simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist |M721b|ܚܕܝܘܬܐ ܕܥܡ ܡܠܬܐ . 8 , 16ܘܐܢ ⁴⁴⁹ܡ̇ܢ ܩܕܡ ܒܬܪ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬܚܪܪ ܡ̣ܢ ܥܒܕܘܬܐ . ܐܪܐ ܩܕܡ ܚܕܝܘܬܐ ܐܘ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܕܥܝܕܐ ܗܝ ܠܡܫ̇ܐܠܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢܘ ܘܕܐ̇ܝܢܐ ܀ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܒ̇ܣܪ : ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
BarṢal:ComGosp ܙܒܢܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܗܟܘܬ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܀ ܐܢܫܝܢ̈ ܒܬܪ ܨܘܡܗ ܝ ܩ̣ܪܒ ܠܗܘ̇ ܕܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܂ ܘܗ̇ܘ ܕܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ
IšoMerv:ComOT ܕܟܬܫܐ ܢܦܫܗ̇ ܇ ܟܢ ܣܝܩܐ ܐܐܪ ܠܦܘܝܓܗ̇ ܆ ܗܟܢܐ ܟܬܝܫܝܬܘܢ ܒܬܪ ܝܪܘܪܐ ܠܡ ܕܟܕ ܡܬܩܛܠܝܢ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܩܝܡܐ ³ܥܠ ܪܘܡܐ ܇ ܘܡܢ
HistChurchEast ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܪܫܝܥܬܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ . ܡܢ ܒܬܪ ܒܬܪ ܆ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬ ܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ ܀ X
BarBahl:SyrLex ܚܕܕܐ̈ . ܝ܏ܒ ܝܘܡܬܐ̈ ܠܬܪܥܣܪ̈ ܝܪܚܐ̈ البواحير ܀ ܒܬܪ ܕܬܫܪܝܢ ܒ . ܘܗܟܘܬ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܟܠܝܘܡܐ ܠܚܕ ܝܪܚܐ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܙܢܐ ܕܡܘܠܕܗ ܂ ܡܫܪܐ ܕܢܚܘܐ ܒܬܪ ܂ ܘܒܗܝ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܡܢܘܐܝܠ ܂ ܂ · ܕܡܬܦܫܩ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀
BarṢal:ComLiturg ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈ ܃ ܝX ܗܝܕܝܢ ܗ̣ܘ ܐܬܚܣܝ ܒܓܡܘܪܬܐ ܂ ܒܬܪ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ
SermHolyWeek ܗܠܝܢ ܥܢܐ ܒܩܠܐ ܘܠܗܘܢ ܐܡܪ ܕܒ̣ܪܘܙܘܩܦܘܗܝܐܢܬܘܢ ܒܬܪ ܐܪܝܒܘ ܘܩܥܘ ܡܪܚܐ̈ ܒܪܝܟ ܕܣܝܒܪ ܡܛܠܬܢ X X ܦܝܠܐܛܘܣ
Ps-Ath:Virg ܚܬܢܐ ܘܡ̇ܠܟܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܒܐ ܒܬܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܝܢ ܢܬܝܗܒ ܠܟܝܢ ܛܘܒܐ . ܟܕ ܐܙܠܢ̈ ܐܢܬܝܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ . ܘܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡܥܬܐ ܐܡ̇ܪ . ܐܠܗܐܝܬ ܓܝܪ ܗܘܬ . ܒܬܪ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܣܪ ܢܚܘܘܢ ܠܝ ܡܢܐ ܐܢܫܝܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܥܣܪ
JnRufus:Pleroph ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ ܡܕܪܟ ܀ ܢX - ܗܝX ܕܝܢ ܗܕܐ ܒܬܪ ܗܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . X X ܣ̇ܦܩ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ . ܡܟܝܠ ܕܝܢX
JacSer:memWomJesusMet ܥܪܒܗ ܪܥܝܐ ܛܒܐ : ܠܒܝܬ ܫܡܪܝܐ̈ ܫܕܬܗ ܐܘܪܚܐ ܕܢܣܥܘܪ ܒܬܪ ܘܠܒܟ ܐܘܪܚܐ ܕܢܒܥܝܘܗܝ ܠܐܕܡ ܥܪܒܐ ܕܛܥܐ ܀ ܘܟܕ ܢܦܝܩ ܗܘܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܣܒܪ ܆ ܕܐܝܬ ܛܘܪܐ ܒܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܕܐܒܐ ܠܐܝܬܘܬܗ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܬܐ : ܘܗܝܡܢܬ ܕܕܠܐ ܫܘܪܝ ܐܝܬܘܗܝ .
Nars:memCreat ܟܠ 180ܐܝ̣ܟ ܡܐ ܕܐܡܪ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܗ̣ܘܐ ܒܚܪܬܐ . ܠܡܢ ܠܐ ܒܬܪ ܐܝܟ ܕܓܠ̣ܐ ܠܢ ܥܠ ܬܘܩܢܢ . ܠܡ̇ܢ ܠܐ ܐܡܪ ܕܗܘܘ ܥܡ ܟܠ ܐܘ
IšoAdiab:Epist ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈ ܠܕܘܟܬܐ ܕܬܘܬܒܘܬܝ ܦܢ̇ܝܬ̣ ܂ ܒܬܪ ܒܓܘ ܚܩܠܐ ܕܙܝܙܢܐ̈ ܩܒ̇ܥܬ̣ ܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ̈ ܆ ܢܒܛܠ ܘܡܢ ܡܫܡܫܢܘܬܐ . ܝܛ . ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܗܘܬ . ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܨܒܐ ܕܢܫܬܡܥ ܡܢ
SophrJer:epArcadCyp ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܕܗ ܆ ܐܦ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܐܚܪܝܬܐ ܫܒ̣ܩ ܒܬܪ ܐܠܗ ܐܚܪܝܢ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܥܠܝ ܟܝܢܐܝܬ ܘܪܒ . ܗܢܐ
JacSer:memProphElij ܕܦܩܕ ܘܟܠܐ ܡܛܪܐ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܐܡܪ ܡܠܬܐ ܘܠܐ ܢܚܬ ܛܐܠܐ ܥܠ ܒܬܪ ܢܒܝܐ ܘܬܡܝܗܬܐ̈ 960 ܘܟܠ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܓܢܒܪܘܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܩܝܡܬܐ . ܗܝ X ¹⁴ܕܒܚܝܐ̈ ¹⁴³ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܚܬܝܬܐܝܬ ܒܬܪ ܕܠܐ ܡܘܕܝܢ ܕܐܝܬ ܕܝܢܐ ܘܬܒܥܬܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܡ̣ܢ