simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܥܩܒܗ ܕܫܒ̇ܝܐ ܂ ܘܥܠ ܦܟܪ ܐܢܘܢ ܠܢܛܘܪܐ̈ 7ܕܫܝܘܠ̣ ܒܐܬܪܐ ܒܬܪ ܕܕܪܐ̈ ܂ ܘܐܙܕܝܢ ܚܫܘܫܐܝܬ ܡܢ ܟܪܝXܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ̣ ܂ ܘܢܦܩ
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܝܢ ܕܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܘܙܒܢ ܡܢ ܕܚܠܬ ܦܬܟܪܐ̈ . ܘܐܬܩܪܒܢܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܒܛܠܘܡܝܐ ܕܡܢ ܡܗܡܝܢܘܬܗ ܀ ܀ ܀ ⁴⁰² 55ܡܢ
JnEph:EccHist ܟܘܠܘ ܢ ܝܣ̣ܝܘܢܘܝܝ̈ ܓ̣ ܂ ܫ̇X ܢܝܘܝ̇ܢܢ ܝܘ ܕܝXܬܝ̣XܪX ܒܬܪ ܢ̇ܠܦ ܂ XܪܝXܥܝܢ̈ ܘܚ ܂ ܆ ܕܥܠ ܝܠܝܢ ܕܒܚܪܬX Xܘܒ ܝXܢ
SynOr ܦܛܪܘܣ ܛܘܒܢܐ ܫܡܫ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝ ܆ ܘܡܛܠ ܣܗܕܘܬܗ ܒܬܪ ܒܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܀ ܩܕܝܫܐ ܗܟܝܠ ܐܓܢܛܝܘܣ : ܗ̇ܘ ܕܬܪܝܢܐܝܬ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܐܝܡܡܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܒܐܬܘܪ ܘܥܣܪ ܢ ܘܚܡܫܐ ܒܬܪ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܃ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܝܢܬ̣ ܝ-· ܫܘܝܘܬܐ ܣܬܘܝܬܐ ܆
BarBahl:SyrLex ܕܢ̇ܬܪܝܢ ܬܡܪܐ̈ ܐܝܟ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܢ كباسة ܀ ܣܝܣܘܡܒܪܝܘܢ ܒܬܪ ܀ ܣܝܣ̈ܢܐ̈ ܕܕܩܠܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܗ̇ܘܝܢ ܒܗܝܢ ܚܝܐ̈ ܘܬܡܪܐ̈
BarKoni:Schol ܕܢܘXܝXܘ̣X ܠX ܢܝܝXܪܝ ܃ ܝXܩܪܒ ܝܘ̣X ܠܘXܝܝܢ ܂ ܂ ܪܫܐ ܂ - ܒܬܪ X - ܂ ܘXܟܝXܐ X - ܂ ܒܝܦܘܟܐ X - ܂ ܘXܚܐ Xܝܛܥ ܂ Xܠܐ ܕܝXܢ
JulRom ܡܘܬܝܗܘܢ̈ ܡܬܡܠܠܝܢ ܚܪܫܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܕܬܣܬܒܪ ܕܐܠܗܗܘܢ ܒܬܪ ܠܡ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܚܪܫܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܛܥܝܐܼ̈ . ܕܐܦ ܡܢ
ActsSlaveChrist ܚܓܐ ܗܘ ܘܐܫܬܒܝ ܠܗ ܠܒܝ ܒܪܚܡܬܗ ܕܓܠܝܢܐ ܗܘ ܘܛܒ ܡܘܬܐ ܕܥܡ ܒܬܪ ܕܗܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܟܡܐ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܐ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܢܦܩܬ ܠܗ ܢܦܫܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܣܥ̣ܪ ܬܡ̇ܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܘܓܠ̣ܐ ܚܝܠܗ ܒܐܬܘܬܐ̈ ܀ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܙܒܢܝܢ ܥܪܒܐ̈ ܘܬܘܪܐ̈ ܒܗܝܟܠܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ
MiaphysiteDocs ܝܝ ܝXܢXܝ XXܝܝ ܝXܝܘܒXܢܢX ܂ ܠܘXܒXܠ XܒXܥXẌ XܠܝX ܒܬܪ ܘܩ̇ܒܠ ܡܢܗ ܫܪܝܐ ܕܝܠܗܝ̣ܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܡܢ ܠܬܚܬ ܒܬܪ
P:Josh [AB] ܕܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܝܡܝܢܐ : ܫܡܥܘ ܕܩܪܝܒܝܢ ܐܢܘܢ ܠܗܘܢ : ܒܬܪ ܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܬܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܡܢ
Babai:BookUnion ܕܚܘܝ ܐܢܘܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܐܫܬܪܪܘ ܒܡܢ ܕܚ̣ܙܘ ܂ ܘܗܝܡܢܘ ܝ ܒܬܪ ܘܡܢ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܃ ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܗܕܡܐ̈ ܒܫܪܪܐ ܟܘܬܡܬܐ̈ ܂ ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܘܐܦ̣ܩܗ X ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ : ܘܐܥ̣ܡܪܗ ܠܘܩܒܠ ܒܬܪ ܀ ܐܠܐ . ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܪ̈ ܕܐ ܘܡ̇ܠܦ ܠܢ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܡܣܩܬܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܗ̣ܘܬ ܇ ܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܠܢ̣ ܘܠܘ ܠܗ ܇ ܥ̣ܒܕܗ ܡܫܡܠܝܐ ܠܥ̇ܡܕܐ ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ ܆ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܫܢܝܐ̈ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗ̣ܘ ܣܒܐ . ܘܐܬܐܠܨ ܕܢܡܘܬ . ܘܩ̣ܪܒܘ ܒܬܪ ܠܘܬܗ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܫܐܕܐ ܆ ܘܐܣܪܘ̣ ܘܢܦ̣ܩ ܡܢܗ̇ . ܘܡܢ
Chron1234 ܥܠܝܡܐ̈ ܕܥܬܝܪܝܢ̈ ܐܘ ܕܡܣܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܘܗܫܐ ܒܪܬܝ ܠܐ ܒܬܪ ܂ ܝX ܝ ܕ ܐܛܐܒܬܝ ܚܣܕܟܝ ܐܚܪܝܐ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܂ ܕܠܐ ܐ̣ܙܠܬܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐ̣ܡܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܥܠ · XX · ܢܦܫܗ ܃ ܒܚܪܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܘܣܦ ܇ ܒܬܪ ܃ ܦܓܪܐ ܠܐ ܡܗܢܐ ܡܕܡ ܂ ܐܟܙܢܐ ܝܝ ܕܒܡܠܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܠܥܠ ܕܡ̣ܢ
PhiloxMab:epPatricius ܚܘܠܡܢ ܢܦܫܐ ܡܬܓܠܝܐ ܠܗ ܠܗܘܢܐ . ܗ̇ܝ ²⁵ܕܡܐ ܕܚܙܗ̇ ܬ̇ܗܪ ܒܬܪ ܠܫ̣ܡܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܇ X XX 0 ܝܗܝܒܢ̈ . ⁸⁶ܝܕܥܬܐ ܕܝܢ ܡܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܗܘ̇ܝܬ ܕܒܨܥܪܐ ܐܗܘܐ ܂ ܐܠܨܐ ܬ ܕܝܢ ܐܦ ܒܬܪ ܕܠܚ̇ܡ ܠܥܒܕܝ̈ ܡܢܗܘܢ ܡܩܒܠ ܗܘ̇ܝܬ ܇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܡ̣ܢ