simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SebBrock:IntroIsaacNin ܥܘܢܕܢܗ ܐܬܬܥܝܪ ܕܘܠܩܒܐ ܠܘܩܒܠ ܡܕܡ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܗ . ܒܬܪ ܠܗܿ ܡܣܝܡܢܝܬܐ ܒܡܫܪܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܢ ܥܕܬܗ ܒܡܬܚܐ ܙܥܘܪܐ