simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܥܦܝܦܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܇ ܘܠܗܕܐ ܒܬܪ ܕܡܢ̣ܦܫ ܒܢܦܫܐ ܝܕܘܥܬܢܝܬܐ ܃ ܕܐܘܣܝܐ ܡܫ̇ܡX ܠܐܢܫܘXܗ
EliaNis:Chron ܕܥܒ̣ܪ ܡܢ ܠܠܝܐ ܚܡܫ ܫܥܝܢ̈ ܘܬܘܠܬܗ̇ ܂ ܝܝ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܥܣܪܐ ܒܡܟܝܪ ܕܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪܒܥܢ ܘܬܡܢܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ Xܝ̈ ܂ ܕܐ̣ܬܐ ܠܥܠܡܐ ܘܐܬܚܙܝ ܠܟܠܢܫ ܐܢܗܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܟܠ ܒܬܪ ܫܪܝܪܐ ܇ ܢܩܦܐ ܒܣܘܟܠܐ ܂ ܗܕܐ ܓܝܪ ܒܝܐ ܕܢܐܡܪ ܂ ܕܡ̣ܢ
JacSer:memNativ ܙܒܢܐ̈ ܐܦ ܠܬܗܘܡܐ̈ ܒܕܢܚܗ ܡܦܨܚ ܘܝ ܠܢ ܡܢܗ ܕܡܦܪܣܐ ܠܢ ܒܬܪ ܘܢܗܘܐ ܓܘܚܟܐ 225 ܐܢ ܡܢ ܝܘܡܢ ܫܪܝܬ ܐܪܥܐ ܢܗܪܐ ܡܢܗ
SevAnt:LuqGramm ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܘܦܘ̇ܪܫܐ ܗ̇ܘ ܒܬܪ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܚܕ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܐܩܝܡ ܠܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܇ ܘܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܐܝܟܐ ܝ ܕܡ̇ܓܥܠ ܠܥܡܐ ܘܐܡ̇ܪ ܃ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܒܬܪ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܃ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܂ ܕܐܪܒܥ ܬܘܒ
SevAnt:madHym ܡܦܘܠܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ ܛܘܒܝܬܢܐ̈ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܕ ܥܕ ܝܢ . . ܟܝܕ ܒܬܪ ܠܢ ܥܘܬܪܐ ܕ ܪܚܡ̣ܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܝܓ - ܝܓ - ܙ - ܝ . ܚ ܝܝ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܩܠܝܠ . ܘܠܗܕܐ ܐܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܒܟܬܒܐ ܕܡܠܟܘܬܐ̈ : ܕ ܓܠܝܐܝܬ ܒܬܪ ܐܚܪܢܐ ܡܢ ܗܠܝXܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢ̈ : ܥܬܝܕ̈ ܢ ܕܝܢ ܢܐܬܝܢ̈
ChronMin ܩܐܪܐܢܘܣ ܃ ܐܠܐ ܐܦ ܕܗܠܝܢ [ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܡܠܟܐ̈ ܝܝ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܃ ܠܘ [ܕܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܡXܢ
PhiloxMab:Disc ܕܡܢܥܘ ܘܡܛܘ ܠܐܪܥܐ ܝܬܒܬܐ ܆ ܒܫܘܠܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ̈ ܒܬܪ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܒܥܕ ܗܘܐ ܆ ܐܣܬܟܠܘ ܡܢ ܗܕܐ . ܕܡܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܒܠܝܬ ܗܘܝܐ ܠܝ ܥܠܝܡܘܬܐ̣ . ܘܡܪܝ ܣ̇ܐܒ . ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܐܠܘ ܒܬܪ ܒܣܬܪܗ̇ ܡܚܝܠ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܓܚܟܬ ܒܠܒܗ̇ . ܘܐܡܪܐ . ܡ̣ܢ
Sahd:BookPerf ܣܛܢܐ ܡܠܦܢܗܝܢ . [3]ܐ̇ܙܠܝܢ ܒܬܪ ܪܘܚܐ̈ ܛܥܝܬܐ̣̈ ܘܒܬܪ ܒܬܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ̇ : ܠܡ̇ܣܛܐ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܠܝܢ ܐ̇ܬܝܢ ܃ ܕܡܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܥ̇ܡܕ ܬܠܬ ܒܬܪ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕܝܘܬܐ . ܟܕ ܓܝܪ ܦܘܠܓܐ ܥܒ̣ܕ ܡܫܡܠܝܐ : ܕܒܟܡܐ ܙܢܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܢܬܐܡܪ ⁵⁰ܒܗ ⁵ ܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ . ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܡܢ
IšoMerv:ComPs ܩܝܡܬܐ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐXܟ ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܟܠ ܡܐ ܕܫܘܝܢ ܗܘܘ ܐܬܦܪܥܘ ܬܢܢ ܒܬܪ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܥܒܕܝܗܘܢ̈ . ܗܢܘ . ܥܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܗܘܢ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܕܚܬ ܪܘܚܐ ܒܥܠܝܬܐ ܂ ܐܠܦܗ̇ ܠܡܐܪܝܡ ܥܠ ܟܠܗܝܢ̈ ܐܟܡܐ ܒܬܪ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥܐ ܗܘܬ̇ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܘܡܬܕܡܪܐ ܗܘܬ̇ ܗ̣ܝ ܘܝܘܣܦ ܂
Tim1:Epist ܕܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܬܚܪܪ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܩܕܡ ܚܫܐ ܡ̇ܢ ܘܨܠܝܒܐ ܒܬܪ ܐܘ ܕܠܡܐ ܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ·XXܝ ·ܝ ܝ ܃ ܬܠܬܝܢ ܐ ܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܒܕܐ ܆
P:ProvQohSong [AB] ܣܪܝܩܘܬܐ : ܚܣܝܪ ܪܥܝܢܐ ܗܘ . ܪܐܓ ܥܘܠܐ ܠܡܥܒܕ ܒܝܫܬܐ . ܒܬܪ ܐܚܝܕܝܢ ܪܚܡܝܗܘܢ̈ . ܕܦܠܚ ܒܐܪܥܐ : ܢܣܒܥ ܠܚܡܐ . ܘܕܪܗܛ
SevAnt:LuqJul : ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ : ܟܕ : ܐܢܐ : ܐܙܠܬ : ܠܡܕܝܢܬ : ܡܠܟܘܬܐ : ܒܬܪ : ܕܦܪܘܛܪܝܣ : ܘܕܗ̇ܘ : ܕܒܬܪܗ : ܠܪܗܘܡܐ : ܐܘܒܠܗ : ܘܡܢ :
SynOr ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܆ ܗܘ̇ ܕܡܦܝܣ : ܐܦ ܗܘ ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܒܬܪ ܡܢ ܡܪܚܐ̈ ܘܚܬܝܪܐ̈ ܘܪܡܐ̈ ܕܐܫܬܩܠܘ ܥܠ ܪܫܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܡܢ