܚܢܐ̈ ܃ ܒܬܪ ܂ ܘܠܗ ܡܩܒܠܝܢ ܂ ܘܗ̤ܘ ܡܒܣܡ ܠܗܘܢ ܂ ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܂ ܘܐܝܬ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩܝܢ ܂ ܟܕ ܗܢ̇ܘܢ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩܝܢ ܒܬܪ ܡܘܫܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܕܒܬܪܗ ܂ ܕܒܕܓܘܢ ܐܝܬ ܕܦܣ̇ܩܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܬܚܪܪܝܢ ܡ̣ܢ ܩܢܘܒܝܢ ܆ ܘܡܬܕܪܫܝܢ ܒܥܢܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܘܕܘܒܪܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܒܗ̇ ܂ ܗܘܠܠܐ ܬܪܝܢܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܡܘܠܝ ܝܚܝܕܝܘܬ ܐ ܆ ܘܡܣܟܐ ܠܩܪܝܬ ܐ ܕܩܝܡܬܐ ܂ ܘܨ̇ܐܪ ܟܠܗ ܒܬܪ ܕܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܃ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܝܬ ܒܦܓܪܗ ܡܘܬܐ ܟܝܢܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܘܬܒܐ ܐܚܪܝܐ ܠܐ ܦ̣ܩܕ ܚܣܝܐ ܝܫܘܥܝܗܒ ܕܢܐܡܪܢ̈ ܢܫܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܬܓܡܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܀ XܝܫX XXܠXܝX XXXܝX XܠܝXܝX· ܃ · ܠܡܢܐ ܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܡܫܐ ܗܘܠܠܐ̈ ܕܣܘܒܥܐ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܥܘܢܝܬܐ ܪ ܂ ܪܡܫܐ ܒܬܪ ܂ ܬܫܥܐ ܒܣܘܒܥܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܝܝ ܘܬܪܥܣܪ ܒܠܠܝܐ ܂ ܘܦܣܩܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܐܘܠ ܐܡܠܟ ܂ ܘܫܘܘܕܝܐ ܫܩ̣ܠ ܕܠܥܠܡܝܢ ܢܡܠܟ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܒܬܪ ܘܠܐ ܢܚ̇ܬ ܃ ܕܘܝܕ ܕܡܢ ܒܣܬܪ ܥܢܐ̈ ܝ ܐܬܓܒܝ ܂ ܘܩܠܝܠܐܝܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܪ ܐܒܕܢܐ ܂ ܘܥܡܕܝܢ ܡ̣ܢ ܐܠܝܐ ܂ ܦܠܓܐ ܕܝܡܐ ܒܥܡܘܕܐ ܒܬܪ ܡܫܬܠܡܝܢ ܂ ܡܣܩܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ ܂ ܥܡܐ ܕܦܢ̇ܝܢ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܩ̇ܪܒ ܡܫܡܫܢܐ ܃ ܕܘܟܬ ܡܝܟܐܝܠ ܂ ܘܩܐ̇ܡ ܒܛܟܣܐ ܐܝܟ ܒܬܪ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܗ̇ܝ ܕܬܚܝܬ ܬܚܘܡܐ ܕܚܘܕܪܐ ܣܝܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܘܢܝܬܐ̈ ܐܝܬ ܕܠܐ ܦܣܩܝܢ ܂ ܐܠܐ ܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܐܡܪܝܢ ܂ ܒܬܪ ܦܝܪܡܐ ܐܝܟ ܐܢܫܐ̈ ܕܒܚܙܬܗ ܕܡܪܢ ܐܬܒܣܡܘ ܒܢܒܝܘܬܗܘܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܡܘܬܒܐ ܦܣܩܝܢܢ ܂ ܘܟܢ ܚܕܬ ܐ ܒܝܕ ܩܝܢܬܐ̈ ܒܬܪ ܂ ܡܫܡܫܝܢ ܚܡܫܐ ܗܘܠܠܐ̈ ܃ ܠܦܘܬ ܚܡܫܐ ܣܦܪܐ̈ ܕ-ܐܘܪܝܬ ܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܕܫܐ ܐܠܗܐ 3ܦܩ̇ܕ ܡܫܡܫܢܐ ܕܐܪܟܢܘ ܪܫܝܟܘܢ̈ ܂ ܘܠܡܢ ܒܬܪ ܕܪܡܫܐ ܫܠܡܬ̤ ܂ ܥܕܡܐ ܕܝܢ ܠܗܪܟܐ ܡܫܬܡܗ ܪܡܫܐ ܂ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܬܟܢܫܬ̤ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕ ܢܡܘܣ ܕܒܐܦܣܘܣ ܒܝܕ ܪܫܝܥܐ ܒܬܪ ܫܢܝܢ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘ ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ ܂ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܐܬܪܐ ܐܫܟܚܘ ܠܪܚܡܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܒܥܝܢܢ ܂ ܡܝܟܐܝܠ ܣ̇ܠܩ ܕܝܨ̇ܦ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܘܪܝܐ ܣ̇ܠܩ ܡܫܡܫܢܐ ܘܡܟܪܙ ܟ̣ܪܘܙܘܬܐ ܂ ܘܝ ܘܡܢܐ ܡܛܦܣܐ ܒܬܪ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܡܥܕܥܕܝܢܢ ܂ ܕܘܡܝܐ ܕܥܐܕܗ ܡܝܝܚܝܢܢ ܂ ܠܡܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܒܪܬܗ̇ ܣܡܗ̇ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܦܚܡ ܡܐܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܟܕ ܕܟܝܢ̈ ܘܠܐ ܟܕ ܠܐ ܕܟܝܢ̈ ܂ 3ܕܒܕܓܘܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܚܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܫܐ ܂ ܘܓܥ̣ܘ ܠܡܪܝܐ [ܕܢܫܕܪ ]ܪܘܚܐ ܕܢܚܐ ܐܢܘܢ ܒܚܝܠܗ ܒܬܪ ܡܛܠ ܕܐܬܡܟܟܘ ܪܘܪܒܐܝܬ ܐܦ ܡ̣ܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܠܝܢ ܂ ܝܪܬܘ ܡܕܡ ܕܣܗܕ ܠܗܘܢ ܕܟܕ ܡܣܝܒܪܝܢ ܡܫܟܚܝܢ ܂ ܒܬܪ ܘܕܟܠ ܡܚܘܢ̈ ܃ ܘܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܐܣܛܝܘ ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܢܦܩܢ̈ ܡ̣ܢ ܦܓܪܐ̈ ܂ ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܂ ܡܘܕܐ ܕܡܪܓܫܢ̈ ܐܦ ܒܬܪ ܂ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܟ̇ܠܝܢ ܠܡܢ ܕܡܘܕܐ ܕܡܪܓܫܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܟܘܡܪܐ ܫܘܪܝܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܘܒܥܐܕܐ̈ ܚܠܦ ܫܘܪܝܐ ܒܬܪ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܂ XܝXܝX XXXܝXܝܘX XXXܝX XXܝܢX· ܃ · ܠܡܢܐ