simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܒܚ̇ܒܠܐ ܘܒܡܘܬܐ ܘܒܥܒܝܘܬܐ ܠܬܚܬ ܐܬ̇ܢܬܥ ܦܓܪܐ ܇ ܐܝܟ ܒܬܪ ܝܡܢ ܡ̇ܚܒ ܇ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܥܒܘܕܘܬܗ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܇ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܗܕܐ . ܟܕ ܐ . ܡܫܢܩܢܝܬܐ̈ ܦ̣ܩܕ ܕܢܬ . ܢܬܫ : ܗ̣ܢܝܢ ܟܕ ܒܬܪ ܆ ܡܟܐܒܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܢܣܒ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܩܪܒܐ̈ ܟܝܬ ܘܫ̣ܒܝܐ̈ ܕܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܘܕܒܢܝܗܘܢ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܆ ܒܬܪ ܕܡܢ ܒܒܠ : ܟܕ ܛ̣ܥܐܘܗܝ ܠܥܘܕܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ : ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩܪܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܡܝܟܐ . ܘܡܚܕܐ ܥܡܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕXܓܠܝܗܘܢ̈ ܒܬܪ ܓܝܪ ܒܪܫܥܬܗ ܆ ܠܒܝܬ ܠܚܡ ܦ̇ܩܕ ܗܘܐ ܗܪܘܕܝܣ ܕܢܐܙܠܘܢ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩܝ̣ܡܬܐ ܥ̣ܠܘ ܐܟܚܕܐ ܥܡ : ܥܕܡܐ ܕܬܐܬܐ ܩܝ̣ܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܠ ܒܬܪ ܢܗܝܪܐ̈ : ܗܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܦ ܡܕܝܪܝܢ ܇ ܟܕ ܒܪܘܚܬܗܘܢ̈ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܫܒܬܐ ܗ̇ܝ ܥܐܕܢܝܬܐ ܕܩܝ̣ܡܬܗ ܣܓܝܕܬܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܒܬܪ ܕܡܫܬ̇ܡܠܐ X ܝXXXXX X ܠܘܬܢ ܕܟܐܢܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ ܇ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܬ ܒܬܪ ܘܐܠܗܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܆ ܠܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܕܥܝܕܐ ܗܝ ܠܡܫ̇ܐܠܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢܘ ܘܕܐ̇ܝܢܐ ܀ ܒܬܪ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠܬܢ ܐܬܒ̇ܣܪ : ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܝܠܕܐ . ܠܐ ܡܫܬ̇ܪܝܢܐ ܩ̇ܘܝ ܛܒ̣ܥܐ . ܒܬܘܠܘܬܐ . ܒܬܪ . ܕܠܐ ܢܣܝܢܐ ܕܝܢ ܕܙܘܘܓܐ ܫܪܝܬ . ܫ̇ܠܡ̣ܬ ܒܒܬܘܠܘܬܐ . ܡܢ