simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܘ ܂ ܝܪܚܝܢ̈ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ ܃ ܘܟܕ ܝ · ܐܬܝܠܕ ܗ̣ܘ ܡܪܢ ܒܬܪ ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗ̇ ܂ ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬ̣ ܂ ܂ ܟܗ ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ
ChronMin ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ ܆ 2ܘܫ̇ܩܠ ܥܡܗ ܫܘܬܦܐ ܒܬܪ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܒܟܢܘ̇ܫܝܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܆ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܀ ܝ ܡܢ
ActsMiaphysites ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܒܚܫܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ·X ܙ · · ܕܥܝܕܗ ܂ ܒܬܪ ܐܝܬܘܗܝ X ܗܘܐ ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ ܥܓܠ ܬܡܢ XXX XXX ܣܪܓܝܣ ܐܪܟܝܛܪܘܣ : ܒܬܪ : ܐܬܪ ܕܦܩܚ ܠܗ . ܗܘܐ ¹ܕܝܢ ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܕܐܬܒܣܪ ܂ ܘܡܟܬܪ ܒܒܣܪܐ ܐܠܗܐ ܘܠܥܠܡܝ̈ ܥܠܡܝܢ ܂ ܘܗܢܐ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܕܢܬܒܣܪ ܃ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܦ ܡ̣ܢ ܝܝ
BarṢal:ComGosp ܕܐܣܬܗܕܘ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܣܥܪܘ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܚܝܠܐ ܐܠܗ ܐ ܒܬܪ ܠܢܘܪܐ ܂ ̈ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܠܘ ܒܦܢܛܣܝܐ ܂ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܕܗܠܝܢ
MiaphysiteDocs ܚܕܝܘܬ ܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܐܡܪܚܘ ܐܘ ܡܡܪܚܝܢ ܒܬܪ ܂ ܘܠ]ܗܠܝܢX ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܐ̈ ܝܝ ܒܡܫܝܚܐ ܃ ܡܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܩܡ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܘܐܣܬܠܩ ܠܫܡܝܐ : ܒܗܘܢ ܒܙܢܝܐ̈ ܩܪܒ ܠܢ ܒܬܪ ܐ ܠܥܠܡܐ ܒܬܪܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܝܠܩܢܢ ܥܠ ܪܒܘܬܗ . ܗܟܘܬ ܐܦ ܡܢ
JnRufus:Pleroph ܫܢܝܐ̈ ܣܝܓܝܐܬܐ̈ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܒܬܪ ܕܝܠܗ ܒܥܪܝܪܝܬܐ . ܘܟܕ ܢܩܫܘܢ ܡܨܝܕܬܐ . ܨܕܘܗܝ . ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠܝܢ ܇ ܙܕ̇ܩ ܗܘܐ ܒܬܪ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬܪܥܝܝܢ̈ : ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܬܪܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܐܛܛܝܩܘܢ ܣܝܣܝܢܘܣ . ܓܒܪܐ ܕܒܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܛܝܒܐ ܘܘܐ ܒܬܪ ܐܫܬܕܝ . ܘܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܢܬܘܢ ܩܒܠܬܘܢ . ܗܘܐ ܕܝܢ
MartOrient ܫܒܬܐ ܕܘ ܕܩܝܡܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ . - ܘܝܘܡ ܒܬܪ . - ܝX . ܕܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܫܒܠܐ̈ . - ܕܝܘܡ ܚܡܫܐ̈ ܒܫܒܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܢܥܘܟܘܢ ܂ ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܂ ܗ̇ܐ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܠܓܝܣܐ ܟܠܬ ܒܬܪ ܡܩܘܝܢܘܬܗ ܕܒܗ̇ܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܂ ܚܘܣܪܢܐ ܪܒܐ ܫܘܢܝܗ ܂ ܐܠܐ
BarKoni:Schol ܚܙܘܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܙܝܬ ܂ ܐܒܘܠ ܐܘܠܝ̣ ܂ ܂ ܂ ܂ ܥܝX ܂ Xܘ ܝXܢܠ ܂ ܒܬܪ ܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܂ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬܚܙܝ ܠܝ ܚܙܘܐ ܝܝ̈ ܗܢܐ̣ ܂ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܡ̇ܝܘܕܐ ܐܢܬ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܬܘܒ ܟܕ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܘܦܫܝܛܐ : ܕܫܢܝܘܬܐ ܗܝ ܕܢܐܡܪ ܕܡܬ̇ܚܝܕ ܗ̣ܘ ܠܗ ܆ ܡܢ
SevAnt:Epist ܩܝܡܬܐ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܦܪܘܩܐ ܕܟܠܢ ܡܫܝܚܐ : ܠܟܝܢܐ ܒܬܪ ܕܐܫ̇ܟܚܬ ܒܗܘܦܡܢܣܛܝܩܘܢ ܫܪܒܐ ܕܡܠܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ : ܕܡܢ
EliaNis:Chron ܥܘܢܕܢܗ ܕܠܐ ܩܬܘܠܝܩܐ ܐܪܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܝܪܚܝܢ̈ ܂ ܒܬܪ ܕܫܢܬ ܡܐܬ ܢ ܘܢܢܡܫܝܢ ܘܬܡܢܐ ܕXܠܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܫܬ̤ ܥܕܬܐ
EliaNis:Chron ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܒܬܪܬܝܢ ܫܥܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܬܪ ܃ ܒܠܠܝܐ ܕܡܓܗܝ ܝܘܡܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܒܦܡܢܘܬ ܆
HistChurchEast ܡܘܬܐ ܠܓܘ ܫܝܘܠ . ܘܩܛܠܗ ܠܡܘܬܐ . ܘܢ̣ܩܩ ܐܦ ܡܢ ܬܡܢ ܟܕ ܒܬܪ : ܡܢ ܒܬܪ ܕܙܟܗ̇X ܠܚܛܝܬܐ ܒܙܟܘܬܗ ܕܥܡ ܣܛܢܐ . ܢܚ̣ܬ ܐܦ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ ܂ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܟܕ ܐܬܪܐ ܐܫܟܚܘ ܠܪܚܡܐ̈ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܒܥܝܢܢ ܂ ܡܝܟܐܝܠ ܣ̇ܠܩ ܕܝܨ̇ܦ ܒܐܡܝܢܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂